Nêu cao nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng

Thứ Ba, 05/09/2017, 08:06 [GMT+7]
.
.

Thực tế cho thấy, phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng không chỉ là yêu cầu nội tại của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, mà còn là quy chế bắt buộc để xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết, thống nhất trong Đảng; khắc phục bệnh độc đoán, chuyên quyền; bảo đảm tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

Để phát huy được sức mạnh của việc thực hiện dân chủ trong sinh hoạt Đảng, thời gian qua, Tỉnh uỷ đã thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó đặc biệt quan tâm tập trung nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế, quy chế, quy định của Đảng về phát huy dân chủ, trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ; thường xuyên, nghiêm túc tự phê bình và phê bình; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra của cấp uỷ, xử lý nghiêm minh đối với tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm; kịp thời khen thưởng những tổ chức Đảng và đảng viên thực hiện tốt...

Đại diện khu phố của TP Cẩm Phả phát biểu ý kiến tại hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành uỷ với bí thư chi bộ các thôn, khu phố trên địa bàn vào tháng 8-2017. Ảnh: Bảo Long (CTV)
Đại diện khu phố của TP Cẩm Phả phát biểu ý kiến tại hội nghị giao ban giữa Thường trực Thành uỷ với bí thư chi bộ các thôn, khu phố trên địa bàn vào tháng 8-2017. Ảnh: Bảo Long (CTV)

Theo đó, thời gian qua, bên cạnh tập trung rà soát các quy chế, quy định đã ban hành để kịp thời chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh khoá XIV; quy chế làm việc của cấp uỷ trực thuộc tỉnh theo nguyên tắc bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm chỉ đạo điều hành của chính quyền... Tỉnh uỷ đã quyết liệt chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh đặc biệt chú trọng xây dựng quy định, quy chế nội bộ, mở rộng dân chủ trong Đảng và trong xã hội, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trong đó việc phân công phân nhiệm rõ ràng, xác định rõ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác, trách nhiệm tập thể và thẩm quyền cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu được đẩy mạnh. Nhất là chú trọng tăng cường phân cấp ở một số lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, như chi tiêu tài chính, nhiệm vụ đầu tư, quản lý dự án, quản lý biên chế, công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức và bổ nhiệm cán bộ... Ngoài ra, để phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, việc tổ chức giao ban thường xuyên giữa cấp uỷ các cấp và các cơ quan liên quan cũng được đặc biệt coi trọng.

Cụ thể như giao ban giữa Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND tỉnh và thực hiện giao ban Thường trực ba bên hàng tuần để thống nhất quan điểm và nội dung trọng yếu để chỉ đạo, tránh việc cát cứ, độc đoán, bỏ bớt hoặc phát sinh các khâu trung gian. Việc giao ban giữa Thường trực Tỉnh uỷ với các ban xây dựng Đảng, bí thư các địa phương định kỳ theo tháng, qua đó kịp thời nắm bắt, chấn chỉnh tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, đơn vị, kiểm điểm nội dung đã chỉ đạo thực hiện để có đánh giá, chỉ đạo và đôn đốc thực hiện...

Song song với các nội dung trên, để phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, thời gian qua, công tác thanh, kiểm tra, giám sát trong Đảng cũng được đặc biệt quan tâm. Theo đó, bên cạnh chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng, bổ sung cán bộ có nghiệp vụ sâu trong công tác kiểm tra, giám sát, cấp uỷ cũng thống nhất chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát của cả hệ thống chính trị, theo hướng: Cấp uỷ tập trung kiểm tra, giám sát thực hiện chức trách, nhiệm vụ, nhất là trách nhiệm người đứng đầu; thanh tra tập trung vào lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực; cơ quan dân cử - HĐND giám sát đột xuất, thường xuyên việc thực hiện các chủ trương, chính sách ngay từ khi ban hành các nghị quyết; MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện giám sát trực tiếp, thường xuyên tập trung vào việc thực hiện chế độ công chức, công vụ tại các trung tâm hành chính công, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại các phường, xã, thị trấn...

Cùng với đó, để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, Tỉnh uỷ cũng chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện thông tin và giao ban thường xuyên nắm kết quả kiểm tra, thanh tra, giám sát từng vụ việc để kịp thời chấn chỉnh, xử lý. Đồng thời ban hành quy định và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong kê khai tài sản; giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, công chức, đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện chủ đề công tác năm của tỉnh...

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.