Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong hệ thống chính trị

Thứ Hai, 08/01/2018, 18:12 [GMT+7]
.
.

Trước yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, công tác dân vận của hệ thống chính trị cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc… Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, thời gian qua, công tác dân vận đã được cả hệ thống chính trị của tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều cách làm hay, sáng tạo và mang lại hiệu quả thiết thực.

Nổi bật trong năm qua, các đơn vị, địa phương đã tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng thống nhất quy trình kiểm tra, giám sát, phân công rõ trách nhiệm của từng tổ chức, đơn vị, tránh chồng chéo, bỏ sót, chú trọng giám sát việc thực thi của các cơ quan hành chính nhà nước và tại trung tâm hành chính công các cấp; cụ thể hóa việc bảo vệ lợi ích chính đáng, quyền lợi hợp pháp của nhân dân thông qua tham gia nghiên cứu, phản biện đối với việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài. Cùng với đó, tỉnh đã tổ chức các đoàn khảo sát, nắm tình hình thực hiện quy chế dân chủ gắn với việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại cơ sở; mở rộng chủ thể, phạm vi giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội đối với lĩnh vực quản lý của cơ quan nhà nước, hoạt động liên quan đến công dân - doanh nghiệp...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Hải Hoà tuyên truyền pháp luật cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Chiến
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Hoà (TP Móng Cái) tuyên truyền pháp luật cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Chiến

Đặc biệt, với vai trò nòng cốt, ban dân vận các cấp đã tham mưu thực hiện hiệu quả nhiều đề án về công tác dân vận. Trong đó nổi bật là Đề án “Tăng cường công tác dân vận trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh”, đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả của các tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện GPMB; thống nhất quy trình, cách thức tổ chức, phân công nhiệm vụ và sự phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giảm tình trạng khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác đền bù GPMB. Đề án “Tăng cường vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công”, đã mở rộng dân chủ, tăng cường đối thoại, thông tin hai chiều, xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh, không để phát sinh điểm nóng, những nội dung nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW... Cũng trong năm qua, tỉnh đã tiến hành đánh giá 2 năm thực hiện mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện với cách làm gắn kết, tiết kiệm nguồn lực, giảm hội họp, bổ sung nhiệm vụ cụ thể. Mỗi đoàn thể lựa chọn một mô hình rõ việc, rõ nội dung để vận động cụ thể, tập trung, không dàn trải, có kiểm đếm thường xuyên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã chỉ đạo xây dựng mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh bám sát tinh thần chỉ đạo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thực hiện giám sát thường xuyên, trực tiếp gắn với tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý với chính quyền về các công việc giải quyết với nhân dân; tổ chức các đoàn khảo sát, nắm tình hình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại cơ sở. Cùng với đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cấp, ngành, địa phương đã tập trung vào giải quyết những nội dung, vấn đề, nhiệm vụ khó đặt ra trong thực tiễn khi Quảng Ninh thực hiện đổi mới hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển theo hướng bền vững và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Phong trào đã được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo và được nhân dân đồng thuận tham gia hưởng ứng với tinh thần trách nhiệm cao. Năm 2017, đã có 53 mô hình đăng ký cấp tỉnh…

Các điển hình xuất sắc trong công tác dân vận được nhận Bằng khen của UBND tỉnh tại hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2017
Các điển hình xuất sắc trong công tác dân vận được nhận bằng khen của UBND tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017. Ảnh: Thanh Tùng

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, năm 2018, công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức theo hướng cụ thể, thiết thực, hướng về cơ sở. Trong đó đặc biệt quan tâm lựa chọn những mô hình hay, rõ nội dung để vận động theo hướng chuyên sâu, hiệu quả thành ý thức tự giác, tự nguyện trong đoàn viên, hội viên và nhân dân; nhân rộng các mô hình đã có kết quả, hiệu quả cụ thể tại các địa phương, đơn vị; tiếp tục lựa chọn mô hình hoạt động của năm và tham gia nghiên cứu, phản biện việc giải quyết đơn thư, khiếu kiện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Đồng thời tăng cường cơ chế "đặt hàng" của cấp ủy, chính quyền đối với cơ quan khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; rà soát, bổ sung quy chế, quy định, tháo gỡ vướng mắc về tổ chức, bộ máy, biên chế, hoạt động của cơ quan khối cấp huyện; hoàn chỉnh, triển khai Đề án cơ quan khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; mở rộng mô hình cơ quan khối liên thông từ tỉnh đến cấp xã…

Minh Thu

.
.
.
.
.
.
.
.