TX Quảng Yên: Chuyển biến trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ Ba, 14/11/2017, 08:32 [GMT+7]
.
.

Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn TX Quảng Yên diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Đây cũng là thời điểm thị xã triển khai nhiều dự án lớn, quan trọng; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới... Chính vì vậy, vấn đề đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Chủ tịch UBND TX Quảng Yên trực tiếp tiếp công dân định kỳ vào ngày 01 và 15 hàng tháng tại Trụ sở Tiếp Công dân thị xã.
Chủ tịch UBND TX Quảng Yên trực tiếp tiếp công dân định kỳ vào ngày 1 và 15 hằng tháng tại trụ sở Tiếp công dân thị xã.

Dự báo và nắm bắt tình hình đó, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền từ thị xã đến cơ sở đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN,TC), đặc biệt là ở những địa phương có tình hình khiếu kiện phức tạp. Trong đó, thường trực cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo; thường xuyên kiểm tra và đôn đốc công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC. Còn UBND thị xã thường xuyên chỉ đạo, điều hành, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường hoạt động quản lý Nhà nước và thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết KN,TC của các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã. Chủ tịch UBND thị xã, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và chủ tịch UBND các phường, xã đã trực tiếp tiếp công dân định kỳ và đột xuất; tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến của công dân, làm cơ sở cho việc chỉ đạo, xử lý, giải quyết KN,TC, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Ngoài ra, Thị xã đã tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức; tích cực đổi mới hoạt động giám sát của HĐND các cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC. Nhờ đó, công tác tiếp dân và việc thụ lý giải quyết đơn thư KN,TC trên địa bàn đã đi vào nền nếp; đảm bảo đúng trình tự, thủ tục luật định; nhận thức, hiểu biết về pháp luật nói chung và pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN,TC nói riêng của nhân dân có sự chuyển biến tốt hơn.

Kết quả giải quyết đơn thư đạt tỷ lệ cao; các vụ việc KN,TC phức tạp, đông người được chỉ đạo sát sao, giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần giảm đáng kể các vụ việc mới phát sinh. Từ 1/1/2015 đến hết tháng 9/2017, tổng số lượt công dân đến trụ sở Tiếp công dân thị xã và các phường, xã là 1.766 lượt người, với 1.187 vụ việc. Thị xã đã quan tâm, tập trung giải quyết được 1.164 vụ việc; đồng thời, tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết 889/912 tổng số đơn thư KN,TC, kiến nghị. Hiện thị xã đang chỉ đạo các cơ quan thụ lý xem xét, giải quyết 23 vụ việc còn lại. Riêng trong tháng 10/2017, tại trụ sở Tiếp công dân của thị xã đã tiếp 46 lượt người, với 32 vụ việc, giảm 2 vụ việc so với tháng 9/2017; giải quyết được 33/57 vụ việc kiến nghị...

Lãnh đạo UBND TX Quảng Yên tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với công dân gửi đơn thư KN, TC để giải quyết dứt điểm vụ việc ngay từ cơ sở.
Lãnh đạo UBND TX Quảng Yên tổ chức gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với công dân gửi đơn thư KN,TC để giải quyết dứt điểm vụ việc ngay từ cơ sở.

Phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC, kiến nghị, phản ánh, trong thời gian tới, TX Quảng Yên xác định: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh về tiếp công dân, giải quyết KN,TC; tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư KN,TC, kiến nghị, đặc biệt là giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc thuộc thẩm quyền; tăng cường công tác tuyên truyền vận động, phân tích, giải thích và đối thoại trong việc giải quyết đơn thư. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác hòa giải; duy trì nền nếp công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định của Luật Tiếp công dân; chú trọng thực hiện công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị, nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh KN,TC, như: Quản lý đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, tài chính…

Thùy Dương (Trung tâm TT-VH TX Quảng Yên)

.
.
.
.
.
.
.
.