Khẳng định hiệu quả giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Thứ Bảy, 26/08/2017, 07:44 [GMT+7]
.
.

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW (ngày 12-12-2013) của Ban Chấp hành Trung ương “Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) trong tỉnh đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Kết quả 3 năm qua cho thấy, các lĩnh vực, nội dung giám sát của MTTQ và các tổ chức CT-XH đã tập trung và giải quyết những vấn đề bức xúc, vướng mắc, kiến nghị chính đáng của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Từ đó đã góp phần thiết thực vào việc giải quyết những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân; giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn cuộc sống đang đặt ra.

Uỷ ban MTTQ tỉnh giám sát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Cao Xanh (TP Hạ Long), tháng 9-2016. Ảnh: Kim Cương (MTTQ tỉnh)
Uỷ ban MTTQ tỉnh giám sát tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Cao Xanh (TP Hạ Long), tháng 9-2016. Ảnh: Kim Cương (MTTQ tỉnh)

Từ năm 2014 đến nay, MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh đã triển khai gần 100 cuộc giám sát, trong đó MTTQ tỉnh đã tổ chức 8 cuộc giám sát lớn, huy động sự tham gia giám sát của các tổ chức CT-XH về các nội dung chủ yếu: Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU (ngày 28-2-2014) của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế” ở cấp xã, phường, thị trấn và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức giám sát việc “Giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ” đảm bảo đúng đối tượng, giám sát việc thực hiện nguồn Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và nguồn tài trợ của các doanh nghiệp thông qua MTTQ... Trong quá trình giám sát, Đoàn phát hiện một số tồn tại, vướng mắc, đã kiến nghị với HĐND, UBND các cấp, các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm. Việc tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân được thực hiện đúng pháp luật, bảo đảm thực hiện quyền giám sát, phản biện của nhân dân; tham gia phối hợp tiếp công dân thường kỳ của UBND tỉnh, phối hợp nắm tình hình và đối thoại với đại diện các hộ dân ở những địa bàn có điểm nóng khiếu kiện đông người.

Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh cũng đã triển khai có hiệu quả công tác giám sát theo quy định. Liên đoàn Lao động tỉnh từ năm 2014 đến nay đã phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức 15 đợt giám sát tại 576 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về thực hiện pháp luật liên quan đến tổ chức công đoàn, người lao động. Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 55 cuộc giám sát độc lập và phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức 6 cuộc giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, bình đẳng giới... Hội Nông dân tỉnh đã chủ trì, phối hợp với MTTQ và các sở, ngành liên quan tổ chức giám sát việc quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức giám sát công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn; giám sát chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi trong chương trình xây dựng nông thôn mới... Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức 8 đợt giám sát, phản biện xã hội về việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi...

MTTQ và các tổ chức CT-XH đã đổi mới hình thức, phương pháp, quy trình,  kết quả thực hiện hoạt động giám sát. Cụ thể là chủ động phối hợp và cử đại diện tham gia nhiều đoàn giám sát, kiểm tra, thanh tra của HĐND, các sở, ban, ngành. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, đến tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước và những lĩnh vực kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh và các địa phương trong tỉnh, như: Việc thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc ít người; việc sử dụng đất của các nông, lâm trường quốc doanh; việc thi hành án dân sự, hình sự; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức; giám sát các trung  tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại ở UBND cấp xã... Cùng với đó, công tác giám sát của MTTQ và các tổ chức CT-XH cũng được gắn với việc kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng. Hơn 3 năm, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng đã thực hiện giám sát 2.140 vụ việc; tham gia theo dõi, chấp hành các quy định và quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch, quản lý đầu tư của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, các nhà thầu và đơn vị thi công dự án trong quá trình đầu tư... Hoạt động của ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng những năm qua có những mặt tích cực, góp phần nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cấp xã, chất lượng các dự án, công trình, nhất là các công trình xã hội hoá trong nhân dân. Thông qua hoạt động giám sát đã phát hiện và kiến nghị 870 vụ việc, khắc phục những thiếu sót trong công tác quản lý của các tổ chức và hoạt động của cán bộ cơ sở. Trên cơ sở đó đã góp phần phát hiện, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ngăn chặn và xử lý kịp thời công tác quản lý, các hoạt động đầu tư không đúng quy hoạch, các việc làm sai quy định, gây thất thoát, lãng phí vốn và tài sản nhà nước, ảnh hưởng xấu đến chất lượng công trình, xâm hại lợi ích của cộng đồng.

Các kiến nghị sau giám sát của MTTQ và các tổ chức CT-XH đã được các cấp chính quyền chỉ đạo, tiếp thu, nghiên cứu, xem xét giải quyết và có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, các cấp chính quyền.

Bảo Bình

.
.
.
.
.
.
.
.