Đảng ủy Quân sự tỉnh: Công minh, chính xác, kịp thời trong công tác kiểm tra, giám sát

Thứ Tư, 13/06/2018, 07:47 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát được cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh quán triệt, triển khai đồng bộ. Qua đó, góp phần quan trọng trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Các đồng chí trong Đảng ủy Quân sự tỉnh kiểm ta công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 244.
Đảng ủy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 244.

Bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, cấp ủy, uỷ ban kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết đại hội các cấp và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ và kế hoạch hằng năm; xây dựng quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát giữa uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh với uỷ ban kiểm tra các huyện, thành phố. Đặc biệt, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã nghiêm túc quán triệt tư tưởng chỉ đạo “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả” và phương châm “Công minh, chính xác, kịp thời” trong công tác kiểm tra, giám sát.

Theo đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm chuyển biến nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra. Các cấp ủy đã tăng cường phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, quy định của trên về công tác kiểm tra, giám sát, nhất là Nghị quyết 504-NQ/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Lãnh đạo công tác kiểm kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015 - 2020”; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, ủy ban kiểm tra các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động.

Đồng chí Phạm Văn Diện, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh, cho biết: Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo tiến hành rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, quy trình, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, phù hợp đặc điểm, tình hình tổ chức và nhiệm vụ quân đội. Đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên tiến hành công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra. Ủy ban kiểm tra các cấp đã nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định trong Điều lệ Đảng, thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ và hằng năm, trước hết là với tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp, cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ diện cấp ủy quản lý.

Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh kiểm tra, giám sát tại Đảng ủy Quân sự  huyện Tiên Yên.
Đoàn công tác Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh kiểm tra, giám sát tại Đảng ủy Quân sự huyện Tiên Yên.

Nội dung kiểm tra, giám sát được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, đặc biệt chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, kiểm tra, giám sát những tổ chức đảng yếu kém, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ thấp; tổ chức đảng, cơ quan trọng yếu, đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoạt động độc lập, quản lý cơ sở vật chất, lĩnh vực liên quan đến kinh tế, tài chính, nơi dễ phát sinh tiêu cực.

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tiến hành kiểm tra 21 tổ chức đảng và 119 đảng viên, trong đó 43 đồng chí là cấp uỷ viên. Qua kiểm tra, các chi bộ đã thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; quán triệt và chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết, quy định của trên và của cấp mình. Các đồng chí cấp ủy viên, đảng viên hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao có phẩm chất đạo đức tốt, các cuộc kiểm tra đúng quy trình, nguyên tắc, hướng dẫn của trên. Thông quan công tác kiểm tra, giám sát, đã phân tích, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, như: Việc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản, hướng dẫn của trên chưa sâu, đảng viên tham gia sinh hoạt và ghi chép chưa đầy đủ. Sau kiểm tra cấp ủy các cấp có thông báo kết luận kiểm tra đến tổ chức đảng và đảng viên. Tổ chức đảng, đảng viên chấp hành nghiêm thông báo kết luận và có những chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Để nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, Đảng ủy Quân sự tỉnh còn coi trọng lựa chọn, bồi dưỡng, luân chuyển, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, phương pháp, phong cách công tác của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác kiểm tra chuyên trách. Đồng thời, đầu tư, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc của ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp.

Trúc Linh

.
.
.
.
.
.
.
.