Đầm Hà: Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Thứ Năm, 02/11/2017, 09:52 [GMT+7]
.
.

Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, những năm qua, huyện Đầm Hà đã chú trọng thực hiện công tác này theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Đoàn công tác
Đoàn công tác của huyện làm việc với thị trấn Đầm Hà.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, huyện đã chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa. Đồng thời, kịp thời ban hành các văn bản nhằm đảm bảo việc lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát theo hướng đồng bộ các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm tra, giám sát của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đã tích cực, chủ động trong việc tổ chức, quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đến các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Từ đầu năm 2017 đến nay, huyện đã thực hiện 19 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra; trong đó có 3 cuộc thanh tra, giám sát đột xuất. Nội dung kiểm tra chủ yếu về việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng; chủ đề công tác năm của tỉnh “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh”; thực hiện nhiệm vụ đảng viên và chức trách nhiệm vụ được giao. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý thi hành kỷ luật 5 ddảng viên; trong đó, thi hành hình thức kỷ luật “khiển trách” đối với 3 đảng viên, “cảnh cáo” 1 đảng viên, “cách chức” 1 đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng; năng lực quản lý điều hành của chính quyền; tạo môi trường chính trị, xã hội ổn định; củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng; hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, Huyện ủy đã tổ chức quán triệt đầy đủ các chỉ thị, văn bản hướng dẫn mới đến các tổ chức đảng, đảng viên; tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp. Các cấp ủy cũng chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm; có sự phối hợp kiểm tra, giám sát với tổ chức trong hệ thống chính trị. Trong đó, kịp thời điều chỉnh nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát, đảm bảo bám sát theo nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và những vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm, như: Công tác xây dựng cơ bản; phòng, chống tham nhũng; thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước; tính nêu gương, thực hiện quy chế làm việc của cán bộ, đảng viên… Cùng với đó, phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc, báo cáo kết quả thường xuyên cho cấp ủy việc thực hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kết luận kiểm tra, giám sát.

Đoàn công tác của tỉnh và huyện kiểm tra hoạt động của Bộ phận một cửa xã Quảng Nghĩa, Đầm Hà
Đoàn công tác của tỉnh và huyện Đầm Hà kiểm tra hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại xã Quảng Lợi.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, huyện cũng thẳng thắn chỉ rõ: Công tác kiểm tra, giám sát còn ở mức độ, chưa thực sự đạt hiệu quả như mong muốn; chất lượng kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa cao; kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết, nhất trí ở một số tổ chức đảng cơ sở chưa nghiêm; vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Nhìn nhận rõ những hạn chế đó, huyện đã tập trung xây dựng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp khắc phục. Trong đó, tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” của Tỉnh ủy; tích cực đổi mới phương pháp kiểm tra, giám sát trên cơ sở đảm bảo công khai, dân chủ, dễ vận dụng. Đồng thời, thực hiện phối hợp chặt chẽ, thường xuyên công tác kiểm tra của Đảng và thanh tra chính quyền; tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ; nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy cơ sở; thi hành nghiêm kỷ luật của Đảng, chú trọng sửa chữa khuyết điểm sau kết luận kiểm tra; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ nhân dân.

Thanh Nga (Trung tâm TT-VH Đầm Hà)

 

.
.
.
.
.
.
.
.