Đoàn thanh niên tham gia xây dựng Đảng

Thứ Tư, 16/08/2017, 08:40 [GMT+7]
.
.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia công tác xây dựng đảng vừa là tất yếu khách quan, vừa là nhiệm vụ tự thân của Đoàn. Thực hiện nhiệm vụ này, trong nhiệm kỳ 2012-2017, Tỉnh Đoàn Quảng Ninh đã tích cực thực hiện công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể nhân dân; tham gia quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

Tỉnh Đoàn tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ III-2017 với chủ đề “Ánh sáng soi đường”. Ảnh: Nguyễn Dung
Tỉnh Đoàn tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ III-2017 với chủ đề “Ánh sáng soi đường”. Ảnh: Nguyễn Dung

Các cấp bộ Đoàn quan tâm quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Kết luận số 80-KL/TW ngày 25-12-2013 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI), Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII). Toàn đoàn cũng tích cực, trách nhiệm tham gia tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và cuộc bầu cử ĐBQH khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Các cấp bộ đoàn chủ động nắm tình hình, tuyên truyền, định hướng cho đoàn viên, thanh niên tham gia bầu cử đảm bảo đúng thời gian, đúng luật; đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên chào mừng; chủ động chuẩn bị, lựa chọn, giới thiệu nguồn cán bộ trẻ có đủ trình độ, uy tín, năng lực, phẩm chất tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân các cấp. Kết quả có 771 cán bộ Đoàn tham gia cấp uỷ các cấp; 3.211 cán bộ trẻ tham gia cấp uỷ; cán bộ Đoàn trúng cử đại biểu HĐND các cấp đảm bảo cơ cấu: Cấp tỉnh 1, cấp huyện 28 và cấp cơ sở 394 đồng chí.

Đồng chí Lê Hùng Sơn, Bí thư Tỉnh Đoàn, cho biết: Cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” được cơ sở đoàn trong toàn tỉnh đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh giới thiệu 23.031 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 13.877 đồng chí được kết nạp Đảng. Tổ chức Đoàn chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước thực hiện Đề án “Xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc chung trong khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện” gắn với 15 nhiệm vụ trọng tâm (Đoàn Thanh niên phụ trách 2 nhiệm vụ là xây dựng xã hội học tập và nghề nghiệp việc làm); việc bố trí nhân sự được cấp ủy địa phương cân nhắc cẩn trọng, đảm bảo phát huy năng lực, sở trường của đội ngũ cán bộ Đoàn. Nhiều mô hình hiệu quả của Đoàn đã được duy trì và nhân rộng như: Mô hình “Tổ tu dưỡng phát triển Đảng”; giải pháp phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho tân binh; mô hình theo dõi thực hiện đánh giá chất lượng đoàn viên...

Điển hình là các huyện, thị đoàn đã tổ chức rà soát các đoàn viên thanh niên ưu tú, dân quân tự vệ của các đơn vị, đặc biệt đối tượng tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ và phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho những đối tượng này. Từ đó, tạo điều kiện cho các tân binh có điều kiện phấn đấu trở thành đảng viên trong thời gian quân ngũ. Hay như Chi đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư đã siết chặt công tác đánh giá đoàn viên. Trong đó, thực hiện việc đánh giá rèn luyện đoàn viên công khai, minh bạch, dân chủ, tôn trọng ý kiến tập thể, kết hợp giữa tự đánh giá và đánh giá của các đoàn viên trong chi đoàn, tạo sự khách quan, trung thực, phản ánh được đúng nhất quá trình rèn luyện của đoàn viên trong năm. Việc xây dựng và theo dõi quá trình rèn luyện của đoàn viên được xác định là một trong các yếu tố quan trọng để đánh giá, giới thiệu quần chúng ưu tú với Đảng bộ, Đảng ủy cơ quan để tiếp tục bồi dưỡng, xem xét kết nạp Đảng...

Cùng với đó, Tỉnh Đoàn triển khai hiệu quả việc học tập lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên với nhiều hình thức: Tổ chức Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường”; triển khai học và thi 6 bài học lý luận chính trị qua mạng internet; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”... Các hoạt động thiết thực này đã tạo điều kiện cho đoàn viên nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, trách nhiệm và định hướng phấn đấu đúng đắn cho bản thân để rèn luyện và trưởng thành.

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.