Hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị

Thứ Ba, 17/04/2018, 18:06 [GMT+7]
.
.

Giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT- XH.

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của công tác này, thời gian qua, Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nhờ vậy, công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, góp phần củng cố, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội.

Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức Hội thảo “Vận dụng Nghị quyết số 09-NQ/TU, Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào tuyên truyền giảng dạy lý luận chính trị”
Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức Hội thảo “Vận dụng Nghị quyết số 09-NQ/TU, Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào tuyên truyền giảng dạy lý luận chính trị”. Ảnh: Nguyễn Dung

Cụ thể, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Tỉnh ủy luôn quan tâm định hướng tuyên truyền, sát sao việc đổi mới, nâng cao chất lượng của các cơ sở giảng dạy lý luận chính trị. Trong đó yêu cầu các đơn vị phải chú trọng nghiên cứu lý luận, các quan điểm, đường lối của Đảng, kịp thời phát hiện những vấn đề mới, mang tính đột phá để vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn; coi trọng tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận, nhất là những mô hình mới, khó, cách làm hay, hiệu quả đã được thực tiễn kiểm nghiệm để nhân rộng; khắc phục tính hình thức trong sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; quan tâm tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên học tập, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ ở trong và ngoài nước. Mới đây, Tỉnh đã giao cho Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ chủ trì nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện Đề án cử cán bộ, giảng viên đi thực tế tại cơ sở, tạo điều kiện để các cán bộ, giảng viên giảng dạy lý luận chính trị có cơ hội thâm nhập thực tế, cọ xát với công việc tại các địa phương, cơ quan, đơn vị… Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức thực tiễn, làm cho nội dung bài giảng sinh động hơn, có những phương pháp giảng dạy phù hợp hơn với từng đối tượng, từng địa phương. Đồng thời các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng thường xuyên dành thời gian trực tiếp tham gia truyền đạt giảng dạy tại các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị… Đặc biệt, để công tác này ngày càng được nâng cao, cuối tháng 12 vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới…

Ban tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực tham mưu, giúp cấp ủy lập kế hoạch, tổ chức triển khai việc phổ biến, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, tỉnh một cách hiệu quả. Hằng năm tổ chức đánh giá tình hình vận dụng lý luận chính trị vào công tác đối với số cán bộ, đảng viên đã học xong các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị; tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, cán bộ làm công tác nghiên cứu, giảng dạy và tham gia công tác giáo dục lý luận chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động đưa các hoạt động văn hoá, thông tin có chất lượng, phù hợp về cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan tuyên giáo, trung tâm bồi dưỡng chính trị… Cấp ủy các cấp cũng thường xuyên bồi dưỡng, cập nhật thông tin, kiến thức mới, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Hằng tháng, thông qua hội nghị báo cáo viên, các cấp ủy đều triển khai cập nhật những vấn đề lý luận mới, thông tin về đối ngoại, tình hình thực tiễn của đất nước, tỉnh cho đội ngũ báo cáo viên.

ớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính C217 năm 2018 do Thị ủy Quảng Yên tổ chức. Ảnh: Nguyễn Dung
Lớp Trung cấp lý luận chính trị hành chính C217 năm 2018 do Thị ủy Quảng Yên tổ chức. Ảnh: Nguyễn Dung

Đặc biệt, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện với vai trò nòng cốt đã tích cực nâng cao chất lượng giảng dạy theo hướng cụ thể, thiết thực phù hợp với yêu cầu thực tiễn; công tác quản lý học viên được thực hiện ngày càng chặt chẽ; việc kiểm tra, chấm điểm, đánh giá xếp loại có nhiều chuyển biến tiến bộ. Đội ngũ giảng viên thường xuyên được củng cố, kiện toàn; trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ từng bước nâng lên; phương pháp giảng dạy được đổi mới theo hướng tích cực, gắn lý luận với thực tiễn địa phương, đơn vị. Điển hình như Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, thời gian qua đã chủ động đề ra các giải pháp, triển khai thực hiện ổn định bộ máy tổ chức, duy trì tốt nhất công tác giảng dạy; tập trung chỉ đạo tốt công tác nghiên cứu khoa học; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ để nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng giảng dạy phù hợp với tình hình mới; phối hợp, liên kết với các ngành, cấp, đơn vị, tổ chức có liên quan để thực hiện đa dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng theo hướng thiết thực, hiệu quả… Cùng với đó, nhà trường cũng chú trọng thực hiện nghiêm chỉnh công tác quản lý dạy và học; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, học viên dưới nhiều hình thức. Năm 2017, nhà trường đã tổ chức giảng dạy, quản lý gần 380 lớp với gần 25.000 học viên. Đặc biệt, bên cạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính, nhà trường duy trì hiệu quả các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, là một trong những trung tâm uy tín hàng đầu của tỉnh…

Có thể khẳng định, mặc dù còn những khó khăn, hạn chế nhưng công tác giáo dục lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh những năm qua cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của tỉnh đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.