Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII)

Tạo chuyển biến tích cực trong tu dưỡng, rèn luyện của CB,CC,VC

Chủ Nhật, 03/09/2017, 15:57 [GMT+7]
.
.

Tiếp tục triển khai và cụ thể Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khoá XII đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật”, Nghị quyết số 04-NQ/TW đã thẳng thắn chỉ rõ những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức lối sống, và biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ Đảng ta thời gian qua. Nghị quyết góp phần mang đến luồng sinh khí mới, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cách mạng trong hàng triệu cán bộ, đảng viên và đáp ứng sự kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân.

Lãnh đạo TX Quảng Yên kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của CB,CC,VC tại phường Cộng Hoà. Ảnh: NGUYỄN CHIẾN
Lãnh đạo TX Quảng Yên kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của CB,CC,VC tại phường Cộng Hoà. Ảnh: NGUYỄN CHIẾN

Tại Quảng Ninh, Nghị quyết T.Ư 4 đã nhanh chóng được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đón nhận, triển khai với quyết tâm cao. Các cấp uỷ đảng từ tỉnh đến cơ sở đã chỉ đạo, khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết và xây dựng chương trình hành động thực hiện tại địa phương, đơn vị mình. Các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết có sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên với tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc và chất lượng cao. Sau học tập, cán bộ, đảng viên đã viết thu hoạch, bản cam kết đầy đủ, kịp thời, phản ánh tinh thần, thái độ nghiêm túc của tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên trong học tập, quán triệt Nghị quyết. Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết trong quần chúng nhân dân cũng được cấp uỷ đảng từ tỉnh đến cơ sở tiến hành sâu rộng, thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng phong phú, hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo các tầng lớp nhân dân đều được nghe, được biết và kỳ vọng vào kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII), gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cùng với đó, các cấp uỷ của Quảng Ninh tiến hành phê bình và tự phê bình cuối năm 2016 gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4.

Đặc biệt, để góp phần thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, Chỉ thị số 05 của T.Ư, năm 2017 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất xác định chủ đề công tác là: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”. Tỉnh xác định đây chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng triển khai thực hiện chỉ đạo của T.Ư về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Thực hiện chủ đề công tác năm, các cấp uỷ, chính quyền đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch rà soát, sửa đổi quy chế làm việc, bổ sung vào quy chế những quy định về thái độ, trách nhiệm làm việc, văn hoá giao tiếp, ứng xử nơi công sở, đồng thời tổ chức tuyên truyền một cách nghiêm túc, thực chất. Qua đó, bước đầu đã có hiệu quả tương đối rõ nét, nhất là thực hiện tốt chủ trương về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, không uống bia, rượu buổi trưa ngày làm việc; ý thức chấp hành giờ làm việc, giao tiếp ứng xử của CB,CC,VC đối với tổ chức, cá nhân được nâng lên rõ rệt...

Trong xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh, các địa phương, đơn vị cũng đã xây dựng bộ quy tắc ứng xử, quy định về việc thực hiện văn hoá công sở, ứng xử của CB,CC,VC, người lao động. Đặc biệt là triển khai sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Ngày chủ nhật xanh”, các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao của nhân dân cũng được duy trì đều đặn... Trong đó, nhiều địa phương, đơn vị đã xác định những nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm, như: TP Hạ Long tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nội dung của Bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá TP Hạ Long năm 2017”... TP Uông Bí xây dựng kế hoạch thực hiện công tác xoá quảng cáo rao vặt trái quy định và kế hoạch vận động nhân dân không rải tiền, vàng mã trên đường, nơi công cộng trong việc tang; TP Cẩm Phả thực hiện Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch...

Cùng với đó, tỉnh kiên quyết thực hiện đúng mục tiêu, có hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ CB,CC,VC. Trong đó, tổ chức lại một số cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII), với phương châm: Một đơn vị thực hiện nhiều chức năng, một người làm nhiều nhiệm vụ; một chức năng, nhiệm vụ chỉ có một đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm đến cùng; những nhiệm vụ mà nhân dân có thể và làm tốt thì cơ quan nhà nước xây dựng cơ chế thu hút, công bố công khai, tạo môi trường để nhân dân, doanh nghiệp thực hiện. Tỉnh cũng đổi mới các quy định về đánh giá cán bộ, đảng viên theo hướng lượng hoá các kết quả trong điều hành, chỉ đạo, lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, tập trung các giải pháp tăng cường tính nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhất là ngăn chặn biểu hiện tiêu cực thiếu công khai, minh bạch, thái độ hách dịch, cửa quyền, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt là xây dựng Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đối với cán bộ, đảng viên”; xây dựng, triển khai thực hiện quy chế văn hoá công sở và quy tắc ứng xử của CB,CC,VC; tăng cường các biện pháp giáo dục, tuyên truyền về thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ đối với tổ chức và cá nhân; có biện pháp, cơ chế giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của CB,CC.

Các cấp uỷ đảng, chính quyền cũng tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết triệt để các vấn đề nổi cộm, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực được dư luận, nhân dân quan tâm, như: Quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư dự án; ô nhiễm môi trường; cải cách thủ tục hành chính, sự minh bạch thông tin trong lãnh đạo, quản lý... Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tiến hành đồng bộ với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của chính quyền để phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo hướng giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Quá trình kiểm tra, giám sát có sự phân công rõ trách nhiệm của từng tổ chức, đơn vị đối với từng nội dung cụ thể, bảo đảm tránh chồng chéo, bỏ sót theo hướng: Uỷ ban Kiểm tra, Thanh tra tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của người đứng đầu, tập trung vào những nhiệm vụ, lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực. Công tác giám sát của đại biểu dân cử, cơ quan dân cử tập trung vào việc chấp hành các nghị quyết, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh. MTTQ và các đoàn thể tập trung vào việc giám sát hoạt động thực thi của cơ quan hành chính và vai trò, trách nhiệm của CB,CC,VC trong phục vụ nhân dân...

Chủ động, nghiêm túc trong cụ thể hoá Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) đã tạo bước chuyển biến thực chất về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó, từng bước xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu mạnh.

Bảo Bình

.
.
.
.
.
.
.
.