Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng: TP Hạ Long đồng bộ các giải pháp

Chủ Nhật, 10/06/2018, 11:11 [GMT+7]
.
.

Thời gian qua, TP Hạ Long đẩy mạnh triển khai các giải pháp linh hoạt đồng bộ nhằm thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao vai trò, sức chiến đấu của các tổ chức, cơ sở Đảng trên địa bàn.

Trọng tâm, trọng điểm trong chỉ đạo điều hành

Trên cơ sở bám sát  các chỉ thị, nghị quyết và chủ đề công tác năm của tỉnh, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo trên tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ người, rõ việc cho các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành để chỉ đạo, theo dõi, phụ trách từng lĩnh vực. Định kỳ hàng tuần, hàng tháng và quý, tại các kỳ họp, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đều rà soát, kiểm đếm, đánh giá kết quả từng nhiệm vụ, kịp thời bổ sung các giải pháp để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị, văn bản cũng được thành phố triển khai theo hướng rõ nhiệm vụ, giải pháp, rõ đầu mối chịu trách nhiệm. Cụ thể, Thành ủy đã chỉ đạo cụ thể hóa các quy định của Trung ương, của tỉnh bằng việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các quy chế, quy định cho phù hợp; đã xây dựng được nhiều nghị quyết, chỉ thị, chuyên đề để triển khai thực hiện có tính đột phá với nội dung ngắn gọn, thiết thực, khả thi, rõ quan điểm, mục tiêu, giải pháp... Điển hình như Nghị quyết 05-NQ/TU về phát triển TP Hạ Long thành thành phố du lịch văn minh, thân thiện, Nghị quyết số 07-NQ/TU về phát triển nguồn nhân lực TP Hạ Long giai đoạn 2020-2030...

g
Diện mạo của TP Hạ Long đang ngày một đổi thay, trở thành thành phố du lịch hiện đại, đẳng cấp quốc tế, trung tâm kinh tế - chính trị phát triển của Quảng Ninh.

Song song với các nhiệm vụ trên, thời gian qua, thành phố cũng tích cực chỉ đạo đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, tập trung rà soát, bổ sung quy chế làm việc, xây dựng triển khai quy định xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ nhằm bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với các lĩnh vực của đời sống, xã hội. Thời gian qua, thành phố đã thực hiện điều động, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm đối với 136 lượt cán bộ, thực hiện thí điểm bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý bằng hình thức thi tuyển, thực hiện nhất thể hóa chức danh lãnh đạo cơ quan đảng với chính quyền cấp thành phố, như: Bí thư thành ủy - chủ tịch HĐND thành phố, trưởng ban tổ chức thành ủy - trưởng phòng nội vụ, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra thành ủy - chánh thanh tra, thành lập khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, nhất thể hóa bí thư chi bộ kiêm trưởng khu tại 166/166 khu phố…

Để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Thành ủy cũng yêu cầu những người đứng đầu cấp uỷ, lãnh đạo chủ chốt từ thành phố đến cơ sở xây dựng chương trình, nội dung cụ thể về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cụ thể là việc chỉ đạo, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, phức tạp, nhất là các vấn đề liên quan đến cải cách hành chính, chế độ, chính sách, đất đai, giải phóng mặt bằng hoặc đi sâu tìm hiểu, nhận định rõ những vấn đề yếu kém trong công tác lãnh đạo, điều hành và nguyên nhân để đưa ra những giải pháp khắc phục hiệu quả nhất. Qua đó, đã phát huy tính chủ động, sáng tạo của các đảng viên trong toàn Đảng bộ, đổi mới phong cách, lề lối làm việc theo hướng sâu sát, gần gũi với nhân dân, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân.

g
Lãnh đạo TP Hạ Long kiểm tra công tác đầu tư, xây dựng trên địa bàn.

Tăng cường kiểm tra, giám sát trong Đảng

Xác định công tác kiểm tra là biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thời gian qua, công tác này đã được Thành uỷ Hạ Long tăng cường, chú trọng thực hiện. Với phương châm thực hiện đồng bộ “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, ngay từ đầu mỗi năm, UBKT Thành uỷ với vai trò nòng cốt đã xây dựng chương trình công tác trọng tâm, hướng về cơ sở, cụ thể hoá với chủ đề công tác năm của tỉnh và thành phố, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, nhất là trong cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên là cán bộ, lãnh đạo.

Thành uỷ chỉ đạo công tác kiểm tra tập trung mạnh vào các nội dung liên quan đến triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các vấn đề nhạy cảm dễ phát sinh sai phạm, như: Quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, tài chính, chế độ chính sách, giáo dục đào tạo, phòng chống tham nhũng, lãng phí; quản lý khai thác, vận chuyển, kinh doanh than, cát, đá, sỏi vật liệu xây dựng... Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được thành phố đổi mới bằng cách gộp các cuộc kiểm tra có cùng nội dung của Ban Thường vụ Thành uỷ, các ban Đảng, MTTQ... để tránh sự chồng chéo, thống nhất trong nội dung kết quả kiểm tra.

Cùng với công tác kiểm tra, công tác giám sát trong Đảng luôn được Thành uỷ Hạ Long tích cực triển khai. Thành uỷ đã thực hiện giám sát thường xuyên, giám sát theo chuyên đề với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện cấp uỷ cùng cấp quản lý theo Điều lệ Đảng quy định. Các nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị, duy trì chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng...

Bên cạnh đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, các cấp uỷ cũng đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, nâng cao hiệu quả các hoạt động gặp gỡ, đối thoại với nhân dân, đặc biệt là liên quan đến công tác triển khai giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Thành uỷ Hạ Long cũng định kỳ tổ chức giao ban giữa tập thể Thường trực Thành ủy với các bí thư chi bộ, khu trưởng, trưởng ban công tác mặt trận các khu phố trên địa bàn để tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...

Bằng những giải pháp đồng bộ, thời gian qua, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu trong toàn Đảng bộ TP Hạ Long được nâng cao. Quan hệ giữa Đảng với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân gắn bó chặt chẽ hơn, niềm tin, uy tín của Đảng bộ, chính quyền với nhân dân được nâng cao. Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đáp ứng yêu cầu đổi mới, từng bước phát triển đô thị thành phó du lịch thông minh, bền vững, được nhân dân đồng thuận. Đến nay, sau hơn nửa nhiệm kỳ (2015-2020) TP Hạ Long đã đạt được nhiều kết quả tích cực về mọi mặt. Các chỉ tiêu hàng năm cơ bản đều đạt so với tiến độ kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015-2017 đạt 14,5%/năm, thu nhập đầu người năm 2017 đạt 8.779 USD, tăng 23,6% so với cuối năm 2015/ thu ngân sách tăng cao, luôn là địa phương đứng đầu toàn tỉnh.

Nguyễn Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.