Đẩy mạnh thực hiện chủ đề công tác năm 2017

Chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Thứ Bảy, 12/08/2017, 10:38 [GMT+7]
.
.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”, huyện Đầm Hà đã vào cuộc với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và ở các thôn, bản, khu phố, tạo động lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

RÕ VIỆC, RÕ TRÁCH NHIỆM

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Với quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh, chủ đề công tác năm của huyện, các cấp uỷ, chính quyền huyện đã sớm ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Huyện đã ban hành Quy định số 02-QĐ/HU về việc thực hiện văn hoá ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 20/KH-UBND về thực hiện chủ đề công tác năm 2017, triển khai đến tất cả cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân. Mục đích là xây dựng cơ quan, đơn vị, thôn, bản, khu phố, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân có kỷ luật, kỷ cương, có nếp sống văn hoá, văn minh; tạo sự chuyển biến thực chất, rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan trong hệ thống chính trị đối với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp, đảm bảo sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước... Huyện gắn việc thực hiện chủ đề công tác năm với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh.

Thôn Tân Liên (xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà) họp triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh.
Thôn Tân Liên (xã Quảng Tân, huyện Đầm Hà) họp triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh.

Huyện uỷ, UBND huyện và các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới cán bộ, công chức, viên chức, lao động việc thực hiện chủ đề công tác năm 2017 một cách thiết thực. Huyện triển khai kết hợp nhuần nhuyễn việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng “một đầu mối - một việc” xuyên suốt; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát, hoàn thiện các quy chế, quy trình giải quyết công việc, bảo đảm sự đồng bộ, thông suốt theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả”. Từng bộ phận, từng phòng, ban, từng công chức, viên chức được yêu cầu phải xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể, công khai, chi tiết quy trình giải quyết công việc; tập trung khắc phục ngay tình trạng đùn đẩy, né tránh, không rõ trách nhiệm trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức, doanh nghiệp; thực hiện nghiêm quy chế làm việc; tăng cường kiểm tra công vụ trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hoá công sở; tập trung chỉ đạo thực hiện chủ đề công tác năm theo hướng đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị, địa phương...

THƯỜNG XUYÊN KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC

Cùng với chỉ đạo, điều hành, công tác kiểm tra việc thực hiện chủ đề năm được huyện quan tâm. Lãnh đạo huyện cùng với Phòng Nội vụ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cơ sở, các cơ quan, ban, ngành, trong đó chú trọng kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và các nội dung theo kế hoạch chủ đề công tác năm 2017. Trong 7 tháng năm 2017, tổ công tác và cơ quan thường trực của huyện đã kiểm tra 30 lượt cơ quan, đơn vị trên địa bàn về thực hiện chủ đề công tác năm. Qua kiểm tra, 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của ngành và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản và thực hiện niêm yết công khai theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Cán bộ, công chức, viên chức luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chủ động, phối hợp chặt chẽ trong thực thi công vụ. Việc chấp hành giờ giấc làm việc được thực hiện nghiêm túc, cán bộ, công chức, viên chức đi làm đúng giờ, không sử dụng thời gian làm việc vào giải quyết các công việc riêng. Công tác hội họp được chấn chỉnh, thời gian và thành phần tham dự cuộc họp đúng theo quy định, góp phần đảm bảo hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành, giải quyết công việc.

Tại các cơ quan, đơn vị, việc xử lý công việc đảm bảo đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Công tác đánh giá, xếp loại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đúng theo quy định, làm cơ sở để tinh giản biên chế. 7 tháng qua, huyện đã làm thủ tục tinh giản 6 biến chế, trong đó có 4 biên chế thuộc đơn vị sự nghiệp giáo dục và 2 cán bộ xã. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, luôn thực hiện tốt các quy định về văn hoá công sở như trang phục, đồng phục luôn gọn gàng, lịch sự, không hút thuốc, không uống rượu bia trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm nếp sống văn hoá, văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, tổ chức các lễ hội. Việc thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh ở các thôn, bản, khu phố được đẩy mạnh, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Tại cộng đồng dân cư, nội dung này được cụ thể hoá bằng các tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá, thôn, bản, khu phố văn hoá, đảm bảo an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và thực hiện nếp sống văn hoá, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội... Đến nay trên địa bàn huyện có 62/76 thôn, bản, khu phố đạt danh hiệu văn hoá (81,6%); 8.301/10.179 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá (81,5%); 100% hộ đăng ký xây dựng nếp sống văn hoá, trên 90% số hộ phấn đấu đạt danh hiệu gia đình văn hoá năm 2017; 76/76 thôn, bản, khu phố xây dựng và tiến hành sửa đổi, bổ sung quy ước cho phù hợp với thực tế cuộc sống.

Việc thực hiện chủ đề công tác năm 2017 đến nay ở Đầm Hà đã tạo chuyển biến rõ nét trong việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thực hiện đúng quy định về thời gian làm việc, chất lượng công việc có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng thời, huy động được sự tham gia tích cực của các cá nhân trong mỗi cơ quan, đơn vị, thôn, bản, khu phố vào việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn huyện.

Hữu Việt

Tin liên quan

.
.
.
.
.
.
.
.