Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15/10 (1930-2017)

"Đổi mới công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới"

Thứ Bảy, 14/10/2017, 05:53 [GMT+7]
.
.

Nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng 15/10 (1930-2017), đồng thời đánh giá lại kết quả nổi bật trong công tác dân vận của hệ thống chính trị toàn tỉnh thời gian qua, phóng viên Báo Quảng Ninh đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ (ảnh) về nội dung này.

- Xin đồng chí đánh giá về những kết quả nổi bật trong công tác dân vận của hệ thống chính trị toàn tỉnh 9 tháng năm 2017?

+ 9 tháng năm nay, công tác dân vận có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp vận động nhân dân; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” để cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ gắn với thực tế của từng địa phương, đơn vị và những vấn đề nhân dân quan tâm.

Ban dân vận các cấp đã tham mưu thực hiện các đề án về công tác dân vận. Nổi bật như: Đề án “Tăng cường công tác dân vận trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh”, đã góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả của các tổ chức trong hệ thống chính trị của tỉnh, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện GPMB; thống nhất quy trình, cách thức tổ chức, phân công nhiệm vụ và sự phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, giảm tình trạng khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác đền bù GPMB. Đề án “Tăng cường vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công”, đã mở rộng dân chủ, tăng cường đối thoại, thông tin hai chiều, xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh, không để phát sinh điểm nóng, những nội dung nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 218-QĐ/TW...

Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) được đổi mới về nội dung, cách thức triển khai hoạt động để gắn kết vai trò, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo nguồn lực và động lực cho sự phát triển. Theo đó, mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung cho khối MTTQ và các đoàn thể cấp huyện đã được thực hiện ở 12/14 địa phương trong tỉnh (còn TP Hạ Long và huyện Đầm Hà). MTTQ và các tổ chức CT-XH của tỉnh phối hợp, thống nhất hành động đảm bảo tính liên thông trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức xuống cơ sở theo hướng: Thống nhất về nhiệm vụ có sự phân công cơ quan chủ trì; về chế độ thông tin báo cáo, tập huấn nghiệp vụ, công tác kiểm tra giám sát, sơ, tổng kết, lựa chọn mô hình chỉ đạo; về công tác tài chính, công tác thi đua khen thưởng, đối nội, đối ngoại. Đồng thời, từng tổ chức lựa chọn, xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả để tập trung thực hiện, đảm bảo phân công rõ người, rõ việc, thiết thực, kiểm đếm kết quả, đã tăng cường vai trò liên minh chính trị của MTTQ, các đoàn thể, tránh được sự chồng chéo, trùng lặp, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; lựa chọn các vụ việc khiếu kiện phức tạp của địa phương liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và đối tượng của tổ chức để tham mưu hướng giải quyết, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên, đoàn viên và nhân dân.

Ban Dân vận Tỉnh ủy Hội thảo xây dựng đề án
Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội thảo xây dựng Đề án "Vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công ở các xã, phường, thị trấn", tại huyện Hải Hà, tháng 2/2017.

Cùng với đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cấp, ngành, địa phương đã tập trung vào giải quyết những nội dung, vấn đề, nhiệm vụ khó đặt ra trong thực tiễn khi Quảng Ninh thực hiện đổi mới hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển theo hướng bền vững và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Phong trào đã được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo và được nhân dân đồng thuận tham gia hưởng ứng với tinh thần trách nhiệm cao. Năm 2017 đã có 53 mô hình đăng ký cấp tỉnh.

- Thời gian qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã xây dựng nhiều đề án nhằm tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới, trong đó có Đề án “Xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức CT-XH cấp huyện”. Đồng chí cho biết rõ hơn về những kết quả đạt được trong việc ttriển khai Đề án này.

+ Sau 2 năm triển khai có thể khẳng định việc thành lập Cơ quan Khối là đúng hướng, phù hợp với thực tiễn khách quan, bước đầu có những chuyển biến tích cực. Cụ thể: Tăng cường vai trò liên minh chính trị của MTTQ, phát huy sức mạnh tổng hợp, gắn kết các tổ chức trong hệ thống chính trị; thống nhất ý chí, nguyện vọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc; khắc phục tình trạng hành chính hóa, giảm các cuộc họp, các cuộc kiểm tra, giám sát, các công văn, báo cáo; tiết kiệm được thời gian, kinh phí và cơ sở vật chất; tập trung hướng về cơ sở để giải quyết lĩnh vực yếu, địa bàn yếu, địa bàn trọng điểm. Đồng thời, xây dựng, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn nhưng đủ mạnh; tập trung chức năng, chia sẻ nhiệm vụ, khắc phục được sự cồng kềnh, chồng chéo; tinh giản được biên chế (12,54% trong 2 năm); tạo môi trường cọ sát, cạnh tranh để rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng, cơ cấu lại đội ngũ gắn với phát huy tối đa sở trường, năng lực, sức sáng tạo. Bên cạnh đó, huy động được lực lượng, có thêm nguồn lực, góp phần thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ quan trọng của địa phương (khá, tốt chiếm 80,83%); nhiệm vụ chuyên biệt của từng tổ chức được cả hệ thống quan tâm, chung tay; nâng cao vị thế, vai trò của MTTQ và các tổ chức CT-XH các cấp. Thêm nữa góp phần mở rộng dân chủ; có điều kiện để đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân hơn; ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng (khá, tốt chiếm 73,06%), phát huy được sức mạnh của nhân dân.

Khối Dân vận phường Ka Long, TP Móng Cái thảo luận xây dựng kế hoạch đào tạo công dân điện tử, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn phường.
Khối Dân vận phường Ka Long (TP Móng Cái) thảo luận xây dựng kế hoạch đào tạo công dân điện tử, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn phường.

- Thời gian tới, công tác dân vận của hệ thống chính trị toàn tỉnh sẽ tiếp tục tập trung thực hiện những nhiệm vụ nào, thưa đồng chí?

+ Thứ nhất là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho các cấp ủy về công tác dân vận, góp phần tích cực củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ"; Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 03/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tham mưu triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về công tác dân vận.

Thứ hai là, tiếp tục thực hiện các Đề án: “Tăng cường công tác dân vận trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”; “Tăng cường vận động nhân dân xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công”; Tham mưu phát huy hiệu quả mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung trong khối MTTQ và các tổ chức CT-XH cấp huyện; từng bước xây dựng, đề xuất Trung ương cho thí điểm thực hiện ở cấp tỉnh để tạo sự đồng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở.

Thứ ba là, tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai thông tin về các chủ trương đối với nhân dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thứ tư là, tiếp tục thực hiện việc nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, đảm bảo kịp thời, chính xác, có đề xuất cách giải quyết; tập trung vào giải quyết những bức xúc xã hội, kiến nghị của nhân dân trên một số lĩnh vực tỉnh đang quan tâm chỉ đạo.

Thứ năm là, rà soát chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua và xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách dân vận Hồ Chí Minh, hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm: GPMB các dự án quan trọng; đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; xây dựng nông thôn mới; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh...

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Dung (Thực hiện)

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.