Kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU

Đổi mới mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền

Thứ Hai, 13/11/2017, 05:51 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU (ngày 3/12/2016) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, thời gian qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh đã thể hiện rõ sự đổi mới.

Các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra Nghị quyết số 06-NQ/TU đã được các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên kiểm điểm tiến độ, tình hình thực hiện. Các quy chế làm việc của cấp uỷ được sửa đổi, bổ sung theo nguyên tắc bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm chỉ đạo điều hành của chính quyền. Đồng thời xác định rõ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, trách nhiệm tập thể, thẩm quyền cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu…

Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra thực tế tình hình mùa vụ tại TX Quảng Yên (ảnh Minh Thu)
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kiểm tra tình hình mùa vụ tại TX Quảng Yên. Ảnh: Minh Thu

Điển hình như trong thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận số 38 (ngày 25/01/2017) gắn với Nghị quyết số 17-NQ/TW (ngày 1/8/2007) với những nội dung được cập nhật, điều chỉnh và phân công nhiệm vụ cụ thể. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng mới hoặc bổ sung, hoàn chỉnh chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và xây dựng các quy chế, tạo sự thay đổi về chất trong hoạt động của tổ chức bộ máy. Nổi bật, trong năm đã hoàn thành tham mưu điều chỉnh, sắp xếp các ban quản lý dự án và đầu tư theo hướng phù hợp với quy định hiện hành, được Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chỉ đạo thực hiện từ 1/1/2018; hoàn thành dự thảo Đề án hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy với cơ quan chuyên môn chính quyền ở những nơi đã thực hiện nhất thể hóa chức danh; xây dựng xong Đề án cơ quan tham mưu giúp việc chung khối đảng, đoàn thể cấp tỉnh…

Cùng với đó, tỉnh đã thực hiện phân cấp mạnh cho cơ sở, đi đôi với đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập; tích cực chuyển đổi cơ chế cấp phát và mô hình hoạt động của các đơn vị sự nghiệp, nhất là thay đổi phương thức cấp phát, phân bổ ngân sách nhà nước sang cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ theo sản phẩm “đầu ra” (giảm chi ngân sách trên 7,8 tỷ đồng); giao tài sản nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai dự án di dân tập trung tại thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu (Ảnh Nguyễn Chiến)
Đoàn giám sát của HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ  dự án di dân tập trung tại thôn Khe Lẹ, xã Hà Lâu (huyện Tiên Yên). Ảnh: Nguyễn Chiến

Công tác tinh giản biên chế được tỉnh quyết liệt chỉ đạo triển khai. Tỉnh ủy đã thành lập đoàn công tác do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, tiến hành đợt rà soát tổng thể kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng biên chế của hệ thống chính trị toàn tỉnh. Trên cơ sở đó, thống nhất quản lý biên chế, kiên quyết không tăng biên chế; điều chuyển biên chế từ chỗ thừa sang chỗ thiếu. Tỉnh đã chỉ đạo xây dựng, ban hành các quy định, hướng dẫn về định biên, tiêu chuẩn, quy trình, để từng bước thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức nhà nước trên cơ sở bảo đảm chính sách tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, nâng lương, chế độ bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và các chính sách khác tương tự như viên chức.

Quảng Ninh cũng là tỉnh đầu tiên thông qua kế hoạch sử dụng biên chế của cả hệ thống chính trị. Đồng thời quản lý chặt chẽ việc chuyển viên chức sang công chức; ban hành và thực hiện nghiêm quy định về số lượng cấp phó trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc. Trong đó đã có một số đơn vị thực hiện hiệu quả, như: Khối đảng, đoàn thể chưa thực hiện tuyển dụng CB,CC từ năm 2012 đến nay; khối MTTQ cấp huyện giảm 12,58% trong 2 năm; khối chính quyền chỉ thực hiện tuyển dụng 50% số lượng còn thiếu so với biên chế tỉnh giao. Các đơn vị cũng chú trọng đào tạo đội ngũ cả về chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ. Đội ngũ CB,CC có nhiều đổi mới về tư duy, chủ động nghiên cứu, học hỏi nâng cao kiến thức, đổi mới kỹ năng, phương pháp làm việc...

Đặc biệt, để tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới mạnh mẽ hệ thống chính trị, tỉnh đã ban hành và tập trung chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU để thống nhất nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với bầu trưởng thôn (bản, khu phố); thực hiện giới thiệu đảng viên ứng cử chức danh trưởng thôn (bản, khu phố) để nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn (bản, khu phố). Với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương, đến hết tháng 10/2017 toàn tỉnh có 99,74% số chi bộ thôn hoàn thành đại hội, trong đó có 96,74% số bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn. Đây được coi là một bước ngoặt lớn trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất giữa chủ trương, nghị quyết của cấp uỷ với chương trình hành động của chính quyền ngay từ cơ sở…

Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và thanh tra, kiểm tra, giám sát của chính quyền được chỉ đạo theo hướng thống nhất, phối hợp, gắn kết và phân công rõ trách nhiệm của từng tổ chức, đơn vị cụ thể, nhờ đó đã hạn chế rất nhiều sự chồng chéo và bỏ sót. Đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm với kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Đến nay, sau 10 tháng triển khai chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra đã nhận được sự đồng thuận của các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể của tỉnh. Các địa phương, đơn vị đã chủ động rà soát, bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của cấp mình phù hợp; đồng thời phục vụ tốt các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra của tỉnh.

Cùng với các nhiệm vụ trên, để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, từ đầu năm đến nay tỉnh đã có những chỉ đạo rất kịp thời, sát sao, nhằm tăng cường công tác điều hành, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực theo hướng cụ thể, thiết thực, gắn với quy định rõ hơn trách nhiệm người đứng đầu với tinh thần chủ động, quyết liệt, phân công rõ cơ quan, rõ người, rõ trách nhiệm, đảm bảo tính hệ thống từ tỉnh đến cơ sở…

Hoài Anh

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.