Cần sớm triển khai các giải pháp cấp bách xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

Thứ Sáu, 15/09/2017, 06:11 [GMT+7]
.
.

Những năm gần đây đội ngũ cán bộ, công chức (CB,CC) cấp xã của tỉnh Quảng Ninh tăng dần về số lượng và từng bước được chuẩn hóa, nâng cao chất lượng theo vị trí, chức vụ, chức danh đảm nhiệm, đặc biệt là chất lượng đội ngũ công chức cấp xã.

Tính đến 30/4/2017, toàn tỉnh bố trí, sử dụng 3.667 CB,CC cấp xã; trong đó 1.862 cán bộ, 1.805 công chức (giảm 801 người so với số giao của Trung ương, giảm 422 người so với số giao của tỉnh). So sánh: Năm 2011, tỷ lệ CB,CC cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên là 80,25%, lý luận chính trị là 62,48%, quản lý nhà nước là 37,25%, tin học là 49,14%; sau 6 năm, chất lượng đội ngũ được nâng cao rõ rệt, tỷ lệ CB,CC cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên là 96,43%, lý luận chính trị là 84,78%, quản lý nhà nước là 75,21%, tin học là 89,94%.

Cán bộ xã Sông Khoai (TX Quảng Yên) giới thiệu về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức xã. ẢNH: Hà Chi
Cán bộ xã Sông Khoai (TX Quảng Yên) giới thiệu về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức xã. Ảnh: Hà Chi

Tuy nhiên, đối chiếu với tiêu chuẩn quy định tại Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ Nội vụ thì Quảng Ninh vẫn còn một số CB,CC cấp xã chưa đạt chuẩn; đặc biệt còn 2 cán bộ có trình độ học vấn tiểu học (chiếm 0,05%); số chưa đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ còn 0,93%, chưa đạt chuẩn về lý luận chính trị còn 15,22%, chưa đạt chuẩn quản lý nhà nước còn 16,06%, chưa đạt chuẩn về tin học còn 2,95%. Bên cạnh đó, cơ cấu giới tính của đội ngũ CB,CC cấp xã cũng chưa hợp lý, tỷ lệ nữ giới còn thấp (1.176 người, chiếm 32,07%), số CB,CC trẻ tuổi còn ít (dưới 30 tuổi là 349 ngưòi, chiếm 9,52%); CB,CC là người dân tộc thiểu số có 726 người, chiếm 19,8%.

Năng lực, chất lượng của một số CB,CC cấp xã rất hạn chế, nhất là năng lực thực tế, ý thức và kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ. Một số cá nhân còn tư tưởng thụ động, chậm thích ứng khi chuyển sang vị trí công tác mới; trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng ứng xử, giao tiếp còn kém… Theo kết quả đánh giá, phân loại CB,CC cấp xã năm 2016, toàn tỉnh còn 175 CB,CC (chiếm 4,77%) hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hạn chế về năng lực; 26 người (chiếm 0,71%) không hoàn thảnh nhiệm vụ; 35 CB,CC bị xử lý kỷ luật với các hình thức khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương do sai phạm trong công tác quản lý, điều hành, chấp hành pháp luật và thực thi nhiệm vụ.

Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ cấp xã thấp hơn tương đối nhiều so với trình độ công chức cấp xã. Cụ thể, có đến 116 cán bộ (chiếm 88,55%) chưa qua đào tạo về chuyên môn, trong khi công chức chỉ còn 15 người (chiếm 11,45%). CB,CC cấp xã vùng đô thị có trình độ chuyên môn cao hơn, nhưng trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước và tin học lại thấp hơn vùng đồng bằng, miền núi, biên giới, hải đảo. Nguyên nhân  là do số lượng các xã thuộc vùng đồng bằng, miền núi, biên giới, hải đảo lớn (74 xã). Từ năm 2014 đến nay các xã tập trung thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, do vậy công tác đào tạo, bồi dưỡng (đặc biệt là trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước) để đạt chuẩn tiêu chí 18.1 được quan tâm sát sao, nhằm đảm bảo lộ trình về đích của địa phương, đơn vị. Trong khi đó, ở vùng đô thị số lượng các xã thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới ít (37 xã), nên tỷ lệ CB,CC cấp xã được cử đi đào tạo, bồi dưỡng hạn chế hơn.

Quảng Ninh tổ chức thi tuyển công chức cấp xã tập trung (tháng 5-2017). ẢNH: Nguyễn Chiến
UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức thi tuyển công chức cấp xã tập trung, tháng 5/2017. Ảnh: Nguyễn Chiến

Bên cạnh đó, công tác quản lý, sử dụng đội ngũ CB,CC cấp xã đang đối mặt với nhiều bấp cập khác, như: Chậm ban hành, sửa đổi một số quy định về CB,CC cấp xã; công tác đào tạo, bồi dưỡng nặng về lý thuyết… Đơn cử là tiêu chuẩn CB,CC cấp xã (đặc biệt là tiêu chuẩn cán bộ được ban hành từ năm 2004) là quá thấp, không còn phù hợp với thực tế phát triển hiện nay (đối với cán bộ chủ chốt và công chức chỉ yêu cầu tốt nghiệp trung cấp, cán bộ đoàn thể chỉ yêu cầu trình độ sơ cấp là chưa hợp lý, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đổi mới, đặc biệt là vùng đô thị có tốc độ phát triển, hội nhập cao, yêu cầu đội ngũ quản lý phải có trình độ cao, kỹ năng chuyên sâu, chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ).

Hay như một số quy định về chế độ, chính sách đối với CB,CC cấp xã chưa thật sự công bằng và hợp lý, chế độ đãi ngộ còn thấp, việc trả lưong chưa thực sự gắn với vị trí việc làm và hiệu quả công việc, tạo tâm lý so bì trong đội ngũ, như: Cán bộ cấp xã được hưởng phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính xã, nhưng công chức cấp xã làm việc cùng đơn vị không được hưởng phụ cấp này. Cán bộ công tác tại xã loại III (thường là các xã khó khăn, phức tạp...) không được hưởng phụ cấp phân loại xã như xã loại I, loại II. Sự bất cập còn thể hiện ở số lượng chức vụ cán bộ cấp xã được quy định nhiều hơn so với chức danh công chức (11 chức vụ cán bộ, 7 chức danh công chức)…

Được biết, tháng 8 vừa qua, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã có báo cáo Tỉnh ủy về thực trạng và giải pháp cấp bách về xây dựng đội ngũ CB,CC cấp xã trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Trong đó, đã phân tích thấu đáo thực trạng, đề ra những giải pháp thiết thực, cụ thể để xóa bỏ những bất cập, xây dựng đội ngũ CB,CC cấp xã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Hy vọng những giải pháp này sớm được triển khai để đội ngũ cán bộ ở cơ sở ngày càng phát triển, góp phần tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

Hà Chi

Tin liên quan

 

.
.
.
.
.
.
.
.