Thực hiện tiêu chí hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới

Nỗ lực xây dựng hệ thống tổ chức chính trị, xã hội vững mạnh

Thứ Sáu, 25/08/2017, 13:43 [GMT+7]
.
.

Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò hạt nhân của tổ chức đảng, vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo tiêu chí 18 của Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) vừa là chỉ tiêu, mục tiêu quan trọng, vừa là nhân tố quyết định đến cuộc vận động xây dựng NTM. Chính vì vậy, trong quá trình xây dựng NTM, Quảng Ninh đã có nhiều nỗ lực nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy, đảm bảo các tiêu chí xây dựng NTM.

Chú trọng thực hiện tiêu chí số 18

Thực tế cho thấy, trong quá trình xây dựng NTM, Quảng Ninh rất chú trọng thực hiện tiêu chí về hệ thống chính trị. Hàng năm, Đảng uỷ, HĐND, UBND và các tổ chức chính trị - xã hội ở các địa phương đã đề ra từng nhiệm vụ cụ thể cho cơ quan, đơn vị để thực hiện hoàn thành Tiêu chí 18, góp phần hoàn thành Bộ tiêu chí NTM. Đến nay, 111 xã thực hiện chương trình xây dựng NTM thì có 111 Đảng bộ xã với 878 chi bộ đảng tại thôn, bản có đủ các đoàn thể chính trị - xã hội, như: Uỷ ban MTTQ, đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hội phụ nữ, hội nông dân, hội cựu chiến binh xã và các chi hội ở thôn, bản. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, kiện toàn đầy đủ, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của chính quyền cơ sở. Đã có 98,9% (1.531/1.547) thôn, bản, khu phố đã bầu trưởng thôn là đảng viên. Các xã đã xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đạt chuẩn theo quy định tại Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16-1-2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (đối với cán bộ) và Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30-10-2012 của Bộ Nội vụ (đối với công chức).

TP Móng Cái tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn khu, trưởng ban công tác mặt trận năm 2017. Ảnh: Thu Hằng (Trung tâm TT-VH Móng Cái)
TP Móng Cái tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn khu, trưởng ban công tác mặt trận năm 2017. Ảnh: Thu Hằng (Trung tâm TT-VH Móng Cái)

Các địa phương đều nỗ lực nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công. Ngay từ đầu năm 2017, các địa phương đều tiến hành rà soát, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế - xã hội chuyên sâu cho 100% cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM. Uỷ ban MTTQ các cấp và tổ chức chính trị - xã hội tham gia xây dựng NTM theo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hội phụ nữ các cấp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch”. Đặc biệt, các xã đều tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 29-12-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng quản trị hành chính công trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; thực hiện tốt 6 trục nội dung của chỉ số PAPI. Đồng thời, thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, đáp ứng tốt nhất yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đặc biệt, tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở tại các phường, xã, thị trấn. Qua kiểm tra nhằm đánh giá công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, thực hiện công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục củng cố và xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh, không ngừng nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động chính quyền cơ sở...

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

Giai đoạn 2010-2015, việc xây dựng xã NTM, huyện NTM được thực hiện theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16-4-2009 của Thủ tướng Chính phủ và một số tiêu chí được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20-2-2013 của Thủ tướng Chính phủ. Giai đoạn 2016-2020 việc xây dựng xã NTM được thực hiện theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng huyện NTM thực hiện theo tiêu chí huyện NTM và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ NTM ban hành kèm theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5-4-2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Trưởng Ban Xây dựng NTM, cho biết: So với giai đoạn 2010-2015, tiêu chí xây dựng xã NTM và huyện NTM có một số điểm mới, trong đó tiêu chí số 18 trong xây dựng xã NTM “Hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh” được đổi thành “Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật”. Mặc dù có những điểm mới nhưng các nội dung về xây dựng hệ thống chính trị ở trong 2 giai đoạn vẫn được giữ nguyên. Đó là: Tiêu chí 18.1. Cán bộ xã đạt chuẩn; 18.2. Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định; 18.3. Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”; 18.4. Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến (khá) trở lên.

Từ năm 2017, tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng NTM theo hướng “Từ nhà ra ngõ, từ thôn đến xã”; lấy xã, thôn, bản, khu dân cư, từng hộ gia đình làm trọng tâm trong chỉ đạo. Chính vì thế, trong thời gian tới các địa phương đã xác định một số nhiệm vụ cần tập trung triển khai để thực hiện hoàn thành các tiêu chí 18 trong Bộ tiêu chí NTM, đó là: Tiếp tục giữ chuẩn đội ngũ cán bộ, công chức, những trường hợp tuyển dụng, điều động, bố trí công tác phải đảm bảo đạt chuẩn theo quy định hoặc kịp thời bồi dưỡng những nội dung còn thiếu; lãnh đạo, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ để được cấp trên công nhận đạt yêu cầu xây dựng NTM; triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; thực hiện các quy định về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình.

Song song với đó, tỉnh cũng rà soát, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo NTM các cấp, nhất là cấp huyện và xã. Các đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ hiện có, kiên quyết loại bỏ cán bộ thiếu năng lực, thiếu nhiệt huyết trong công tác; đồng thời tìm chọn những cán bộ có đủ năng lực, tâm huyết, có kinh nghiệm để bổ sung đủ số lượng, đáp ứng nhu cầu công việc ở từng cấp. Đồng thời, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ xây dựng NTM, nhất là cán bộ xã, thôn, bản; coi trọng đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng và thái độ trong thực hiện nhiệm vụ, kết hợp giữa đào tạo lý thuyết với thực hành; coi trọng nghiên cứu, tìm hiểu học tập kinh nghiệm xây dựng NTM từ các mô hình có hiệu quả trong tỉnh, trong nước và quốc tế để vận dụng vào thực tiễn địa phương.

Hà Chi

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.