Không ngừng hoàn thiện hệ thống chính trị

Thứ Năm, 11/01/2018, 18:35 [GMT+7]
.
.

Cụ thể hóa các chỉ đạo, nghị quyết của Trung ương, thời gian qua, Quảng Ninh đã có nhiều chủ trương, nghị quyết, chính sách, cơ chế về xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chỉ đạo thực hiện. Nhờ đó, tổ chức Đảng, Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước được sắp xếp, kiện toàn; chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị được phân định, điều chỉnh hợp lý hơn; đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân…

Tỉnh Quảng Ninh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị với Đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Tỉnh Quảng Ninh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị với Đoàn công tác của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (tháng 4/2017).

Để cụ thể hoá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 3/12/2016, về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 với 18 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần phải thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quy định số 01-QĐ/TU ngày 16/12/2016, về việc thực hiện văn hoá công sở của cán bộ, công chức, người lao động cơ quan khối Đảng, đoàn thể tỉnh; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 611/KH-UBND ngày 25/1/2017, triển khai thực hiện chủ đề năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất xác định chủ đề công tác là: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”. Tỉnh đã xác định đây chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ... Thực hiện chủ đề công tác năm, các cơ quan, đơn vị đã xây dựng và thực hiện quy chế văn hoá công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, công khai các quy định này để người dân giám sát.

Cũng trong xây dựng hệ thống chính trị, trong năm 2017, Quảng Ninh tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu của Đề án 25, Nghị quyết số 19-NQ/TU... Riêng trong năm 2017, tỉnh tiếp tục mở rộng rà soát, tinh giản bộ máy theo hướng tinh gọn, đồng bộ, hiệu quả; từng bước triển khai thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức nhà nước nhưng vẫn bảo đảm chính sách tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, lên lương, chế độ bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và các chính sách khác tương tự như viên chức. Tính đến quý III/2017, số lượng tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP và Nghị định 26/2015/NĐ-CP của tỉnh là 582 trường hợp. Trong đó khối chính quyền là 44 CB,CC, 536 viên chức; khối Đảng, đoàn thể là 36 trường hợp. Đối với số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã, toàn tỉnh đã giảm 2.178 người, bằng 55,4% so với định mức của Trung ương giao...

Nhân dân khu phố 2, thị trấn Ba Chẽ (huyện Ba Chẽ)  tiến hành bầu trưởng khu. Ảnh:Thùy Loan ( Trung tâm TT&VH huyện Ba Chẽ) Thùy Loan (
Nhân dân khu phố 2, thị trấn Ba Chẽ (huyện Ba Chẽ) tiến hành bầu trưởng khu. Ảnh:Thùy Loan (Trung tâm TT-VH Ba Chẽ) 

Trong năm 2017, tỉnh tiến hành thí điểm hợp nhất một số cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của cấp uỷ, chính quyền ở cấp huyện. Cùng với đó là xây dựng và thực hiện có hiệu quả Đề án vị trí việc làm khối Đảng, đoàn thể; thực hiện việc điều chỉnh số lượng các ban quản lý dự án đầu tư cấp tỉnh theo hướng phù hợp với quy định hiện hành, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND 7/14 (50% đơn vị cấp huyện), 75/186 xã (40,32% cấp xã); bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND tại 2/14 đơn vị cấp huyện, 76/186 xã (40,9% cấp xã); Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra ở 10/14 địa phương (71,4%); Ban Tổ chức-Nội vụ ở 12/14 địa phương (85,7%); Tuyên giáo-Trung tâm Bồi dưỡng chính trị ở 14/14 địa phương (100%); Ban Dân vận - MTTQ ở 13/14 địa phương (92,8%); Chánh văn phòng 3 bên văn phòng cấp ủy, HĐND, UBND ở 2/14 địa phương (14,2%). Thực hiện nhất thể hóa bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu đạt 96,7%.

Song song với đó, tỉnh đã đề xuất với Trung ương cho Quảng Ninh thí điểm hằng năm HĐND tỉnh thông qua tổng biên chế công chức và hợp đồng 68 cả khối Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể. Quyết tâm không tuyển dụng mới ở những nơi đang có dự kiến sắp xếp; từng bước triển khai thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức nhà nước, nhưng vẫn bảo đảm chính sách tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, lên lương, chế độ bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và các chính sách khác tương tự như viên chức; nâng dần tỷ lệ tuyển dụng cán bộ từ nguồn cán bộ chất lượng cao… Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy chế số 02-QC/TU "Thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, phòng", thực hiện thí điểm tới hết quý I/2020, thay thế Quy chế thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 1190-QĐ/TU ngày 19/9/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trong năm 2017, Quảng Ninh cũng đã tập trung rà soát, xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế làm việc; quy chế hoạt động; quy định chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhất là ở những nơi thực hiện hợp nhất, nhất thể hóa chức danh, sử dụng cơ quan tham mưu giúp việc chung. Trong đó, nhiều cấp ủy đã xây dựng quy chế với nhiều nét riêng: Quy chế tiếp xúc đối thoại với nhân dân; quy chế thi đua khen thưởng trong sản xuất kinh doanh; bộ tiêu chí đánh giá CBCCVC; quy tắc ứng xử về nếp sống văn minh đô thị, văn minh công sở. Các xã, phường, thị trấn kịp thời sửa đổi bổ sung quy ước, hương ước thôn, bản, khu phố về việc tang, việc cưới, lễ hội, quan hệ tình làng, nghĩa xóm, nhân dân ký cam kết thực hiện.

Cùng với những nội dung trên, trong năm 2017, lần đầu tiên Quảng Ninh thực hiện việc xây dựng đồng bộ chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra từ cấp tỉnh đến huyện. Đây là một đột phá trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra của cả hệ thống chính trị tỉnh nhằm mục tiêu phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân. Tiếp đó, ngày 4/8/2017, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc đã ký quyết định ban hành Quy định số 06-QĐ/TU về việc “Tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)”. Ngay sau khi Quy định được ban hành đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.