Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII): Cách làm của Cẩm Phả

Thứ Ba, 14/03/2017, 00:11 [GMT+7]
.
.

Với quyết tâm mạnh mẽ trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) được cán bộ, đảng viên, nhân dân TP Cẩm Phả đón nhận, đồng tình, đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện. Trên tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh uỷ, Thành uỷ Cẩm Phả đã ban hành Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 16-12-2016 về “Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII)”; Chương trình hành động số 10-CTr/TU ngày 20-12-2016 về thực hiện Nghị quyết về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị.

Thường trực Thành uỷ Cẩm Phả làm việc với Đảng bộ phường Cẩm Phú về triển khai các nghị quyết và nhiệm vụ năm 2017. 		     Ảnh: Bạch Dương (Đài Cẩm Phả)
Thường trực Thành uỷ Cẩm Phả làm việc với Đảng bộ phường Cẩm Phú về triển khai các nghị quyết và nhiệm vụ năm 2017. Ảnh: Bạch Dương (Đài Cẩm Phả)

Cụ thể hoá các kế hoạch, chương trình này, Cẩm Phả đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức và kết quả thực hiện Nghị quyết trên địa bàn thành phố. Ngày 7-1-2017, Thành uỷ Cẩm Phả đã tổ chức hội nghị học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết cho 680 đại biểu chủ chốt của thành phố và cơ sở (đối tượng được mở rộng đến Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở). Ngoài việc triển khai học tập trung, cấp uỷ các cấp trên địa bàn đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục tự nghiên cứu, chọn lọc những định hướng của Nghị quyết để vận dụng vào kế hoạch hành động của cá nhân cho phù hợp với nhiệm vụ, chức trách được giao. Các cấp uỷ đã bám sát chỉ đạo của Thành uỷ, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế đã có nhiều cách triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) một cách phù hợp, hiệu quả. Đặc biệt, các đảng bộ có số lượng đảng viên đông, trên 500 đồng chí đã chủ động phối hợp với các đơn vị ngành Than, doanh nghiệp đóng trên địa bàn để tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đảm bảo tốt nhất các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hội nghị. Đến ngày 24-1-2017, 54/54 các chi, đảng bộ trực thuộc, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể thành phố với tổng số 386 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã hoàn thành việc tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Ngoài ra, thành phố cũng tổ chức biên soạn cuốn cẩm nang học tập các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và thành phố để quán triệt những nội dung cốt lõi tới đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập, nghiên cứu. Cụ thể, đã chỉ đạo phát hành gần 10.000 cuốn “Cẩm nang tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017” cấp phát đến các chi, đảng bộ trực thuộc, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố.

Ngay sau các hội nghị học tập, 16/16 đồng chí cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh uỷ quản lý và 257 đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Thành uỷ Cẩm Phả quản lý đã viết bài thu hoạch và xây dựng kế hoạch thực hiện của cá nhân. Ở cơ sở, có trên 96% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tham gia viết bài thu hoạch theo đúng sự chỉ đạo của tỉnh, thành phố. Nhìn chung, việc viết bài thu hoạch, bản cam kết sau học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và việc thu, quản lý các bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên ở các cấp uỷ đảng được triển khai nghiêm túc, trách nhiệm. Các bài viết thu hoạch cơ bản bám sát Nghị quyết, đảm bảo nội dung theo yêu cầu, có liên hệ thực tiễn, kế hoạch hành động cụ thể gắn với chức trách nhiệm vụ được giao của từng cán bộ, đảng viên. Các cấp uỷ của địa phương cũng đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên năm 2016 gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII). Cùng với đó, Thành uỷ Cẩm Phả đã chỉ đạo trong sinh hoạt định kỳ của chi bộ; trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân hàng năm và đột xuất phải gắn với kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) để thường xuyên liên hệ, kiểm điểm, trao đổi, thảo luận. Sau kiểm điểm phải xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo cấp có thẩm quyền để theo dõi kiểm tra và chỉ đạo. Song song với đó, để góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, Thành uỷ cũng thành lập đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đồng chí Trần Văn Hùng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Cẩm Phả: Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được ban hành là bước cụ thể hoá tinh thần Đại hội XII vào thực tiễn cuộc sống, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quán triệt sâu sắc và bám sát Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Nghị quyết 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xây dựng Nghị quyết số 09 về thực hiện nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2017. Trong đó, xây dựng, bổ sung chương trình công tác năm của địa phương sát hợp với tình hình thực tế và cụ thể hoá bằng các việc làm thiết thực, hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực: Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, chỉ đạo đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của chính quyền, công tác thu - chi ngân sách, triển khai giải pháp nâng cao tỷ trọng, chất lượng dịch vụ, du lịch, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vệ sinh môi trường...

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.