.

Kết quả trong công tác xây dựng Đảng ở Quảng Yên

Cập nhật:

Năm 2017, Đảng bộ TX Quảng Yên đã quyết liệt triển khai các giải pháp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng, đảm bảo mỗi cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Ngay từ đầu năm nay, căn cứ vào các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và tình hình thực tế tại địa phương, Thị ủy Quảng Yên đã chủ động đề ra nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thị ủy chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, định hướng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị… 

Đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Bí thư Thị ủy Quảng Yên chia sẻ kinh nghiệm tổ chức
Đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Bí thư Thị ủy Quảng Yên (đứng giữa) chia sẻ kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt đảng với đội ngũ cán bộ thôn, khu.

Đi đôi với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Thị ủy Quảng Yên chủ động triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng sinh hoạt chi bộ. Nổi bật, Thị ủy đã triển khai phân công đảng viên chi bộ cơ quan cấp xã về dự sinh hoạt chi bộ ở thôn, khu; tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Thường trực Thị ủy với đại diện cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở, nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như những kiến nghị, đề xuất để có cơ sở ban hành những chủ trương phù hợp với thực tiễn. Trong năm, thị xã đã tổ chức 148 buổi đối thoại với doanh nghiệp, nhân dân; 30 hội nghị công khai quy hoạch.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 3/3/2017 của BTV Tỉnh ủy, Thị ủy Quảng Yên đã chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc của cấp uỷ, chính quyền các cấp; quy chế quản lý tổ chức và cán bộ; xây dựng quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân. Đến nay, thị xã đã tiến hành nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND, UBND ở 11/19 xã, phường; hoàn thành đề án và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án hợp nhất Ban Tổ chức Thị ủy với Phòng Nội vụ thị xã; Ủy ban Kiểm tra Thị ủy với Thanh tra thị xã; hoàn thành rà soát, đánh giá thực trạng sử dụng biên chế các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy. Cùng với đó, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 được thực hiện bài bản, khoa học, chặt chẽ, đúng quy trình, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm tỷ lệ theo quy định.

Thị ủy Quảng Yên tổ chức tập
Thị ủy Quảng Yên tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát cộng đồng.

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của chính quyền cũng được tăng cường. Trong đó, tập trung sâu vào công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức. Trong năm, cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể trên địa bàn thị xã đã tiến hành 47 cuộc giám sát theo chuyên đề, kế hoạch. Qua kiểm tra, giám sát, thị xã đã thi hành kỷ luật 22 đảng viên, trong đó, khiển trách 13 đảng viên, cảnh cáo 7 đảng viên và cách chức 2 đảng viên.

Với nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, năm 2017, chất lượng hoạt động của Đảng bộ TX Quảng Yên nâng lên rõ rệt. Trong năm, toàn Đảng bộ có 25 tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh (chiếm 50%), 25 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ (chiếm 50%), không có tổ chức đảng yếu kém. Toàn Đảng bộ kết nạp mới 171 đảng viên, đạt 100% kế hoạch. Đặc biệt, nhờ làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh nên đã tạo sự thống nhất trong toàn đảng bộ và sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nguyễn Chiến

Tin liên quan