Thanh tra tỉnh: Làm tốt công tác nắm tình hình, phòng chống tham nhũng

Thứ Sáu, 11/08/2017, 13:12 [GMT+7]
.
.

Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng (PCTN), thời gian qua, ngành Thanh tra tỉnh đã tăng cường công tác nắm tình hình, xác minh dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng để tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp triển khai những biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm.

Đồng chí Dương Xuân Thoại, Trưởng Phòng Thanh tra PCTN, Thanh tra tỉnh, cho biết: Thời gian qua, ngành Thanh tra tỉnh trong phạm vi, quyền hạn của mình đã tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, PCTN theo đúng quy định của pháp luật và đã đạt được một số kết quả tích cực. Qua đó, đã kịp thời ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, điều hành của Đảng, chính quyền địa phương.

Cán bộ Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh trao đổi nghiệp vụ.
Cán bộ Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh trao đổi nghiệp vụ.

Để làm tốt công tác PCTN, thời gian qua, ngành Thanh tra tỉnh đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình để tham mưu giúp các cấp uỷ, chính quyền các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Nổi bật, từ đầu năm đến nay, ngành Thanh tra tỉnh đã tổ chức được hàng chục buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho trên 57.400 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người dân. Qua công tác tuyên truyền không chỉ từng bước nâng cao hiểu biết của nhân dân về Luật PCTN mà còn kịp thời phát huy được vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc giám sát, giúp cơ quan nhà nước phát hiện, đấu tranh hiệu quả với những hành vi tham nhũng, lãng phí.

Thanh tra tỉnh còn quan tâm tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế về PCTN; hướng dẫn, đôn đốc các ngành, cấp thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Nổi bật, Thanh tra tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện tham nhũng, như: Kế hoạch số 7397/KH-UBND ngày 15-11-2016 về “Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28-4-2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 2-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Kế hoạch số 2642/KH-UBND ngày 20-4-2017 về “Thực hiện chiến lược quốc gia về PCTN của tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2017-2020”... Căn cứ vào những văn bản chỉ đạo của tỉnh, các ngành, địa phương, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với phương châm đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; nêu cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác PCTN gắn với thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”.

Cùng với các giải pháp trên, Thanh tra tỉnh và thanh tra các địa phương còn tăng cường công tác thanh tra phát hiện, xử lý tham nhũng. Nổi bật, từ đầu năm đến nay, thanh tra các cấp đã triển khai 73 cuộc thanh tra và 2 cuộc kiểm tra về lĩnh vực xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng. Qua thanh tra đã kiến nghị thu hồi về cho ngân sách nhà nước số tiền trên 11 tỷ đồng. Đồng thời, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với 35 tập thể, 10 cá nhân. Cùng với đó, Thanh tra tỉnh còn tiến hành 14 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật PCTN tại 39 địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Qua thanh tra đã kịp thời kiến nghị các địa phương, đơn vị khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Đồng chí Lê Văn Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh, cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh xác định cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác đấu tranh PCTN; tăng cường phối hợp triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tình trạng tham nhũng, lãng phí; tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nguyễn Chiến

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.