Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU

Nỗ lực cho sự phát triển bền vững

Thứ Ba, 13/02/2018, 05:50 [GMT+7]
.
.

Năm 2018, Quảng Ninh chọn chủ đề công tác là "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” nhằm tập trung tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức, hành động, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của năm, mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp; là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực.

Lãnh đạo TX Quảng Yên trồng cây hưởng ứng chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh về “Bảo vệ nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”
Lãnh đạo TX Quảng Yên trồng cây hưởng ứng chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”

Trong quá trình phát triển, tỉnh luôn xác định việc bảo vệ môi trường tự nhiên vừa là nội dung, vừa là mục tiêu phát triển bền vững, vì thế tỉnh đã có nhiều giải pháp đảm bảo sự hài hòa giữa môi trường tự nhiên với môi trường sống. Tại Chương trình hành động số 19-CT/TU ngày 10/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 7 (khóa XI) “Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”, Quảng Ninh đã xác định quan điểm “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường có ý nghĩa sống còn, quan hệ mật thiết, tác động qua lại, quyết định sự phát triển bền vững của tỉnh”. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định mục tiêu “Tăng trưởng kinh tế đảm bảo chỉ tiêu đề ra trên nền tảng phát triển bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường”.

Với quan điểm chỉ đạo nhất quán, tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh việc triển khai, thi hành Luật Đất đai 2013, Luật Tài nguyên nước 2012, Luật Khoáng sản 2010, Luật Bảo vệ môi trường 2014, Luật Biển Việt Nam năm 2012, Công ước Quốc tế về Luật Biển năm 1982, Luật Tài nguyên và môi trường biển hải đảo năm 2015... Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh công tác công khai các quy hoạch, tuyên truyền các giải pháp, hoạt động tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Các sở, ban, ngành và các đảng bộ trực thuộc tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ, đã đưa các hoạt động chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vào chương trình, kế hoạch công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm, tập trung nguồn lực triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, thẩm định công nghệ liên quan đến biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chú trọng đến chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phương thức canh tác phù hợp, ứng dụng công nghệ sinh học, quy trình sản xuất tiên tiến theo hướng an toàn thực phẩm, tăng cường hệ thống phòng chống và kiểm soát dịch bệnh phù hợp với đặc điểm sinh thái của các vùng và địa phương nhằm chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Từ năm 2013-2017 có 21 đề tài, nhiệm vụ liên quan công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã thực hiện (5 đề tài cấp nhà nước, 12 đề tài cấp tỉnh, 4 đề tài cấp cơ sở).

Các văn bản quy định, cơ chế, chính sách về quản lý sử dụng tài nguyên trên địa bàn tỉnh ngày được xây dựng, hoàn thiện, điều chỉnh, bổ sung theo hướng khai thác hợp lý, tiết kiệm, gắn kết với công tác bảo vệ môi trường. Tỉnh xác định: Việc khai thác khoáng sản phải đi đôi với xử lý nước thải và hoàn nguyên môi trường; việc khai thác tài nguyên nước phải đi cùng với bảo vệ tài nguyên nước; hoạt động khai thác các nguồn lợi thủy sản trên nguyên tắc bảo vệ, bảo tồn thủy sinh.

Cùng với đó, để khắc phục tình trạng cấp phép khai thác khoáng sản tràn lan, manh mún, nhỏ lẻ trong khai thác khoáng sản; ngăn chặn có hiệu quả, chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản trái phép, tình trạng “chảy máu” khoáng sản, tỉnh đã xây dựng nhiều chế tài đủ mạnh để bảo đảm pháp luật về khoáng sản được thực thi nghiêm, có hiệu quả. Cụ thể: Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/1/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các hoạt động khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát công tác quy hoạch quản lý thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép khai thác của UBND tỉnh.

Để thúc đẩy khai hoang, phục hóa tài nguyên đất, tỉnh đã ưu tiên triển khai các dự án sử dụng đất trống, đồi núi trọc, đất mặt nước hoang hóa vào thực hiện các dự án trồng rừng. Đồng thời, tỉnh cũng chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chính sách (theo Luật Thủy sản 2003) về hỗ trợ ngư dân chuyển đổi từ nghề khai thác thủy sản tự nhiên vùng biển ven bờ ra xa bờ; hỗ trợ về tài chính trong các trường hợp thiên tai, dịch bệnh; chính sách cho thuê diện tích thủy vực tự nhiên để bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản hợp lý; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia bảo vệ, phát triển, kinh doanh nguồn lợi thủy sản.

ff
Người dân xã Quảng La (huyện Hoành Bồ) ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường chuẩn bị Tết Nguyên đán 2018.

Năm 2018 Đảng bộ tỉnh chọn chủ đề công tác là "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên” nhằm tập trung tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức, hành động, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của năm và mục tiêu “phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp; là trung tâm du lịch chất lượng cao của khu vực”. Để thực hiện chủ đề này, Tỉnh ủy đề ra nhiều giải pháp với quyết tâm tạo thay đổi, chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường sống. Trong đó, tập trung hoàn thiện và thực hiện tốt các phương án, đề án bảo đảm vệ sinh môi trường; rà soát, điều chỉnh cho phù hợp thực tiễn về quy hoạch bảo vệ môi trường… di chuyển các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ra ngoài trung tâm đô thị. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc đánh giá tác động môi trường và tăng cường giám sát, kiểm soát việc thực thi các nội dung cam kết; xây dựng bổ sung các tiêu chí để làm căn cứ chấp thuận các dự án đầu tư nhằm tránh nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, tập trung đào tạo, tập huấn chuyên môn cho cán bộ từ cấp xã, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý các cấp và cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; rà soát, bổ sung các chế tài mạnh để xử lý nghiêm khắc các vi phạm về môi trường.

Thực hiện chủ đề này, Quảng Ninh đã và đang huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và mọi người dân thực hiện nghiêm, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, tạo chuyển biến căn bản trong phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi và kiểm soát ô nhiễm, phục hồi và nâng cao chất lượng môi trường, thúc đẩy phát triển bền vững.

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.