Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên

Thứ Tư, 10/01/2018, 05:51 [GMT+7]
.
.

Công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ của công tác tuyên giáo hiện nay và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên là một bộ phận của công tác tuyên giáo. Qua công tác thông tin, tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên đã góp phần cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội, thực hiện tốt công tác tư tưởng ở từng địa phương, đơn vị, ngành. Đặc biệt tuyên truyền những chương trình đề án lớn của tỉnh, kinh tế-xã hội của địa phương đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ban
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên để cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên.  Ảnh: Bảo Bình

Để phát huy vai trò của đội ngũ này, Quảng Ninh thường xuyên quan tâm xây dựng và đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Qua đó, tăng cường công tác tuyên truyền miệng, cung cấp thông tin có định hướng của Đảng cho cán bộ, đảng viên. Năm 2017, tỉnh đã bổ sung, thay thế 7 đồng chí, cho thôi nhiệm vụ 2 đồng chí đối với báo cáo viên cấp tỉnh. Đến nay, mạng lưới báo cáo viên các cấp gồm 6.145 đồng chí, cụ thể: Báo cáo viên Trung ương: 5 đồng chí, báo cáo viên cấp tỉnh: 70 đồng chí; báo cáo viên cấp huyện: 475 đồng chí; báo cáo viên cấp cơ sở: 5.595 đồng chí. Trong đó, báo cáo viên Trung ương gồm Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trưởng Phòng Thông tin - Tuyên truyền (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy). Đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh gồm các đồng chí lãnh đạo một số sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể tỉnh, trưởng ban tuyên giáo cấp huyện, phó giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, hiệu trưởng một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh... Bên cạnh đội ngũ báo cáo viên, toàn tỉnh hiện nay có gần chục nghìn cộng tác viên hoạt động ở các tổ chức chính trị - xã hội, các hội, đoàn thể góp phần tích cực trong việc tuyên truyền những chủ trương lớn của đất nước, tỉnh đến với nhân dân.

Tính riêng trong năm 2017, ở cấp tỉnh đã tổ chức 11 hội nghị báo cáo viên với gần 1.300 lượt người nghe (trong đó có 2 hội nghị tổ chức trực tuyến). Các địa phương cấp huyện đều tổ chức hội nghị báo cáo viên theo quý. Một số địa phương, đơn vị duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên kết hợp giao ban công tác tư tưởng theo tháng, như: Đông Triều, Hoành Bồ, Uông Bí. Công tác biên tập tài liệu cho đội ngũ báo cáo viên được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện nền nếp. Trong năm, đơn vị đã biên tập trên 80 chuyên đề với khoảng 1.300 trang tài liệu gửi qua email cho đội ngũ báo cáo viên, cán bộ ban tuyên giáo và trung tâm bồi dưỡng chính trị các địa phương, tạo nguồn thông tin phong phú, đa dạng phục vụ công tác tuyên truyền của đội ngũ báo cáo viên. Đồng thời, hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2017 theo chỉ đạo của Trung ương; xây dựng báo cáo tình hình thông tin đối ngoại định kỳ theo quy định.

báo cáo viên, tuyên truyền viên
Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên năm 2017. Ảnh: Hoàng Nga

Trong quá trình quản lý và tổ chức các hoạt động của báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nắm bắt, đánh giá, điều chỉnh kịp thời hoạt động của các báo cáo viên; từng bước nâng cao chất lượng bản tin thông báo nội bộ và tài liệu tham khảo từ các nguồn thông tin chính thống với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, bảo đảm tính thời sự. Ban đã tham mưu cho tỉnh ban hành kết luận thực hiện việc sắp xếp lại hệ thống bản tin nội bộ trong toàn tỉnh theo hướng tinh gọn, hiệu quả, cung cấp kịp thời thông tin đến đối tượng thụ hưởng. Hệ thống bản tin nội bộ của tỉnh từ 28 bản tin giảm xuống còn 8 bản tin. Công tác biên tập, xuất bản cuốn bản tin thông báo nội bộ tới các chi, đảng bộ trực thuộc tỉnh được duy trì tốt, việc phát hành được giám sát chặt chẽ, đảm bảo kịp thời. Trong năm đã biên tập, xuất bản, phát hành 90.000 cuốn bản tin thông báo nội bộ (7.500 cuốn/số/tháng). Cổng thông tin điện tử thành phần Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đăng tải hơn 494 tin, bài, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Đội ngũ báo cáo viên trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền những vấn đề thời sự nổi bật trong nước, quốc tế và của tỉnh được cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm, như: Tiếp tục thực hiện Đề án 25 của tỉnh về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”; về thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”; về xây dựng Đề án Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn… Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên được đánh giá cao, vì nội dung, phương pháp truyền đạt không ngừng đổi mới, cập nhật kịp thời; tất cả đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công.

Bảo Bình

.
.
.
.
.
.
.
.