Huyện Đầm Hà: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Thứ Hai, 06/08/2018, 07:34 [GMT+7]
.
.

Công tác cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có vai trò quyết định thành công tới toàn bộ công tác xây dựng lực lượng cách mạng của Đảng. Xác định vai trò quan trọng đó, thời gian qua, Huyện ủy Đầm Hà chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ trên địa bàn.

Chất lượng đội ngũ cán bộ CCVC xã Tân Bình, huyện Đầm Hà ngày càng được nâng cao.
Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức xã Tân Bình (Đầm Hà) ngày càng được nâng cao.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Huyện ủy Đầm Hà, tính đến nay, tổng số cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và lao động hợp đồng của huyện là 1.120 người. Tổng số CBCC cấp xã là 210 người, người hoạt động không chuyên trách cấp xã là 112 người, cấp thôn 465 người. Chất lượng đội ngũ CBCCVC, người lao động của huyện ngày càng được nâng lên. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp (cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện, cấp xã) cơ bản đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, có năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ là lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có năng lực quản lý, tinh thần trách nhiệm cao trong điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, CBCCVC trên địa bàn huyện có trình độ chuyên môn thạc sĩ đạt 6%, cao đẳng, đại học đạt 80,2%, còn về lý luận chính trị có 22,8% đạt trình độ cao cấp, cử nhân, trung cấp đạt 58,6%... 

Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN tại huyện Đầm Hà  (T8/2018). Ảnh: Đơn vị cung cấp.
Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN tại huyện Đầm Hà (T8/2018). Ảnh: Huyện ủy Đầm Hà

Tìm hiểu thực tế tại xã Tân Bình, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Bình, cho biết: Trước đây, trình độ chuyên môn đội ngũ CBCCVC của xã không cao cũng ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng công việc. Trước thực trạng đó, Đảng ủy xã đã chỉ đạo chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Đồng thời, giao cấp ủy trực tiếp phụ trách đôn đốc, nhắc nhở và hướng dẫn. Nhờ vậy, đến nay, đội ngũ CBCCVC của xã đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức và phương pháp làm việc. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đoàn thể đã xác định rõ vai trò nhiệm vụ, chủ động đề xuất, tham mưu các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Từ đây, nhiều lĩnh vực đã đạt kết quả tích cực,  như: Công tác quản lý đất đai, giảm nghèo, xây dựng xã hội học tập, xây dựng nông thôn mới…

Mặc dù trình độ CBCCVC đã và đang ngày càng chuẩn hóa, song đội ngũ cán bộ của huyện còn có những hạn chế. Đồng chí Hà Hải Vân, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Đầm Hà, cho biết: Hiện nay, một số cán bộ còn hạn chế về năng lực, kỹ năng điều hành, quản lý. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, đơn vị còn thấp. Người đứng đầu một số cơ quan chưa phát huy vai trò gương mẫu, chất lượng công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ còn thấp, chậm tiến độ. Bên cạnh đó, một số CBCC cấp xã chưa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, chưa thực hiện nghiêm những quy định trong việc giao tiếp, ứng xử với nhân dân…

Để không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, trong những năm qua huyện Đầm Hà luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp trong công tác cán bộ. Trước hết, công tác điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện tốt, cán bộ được rèn luyện thử thách trong thực tiễn công tác. Nhiều cán bộ cấp huyện luân chuyển, tăng cường đi cơ sở được bầu giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt của huyện và được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện. Từ năm 2012 đến nay, huyện đã thực hiện điều động, luân chuyển 72 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Công tác quy hoạch cán bộ được chú trọng, nhiều cán bộ trẻ có năng lực, triển vọng phát triển được đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cho huyện trước mắt và lâu dài. Cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm, tạo điều kiện để CBCC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Mỗi CBCC đều có ý thức tự rèn luyện, học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Từ năm 2012 đến nay, huyện đã cử 41 đồng chí cán bộ đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị, mở 4 lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị tại huyện, cử 19 cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng ngắn hạn tại nước ngoài… Vì vậy, chất lượng đội ngũ cán bộ của huyện ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh được luân chuyển, bổ nhiệm.

Lưu Phương Thảo

.
.
.
.
.
.
.
.