Huyện ủy Bình Liêu: Đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Thứ Hai, 13/11/2017, 06:51 [GMT+7]
.
.

Đảng bộ huyện Bình Liêu hiện có 2.105 đảng viên sinh hoạt tại 28 chi, đảng bộ cơ sở. Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng được Đảng bộ huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ. Qua đó không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và vai trò của cán bộ, đảng viên.

Huyện ủy Bình Liêu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo hướng đồng bộ các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng với giám sát, thanh tra của chính quyền và giám sát, phản biện của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm theo Điều lệ Đảng, nội dung giám sát theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Huyện ban hành quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với UBND huyện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của BCH, BTV Huyện ủy và quy trình thực hiện cuộc kiểm tra, giám sát của BCH, BTV Huyện ủy... Từ đầu năm 2017 đến nay, Đảng bộ huyện đã thực hiện 22 cuộc thanh tra, giám sát trong hệ thống chính trị của cơ sở; trong đó, chú trọng giám sát việc thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh và thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII)...

b
Thường trực Huyện ủy Bình Liêu giao ban với Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, tháng 9/2017. Ảnh: La Lành.

Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng, Đảng bộ huyện tăng cường giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng, đảng viên theo kế hoạch, trong đó chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Sau mỗi buổi kiểm tra, giám sát tại cơ sở đều có trao đổi tình hình, những kiến nghị về vấn đề còn hạn chế, cần quan tâm, chấn chỉnh, qua đó giúp cơ sở, đảng viên kịp thời khắc phục. Từ đầu năm 2017 đến nay, huyện đã xử lý kỷ luật 3 đảng viên với hình thức khiển trách, do vi phạm chính sách DS-KHHGĐ; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 167,359 triệu đồng đối với những sai phạm về kinh tế...

Hằng tháng, các đồng chí cấp ủy viên, các chi, đảng bộ cơ sở đều báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, phụ trách. Thường trực Huyện ủy duy trì giám sát thường xuyên việc thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 qua các kỳ giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với bí thư đảng ủy các xã, thị trấn. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc, nhằm phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; công khai, minh bạch trong các hoạt động của các cơ quan, tổ chức, nội dung chủ yếu tập trung vào việc sử dụng ngân sách nhà nước, mua sắm và sử dụng tài sản công, các khoản hỗ trợ, công tác quản lý đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản... Từ đầu năm 2017 đến nay, trên địa bàn huyện chưa phát hiện tập thể, cá nhân có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí.

Cán bộ xã Đồng Tâm hỗ trợ, hướng dẫn gia đình bà Lý Thị Hải (thôn Phiêng Chiểng) làm chuồng trâu thoát nước tự động từ nguồn vốn Chương trình 135
Cán bộ xã Đồng Tâm (huyện Bình Liêu) hướng dẫn hộ bà Lý Thị Hải (thôn Phiêng Chiểng) làm chuồng trâu thoát nước tự động từ nguồn vốn chương trình 135. Ảnh: Trúc Linh

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, hằng năm trên cơ sở thực tế của địa phương, huyện đưa ra các giải pháp phù hợp về công tác cán bộ, trong đó chú trọng việc tuyển dụng, phát hiện nguồn, quy hoạch. Đặc biệt, trong xây dựng, quy hoạch đội ngũ cán bộ thuộc diện Thường vụ Huyện ủy quản lý, huyện kết hợp giữa việc đánh giá cán bộ và bổ sung quy hoạch, đào tạo, bố trí, đảm bảo tính “động” và “mở”. Định kỳ hằng năm, huyện bổ sung, điều chỉnh quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí cán bộ, tạo môi trường thuận lợi để cán bộ phát huy năng lực công tác. Từ đầu năm 2017 đến nay, huyện đã kiện toàn bổ sung 2 ủy viên BCH Đảng bộ huyện; cử 14 lượt CB,CC,VC đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ; bổ nhiệm mới 7 cán bộ và bổ nhiệm lại 4 cán bộ; điều động, luân chuyển 18 cán bộ; chỉ định bổ sung 7 cấp ủy viên cơ sở; kiện toàn ủy viên UBKT cơ sở (5 đồng chí)...

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ngày càng được nâng lên, tạo chuyển biến mạnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đặc biệt 3 khâu đột phá chiến lược của Đảng được địa phương triển khai đạt kết quả tích cực. Nhiều công trình, nhất là xây dựng hệ thống hạ tầng tại Khu kinh tế cửa khẩu, các xã khó khăn được quan tâm đầu tư, tạo chuyển biến mạnh trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn (Đề án 196). Công tác đào tạo nguồn nhân lực, cải cách hành chính được tập trung mạnh mẽ; nhất là việc công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình với công dân và kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; qua đó đã từng bước nâng cao chất lượng phục vụ tổ chức và công dân của cơ quan hành chính nhà nước.

Nguyễn Huế

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.