Đổi mới công tác cán bộ ở Quảng Yên

Thứ Ba, 31/10/2017, 20:35 [GMT+7]
.
.

Những năm qua, TX Quảng Yên luôn quan tâm, chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Quang cảnh buổi tập huấn
TX Quảng Yên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho bí thư chi bộ, trưởng thôn (khu), tháng 10/2017.

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy Quảng Yên, cho biết: Xác định “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, những năm qua, thị xã luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, tận tụy phục vụ nhân dân. Nhờ đó, đến nay đội ngũ cán bộ của thị xã có sự chuyển biến tích cực cả về lượng và chất. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, nhận xét cán bộ được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện nghiêm túc; đội ngũ cán bộ từng bước được trẻ hóa, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với xuất phát điểm là một huyện nông nghiệp, chất lượng đội ngũ cán bộ của địa phương, nhất là cán bộ cấp xã gần chục năm trước so với tiêu chuẩn chung thì cơ bản đạt, nhưng chất lượng thấp. Nhận thức rõ thực trạng này, từ năm 2006, Huyện ủy Yên Hưng (nay là Thị ủy Quảng Yên) đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/HU “Về tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.  Trong đó, xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ trọng yếu và các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể đối với cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở. Đồng thời, quy định rõ tiêu chuẩn đến từng chức danh.

Để từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho cán bộ các cấp, công tác quy hoạch cán bộ luôn được Ban Thường vụ Thị ủy và các cấp ủy cơ sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đi vào nền nếp. Hằng năm, các cấp ủy tiến hành đánh giá, rà soát, bổ sung nguồn cán bộ quy hoạch. Trong đó đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện về 3 độ tuổi, “động” và “mở” trong công tác quy hoạch cán bộ. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và bố trí, sử dụng, đào tạo cán bộ đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định. So với giai đoạn 2010-2015, quy hoạch cán bộ giai đoạn 2015-2020 tăng cả về số lượng và chất lượng; đảm bảo sự đồng bộ từ dưới lên, tạo nguồn cán bộ kế cận dồi dào, như mỗi chức danh cán bộ được quy hoạch từ 2 đến 3 người; đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ.

cCans bo
Cán bộ xã Sông Khoai (TX Quảng Yên) trao đổi nghiệp vụ quản lý văn bản điện tử.

Hằng năm, căn cứ vào nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng kế hoạch, nội dung cần đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ theo lĩnh vực, vị trí công tác, phù hợp với yêu cầu thực tế. Từ năm 2006 đến nay, thị xã đã cử 648 lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt. Trong đó, có 122 đồng chí học cao học, đại học; 116 đồng chí học lý luận chính trị; 93 đồng chí học quản lý nhà nước; 327 đồng chí bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ ngắn hạn ở trong nước và nước ngoài...

Cùng với công tác đào tạo, việc bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển cán bộ được thị xã thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo chặt chẽ, công khai, dân chủ, khoa học và có nhiều đổi mới. Từ năm 2008 đến nay, thị xã đã bổ nhiệm lại 134 cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Những cán bộ được bổ nhiệm, luân chuyển, cơ bản phát huy tốt năng lực, sở trường, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý cán bộ được triển khai thường xuyên, nghiêm túc, đúng quy định. Cấp ủy các cấp luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy vai trò, trách nhiệm trong quản lý, điều hành công việc; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên.

Thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch gắn với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, thị xã đã chủ động trong tạo nguồn, bố trí, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ tham gia cấp uỷ; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyễn Chiến
 


 

 

.
.
.
.
.
.
.
.