Tác phẩm dự thi Giải Báo chí Búa liềm vàng

Ba Chẽ: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Thứ Tư, 13/09/2017, 06:07 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU (ngày 3-12-2016) của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, BCH Đảng bộ huyện Ba Chẽ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai với nhiều giải pháp cụ thể. Đến nay, các mặt công tác của địa phương đạt nhiều kết quả tích cực, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. 

Ngay từ đầu năm 2017, BCH Đảng bộ huyện đã tập trung chỉ đạo, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 06-NQ/TU, Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Cùng với quán triệt, học tập, tập thể Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy đã tổ chức kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và chỉ đạo các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên tổ chức kiểm điểm bổ sung theo các nội dung Nghị quyết, gắn với kiểm điểm cán bộ, đảng viên cuối năm. Trong quá trình triển khai, Huyện ủy chỉ đạo cụ thể hóa thực hiện tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đối với các đồng chí ủy viên BTV, BCH, lãnh đạo các cơ quan ban, ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn...

Phát huy vai trò nêu gương, người đứng đầu cơ quan, đơn vị của huyện đã nghiêm túc xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của cơ quan, tổ chức đảng và phân công cụ thể để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Huyện ủy Ba Chẽ tổ chức lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2017-2020.
Huyện Ba Chẽ tổ chức lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2017-2020.

Đặc biệt, Huyện ủy Ba Chẽ đã chỉ đạo xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo hướng đồng bộ các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng với giám sát, thanh tra của chính quyền và giám sát, phản biện của MTTQ  và các đoàn thể chính trị xã hội. Đồng thời, ban hành quy chế phối hợp giữa UBKT Huyện ủy với UBND huyện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát của BCH, BTV Huyện ủy và quy trình thực hiện cuộc kiểm tra, giám sát của BCH, BTV Huyện ủy... Theo đó, UBKT Huyện uỷ đã tham mưu cho Huyện uỷ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát theo hướng đồng bộ, trong đó thống nhất nội dung, chương trình và phân công rõ trách nhiệm từng tổ chức, đơn vị đối với từng nội dung cụ thể, bảo đảm tránh chồng chéo, trùng lắp…

Từ đầu năm 2017 đến nay, Huyện ủy đã ban hành trên 50 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Huyện ủy cũng đã triển khai kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (ngày 4-11-2013) Hội nghị T.Ư 8 (khoá XI); công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng quản trị hành chính công đối với đảng bộ các xã, thị trấn, Trung tâm Hành chính công huyện. Tiểu ban Kiểm tra, giám sát Khối MTTQ và các đoàn thể huyện thực hiện kiểm tra việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào, cuộc vận động, việc thực hiện Điều lệ của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội...

UBKT Huyện uỷ cũng chú trọng thực hiện nhiều cuộc kiểm tra liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với các chi, đảng bộ cơ sở; thi hành kỷ luật trong Đảng; thu, chi, trích nộp đảng phí, quản lý, sử dụng ngân sách... HĐND huyện tổ chức trên 10 cuộc giám sát chuyên đề, khảo sát, giám sát thường xuyên và đột xuất. Thông qua các hoạt động khảo sát, giám sát đã phát hiện và kiến nghị kịp thời những vấn đề trong quá trình quản lý, điều hành các mặt kinh tế - xã hội, những hạn chế tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân...

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chính quyền ngày càng được nâng cao, đạt hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đặc biệt, từ đầu năm 2017 đến nay, việc thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược của Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật, nhiều công trình, như: Cải tạo, nâng cấp tỉnh lộ 330 đoạn từ cầu Ba Chẽ 2 đến cầu Nam Sơn; xây dựng hồ chứa nước Khe Mười, xã Đồn Đạc; chỉnh trang đô thị huyện; đường giao thông Ba Chẽ - Hạ Long... được đẩy nhanh hoàn thành. Huyện cũng phối hợp với Sở GT-VT thi công các công trình: Cầu Nam Sơn; khắc phục một số điểm ngập lụt trên các tỉnh lộ 329, 330, 330B…

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh với nhiều giải pháp thiết thực. Huyện đã triển khai lớp tập huấn công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công năm 2017 cho trên 100 CB,CC,VC của huyện. CB,CC các xã, thị trấn ký cam kết thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công; nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Năm 2016, chỉ số cải cách hành chính của Ba Chẽ được UBND tỉnh xếp hạng 10/14 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh (79,3 điểm, đạt loại khá), tăng 4 bậc so với năm 2015… Các giải pháp để nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công tiếp tục được huyện duy trì thực hiện.

Nguyễn Huế


 

.
.
.
.
.
.
.
.