Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng để xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh

Thứ Ba, 26/09/2017, 06:03 [GMT+7]
.
.

Theo chương trình, ngày 28 và 29/9/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh sẽ thảo luận, cho ý kiến về Đề án "Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới". Nhân dịp này, Báo Quảng Ninh có cuộc trao đổi với đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Đồng chí Cao Tường Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Thưa đồng chí, đổi mới công tác tư tưởng được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong triển khai, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), xin đồng chí cho biết rõ hơn về vị trí, vai trò của công tác tư tưởng hiện nay?

+ Công tác tư tưởng là bộ phận cấu thành hết sức quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng; được Đảng ta xác định có vai trò "đi trước mở đường", giúp cho Đảng đề ra được những chủ trương, đường lối thực sự khoa học, sát với thực tiễn, đáp ứng kịp thời những đòi hỏi bức thiết của cuộc sống. Bằng công tác tư tưởng, Đảng giúp cho mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân nâng cao nhận thức, nắm vững đường lối, không ngừng củng cố, tăng cường, phát suy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định: "Lãnh đạo quan trọng nhất là lãnh đạo tư tưởng, phải hiểu tư tưởng của mỗi cán bộ để giúp đỡ thiết thực trong công tác, vì tư tưởng thông suốt thì làm tốt, tư tưởng nhùng nhằng thì không làm được việc".

Trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác tư tưởng có vai trò không ngừng giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; quán triệt, tuyên truyền tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong việc triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; làm cho các chủ trương, đường lối đó được hiện thực hóa trong cuộc sống.

Trước thực trạng còn có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đã và đang làm giảm sút niềm tin của nhân dân, thì công tác tư tưởng lại càng trở nên có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội đang ngày càng gia tăng các hoạt động chống phá cách mạng nước ta, công tác tư tưởng sẽ tạo mặt trận đấu tranh, bảo vệ hệ tư tưởng, quan điểm, đường lối, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước vững bước trên con đường đổi mới và phát triển.

- Thời gian qua, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã tham mưu và đạt được những kết quả quan trọng gì trong công tác tư tưởng?

+ Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng của công tác tư tưởng, trong những năm qua, đặc biệt là kể từ khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII), ngành Tuyên giáo của Tỉnh đã có nhiều cố gắng, tham mưu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng. Đã chú trọng đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị; nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng qua việc thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm tra, đánh giá chất lượng bài thu hoạch sau mỗi đợt học tập. Điển hình là đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận thông qua việc biên soạn cuốn sách “Quảng Ninh 30 năm đổi mới cùng đất nước”; tuyên truyền thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ban cũng tham mưu ban hành Quy định số 04-QĐ/TU rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tập trung chỉ đạo tuyên truyền Nghị quyết 06-NQ/TU về phương hướng nhiệm vụ năm 2017; chủ đề công tác năm "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh"; chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các lĩnh vực công tác khoa giáo; tham mưu ban hành Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020.

Cùng với đó là triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định về chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí, dư luận xã hội, công khai, minh bạch hóa thông tin; tăng cường tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng thông qua chỉ đạo hưởng ứng tham gia Giải báo chí quốc gia về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng). Đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh chống thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phá hoại hệ tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng. Tập trung nghiên cứu, khảo sát, xây dựng Đề án "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững" và Đề án "Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh trong tình hình mới"...

- Trước bối cảnh, tình hình mới, công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh đang đứng trước những thuận lợi, khó khăn, thách thức gì?

+ Tỉnh ta đang trên đà phát triển, những đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền đã và đang mang lại sự phấn khởi, khơi dậy và phát huy được sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân. Đặc biệt, Quảng Ninh là địa phương giàu truyền thống cách mạng, đa số cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; trung thành với Đảng, có quyết tâm chính trị cao trong thực hiện những vấn đề mới, có tính đột phá, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh...

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi nêu trên thì công tác tư tưởng đang đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực nhìn chung vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Một số vấn đề yếu kém, bức xúc xã hội chưa được tập trung giải quyết có hiệu quả, còn gây băn khoăn, lo lắng trong xã hội. Đáng chú ý là còn một bộ phận cán bộ, đảng viên lơ là, mất cảnh giác, chưa nhận thức đúng thực trạng tình hình và có những biện pháp tích cực ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Bên cạnh đó, công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh hiện cũng còn một số mặt hạn chế như: Hoạt động tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận chưa theo kịp sự phát triển của xã hội; nội dung, phương pháp công tác tư tưởng chưa sát với từng đối tượng. Một số cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa coi trọng nhiệm vụ học tập lý luận chính trị và các nghị quyết của Đảng. Thông tin có định hướng của Đảng chưa được kịp thời chuyển tải đến nhân dân, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa... Đây là những khó khăn, thách thức rất lớn đang đặt ra, đòi hỏi ngành Tuyên giáo phải tiếp tục tham mưu, giúp cấp ủy chỉ đạo khắc phục, đẩy lùi.

- Vậy theo đồng chí, để không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới, cần phát quán triệt những quan điểm gì?

+ Những quan điểm, phương châm công tác tư tưởng đều đã được khẳng định rất rõ trong các nghị quyết, văn kiện của Đảng. Theo tôi, để sát với tình hình thực tế hiện nay, cần quan tâm ba vấn đề chủ yếu sau:

Thứ nhất, phải xác định công tác tư tưởng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên... đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng; ngành Tuyên giáo, các cơ quan báo chí, tuyên truyền, lực lượng văn nghệ sỹ là nòng cốt tham mưu, triển khai, thực hiện; cần hết sức tránh nhận thức cho rằng công tác tư tưởng là chỉ của ngành Tuyên giáo.

Thứ hai, trong quá trình tiến hành công tác tư tưởng, các cấp, các ngành phải bám sát đời sống nhân dân, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; tích cực tham gia đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Thứ ba, cần đặc biệt quan tâm xây dựng con người, xây dựng môi trường tư tưởng, văn hóa lành mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền nhân rộng gương người tốt, việc tốt với phê phán, đấu tranh đẩy lùi tiêu cực trong xã hội; giữa đảm bảo tính định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng với lắng nghe, giải đáp tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Tôi cho rằng, quán triệt và thực hiện tốt những vấn đề cơ bản trên đây sẽ tạo được bước chuyển biến quan trọng về chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hữu Kiên - Thanh Tùng (Thực hiện)
 

.
.
.
.
.
.
.
.