Phát huy vai trò người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII)

Thứ Bảy, 15/07/2017, 06:02 [GMT+7]
.
.

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được Trung ương chỉ ra trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ là phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Quán triệt sâu sắc nội dung này, trên tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp thiết thực để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Ngô Hoàng Ngân (ngoài cùng, bên phải), Bí thư Thành uỷ Móng Cái kiểm tra tiến độ thi công tuyến đê thôn 2, 3, xã Hải Tiến, TP Móng Cái. Ảnh: Vi Thu (CTV)
Đồng chí Ngô Hoàng Ngân (ngoài cùng, bên phải), Bí thư Thành uỷ Móng Cái kiểm tra tiến độ thi công tuyến đê thôn 2, 3, xã Hải Tiến, TP Móng Cái. Ảnh: Vi Thu (CTV)

Cụ thể, Tỉnh uỷ đã ban hành Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 10-3-2017 thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đồng thời ban hành Quy định về rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đối với cán bộ, đảng viên; xây dựng quy chế tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tiêu cực, tham nhũng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Các cấp uỷ, tổ chức Đảng tăng cường tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến phản ảnh, kiến nghị, nắm diễn biến tư tưởng của nhân dân và hoàn thiện quy chế, quy tắc ràng buộc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Đồng thời xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, trọng tâm chính là về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” gắn với việc thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2017 trong đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, ở mỗi đơn vị, địa phương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm rà soát chức năng, nhiệm vụ, quy chế của đơn vị, địa phương để kịp thời khắc phục sự cồng kềnh, trùng lặp chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, bố trí, phân công rõ trách nhiệm của từng CB,CC,VC đảm bảo tính thống nhất và gắn trách nhiệm của từng người trong thực thi công vụ. Người đứng đầu cấp uỷ, lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở cũng xây dựng chương trình, nội dung cụ thể để thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức triển khai nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị luôn thống nhất chỉ đạo, quyết tâm trong đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công việc. Trong đó, mỗi cá nhân lựa chọn những vấn đề trọng tâm, phức tạp, nổi cộm ở đơn vị, địa phương mình để tập trung giải quyết, nhất là lĩnh vực liên quan đến cải cách hành chính, chế độ, chính sách, đất đai, giải phóng mặt bằng...

Điển hình như trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bí thư cấp uỷ, chủ tịch UBND các cấp, lãnh đạo sở, ban, ngành, đơn vị đã thực hiện tiếp công dân định kỳ hàng tháng theo quy định. Đồng thời chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục công dân để giải quyết dứt điểm các vụ việc, trong đó quan tâm những vụ việc phức tạp, mới phát sinh. Các cấp, ngành, đơn vị duy trì chế độ báo cáo, tham mưu sâu những vụ việc nổi cộm để lãnh đạo tỉnh có hướng chỉ đạo, giải quyết dứt điểm. Trong công tác cải cách hành chính, thủ trưởng các đơn vị, địa phương đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo, điều hành, triển khai, đôn đốc giải quyết, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân. Với sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác cải cách hành chính đã được các cơ quan, đơn vị quan tâm, chú trọng hơn; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với thực tiễn và có tác động tích cực đến các mặt của đời sống xã hội. Các văn bản ban hành mới đã đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước, tạo hành lang pháp lý, có tính khả thi cao trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, thông qua đó, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò chịu trách nhiệm của mình trong công tác cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và thẩm quyền được Nhà nước giao, góp phần vào thành quả cải cách hành chính chung của tỉnh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Với quyết tâm chính trị và nỗ lực cao nhất của từng cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XII) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, giàu sức chiến đấu, lãnh đạo thực hiện thành công các mục tiêu xây dựng Quảng Ninh ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại...

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.