UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng

Thứ Sáu, 21/04/2017, 14:44 [GMT+7]
.
.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng theo đúng tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ, ngày 20/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn (2017-2020) Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham (PCTN) nhũng của tỉnh.

Theo đó UBND yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố hàng năm xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và thực hiện việc kiểm tra nội bộ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước; kiểm tra hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị; kiểm tra việc thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao, kịp thời phát hiện các hành vi tham nhũng để xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý đúng quy định của pháp luật; khắc phục tình trạng nể nang, xử lý không nghiêm các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan đơn vị với chức năng nhiệm vụ được giao là đầu mối có trách nhiệm tham mưu việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch; có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện theo các kỳ thống kê quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và cuối giai đoạn thực hiện Chiến lược.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức liên quan rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trình cấp  có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành nhằm thực hiện kế hoạch, tham mưu UBND về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tuyên truyền, giáo dục PCTN và phổ biến các quy định của pháp luật về PCTN.

Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công ( gắn với kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí) của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh về các nội dung: bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lĩnh vực tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, công tác cải cách hành chính; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức.

Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch thực hiện Đề án 137 và Chỉ thị số 10/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Đồng thời UBND tỉnh đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ về phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng. Thanh tra tỉnh tổng hợp kết quả về công tác PCTN trên toàn tỉnh theo định kỳ quý, 6 tháng, 9 tháng và năm báo cáo UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Thanh tra Chính phủ theo quy định; tham mưu UBND tỉnh các nội dung liên quan đến việc triển khai, thực hiện công tác PCTN trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền, thủ trưởng các cơ quan đơn vị chỉ đạo kiểm tra việc xây dựng kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện.

Thực hiện tốt chế độ thông tin  báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện PCTN; các báo cáo quý, 6 tháng, 9 tháng, hàng năm đảm bảo kịp thời, chất lượng theo quy định gửi về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh) trước ngày 15 của tháng cuối quý và trước ngày 15/12 của báo cáo năm.

Dương Hiền

.
.
.
.
.
.
.
.