Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh: Tập trung xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh

Thứ Ba, 31/10/2017, 05:51 [GMT+7]
.
.

Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy (được thành lập theo Quyết định số 222/QĐ-TU ngày 28/5/2016 của Tỉnh ủy). Đảng bộ hiện gồm 20 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, tương ứng mô hình tổ chức 20 đơn vị thuộc và trực thuộc, tổng số trên 420 đảng viên, chiếm 76% tổng biên chế.

Những năm gần đây, Cục Hải quan tỉnh đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng công tác công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, người lao động Cục Hải quan tỉnh.
Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh thường xuyên chỉ đạo mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nghiệp vụ cho công chức, người lao động. Ảnh: Hoàng Lâm (Cục Hải quan tỉnh)

Sau khi Tỉnh ủy ban hành Quy định số 02-QĐ/TU ngày 9/2/2017, quy định chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh, Đảng ủy đã chỉ đạo ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy và kiện toàn nhân sự các ban đảng; kiện toàn cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Đồng thời, chỉ đạo kiện toàn mô hình tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ cơ sở Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái theo hướng tinh gọn, phù hợp với mô hình tổ chức.

Cùng với đó, Đảng ủy báo cáo Tổng cục Hải quan đề xuất mô hình văn phòng đảng, đoàn thể tập trung và chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở triển khai Kết luận số 38-KL/TU ngà 25/01/2017 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tinh giản bộ máy, biên chế. Qua đó, nghiên cứu thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU gắn với các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế của Cục Hải quan để nâng cao hiệu quả quản lý, phù hợp đặc điểm, tình hình và yêu cầu phát triển, cải cách, hiện đại hoá hải quan. Đặc biệt, Đảng ủy Cục Hải quan đã ban hành và triển khai Nghị quyết về “Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng"; Cục Hải quan tỉnh ban hành và triển khai Chương trình hành động “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, chấp hành của các cấp lãnh đạo và cán bộ công chức tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh”. Đây là chủ trương, định hướng xuyên suốt và cũng là “cẩm nang” để Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh thực hiện, hướng đến mục tiêu trở thành cơ quan trách nhiệm, năng động.

Các cấp ủy đảng và lãnh đạo các đơn vị thuộc Hải quan Quảng Ninh cũng tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành tuân thủ Quy chế làm việc của Đảng ủy, Quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam, Quy chế văn hóa công sở của Cục Hải quan tỉnh, gắn với quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy và đơn vị. Đồng thời, duy trì tốt công tác quản lý đảng viên từ cấp chi bộ, thông qua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ý thức tổ chức kỷ luật, kỷ cương, thực hiện quy chế phát ngôn và những điều đảng viên, cán bộ công chức không được làm. Các cấp ủy đảng triển khai đầy đủ công tác quản lý đảng viên, đảng vụ, gắn với công tác quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng và các chỉ đạo về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng. Cùng với đó là thường xuyên nắm thông tin, phối hợp với cấp ủy địa phương quản lý đảng viên thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt, Đảng ủy Hải quan tỉnh đã thiết lập cơ chế tiếp nhận và xử lý thông tin để phát hiện và xử lý kịp thời cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong Đảng bộ có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Song song với đó, Đảng bộ Cục Hải quan tập trung xây dựng nguồn phát triển đảng từ các chi bộ, các đoàn thể. Từ ngày 1/1/2017 đến nay đã kết nạp 10 đảng viên mới, xét chuyển đảng chính thức cho 10 đồng chí; cử 8 quần chúng ưu tú đi học bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Các quần chúng được lựa chọn phát triển đảng đều là quần chúng ưu tú, tiêu biểu trong các cơ quan, đơn vị. Công tác phát triển đảng viên mới luôn đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.

Cán bộ Cục Hải quan Quảng Ninh
Cán bộ Cục Hải quan Quảng Ninh trao đổi, tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Hằng

Thực hiện chủ trương của Trung ương và tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, Đảng ủy Cục Hải quan đã tập trung xử lý nghiêm, dứt điểm các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra. Đồng thời, đưa nội dung kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí vào chương trình, kế hoạch công tác năm gắn với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để tiếp nhận thông tin phản ánh về cán bộ công chức Hải quan. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức kiểm tra, giám sát về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, việc thi hành kỷ luật trong Đảng; công tác quản lý tài chính Đảng tại các chi, đảng bộ cơ sở; trách nhiệm của người đứng đầu về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 03/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017...

Với những giải pháp đồng bộ, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, hoạt động hiệu quả sau hơn 1 năm được thành lập theo Quyết định số 222/QĐ-TU ngày 28/5/2016 của Tỉnh uỷ.

Hà Chi
 

.
.
.
.
.
.
.
.