Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

"Tăng cường công tác tư tưởng, tạo đà thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017"

Thứ Hai, 09/01/2017, 00:46 [GMT+7]
.
.

Trong năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo luôn đoàn kết thống nhất, chủ động, sáng tạo, quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Từ đó góp phần làm cho chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước nhanh chóng đi vào thực tiễn, tạo sự chuyển biến tích cực, vững chắc trong mọi mặt của đời sống xã hội. Bước sang năm 2017, ngành Tuyên giáo quyết tâm sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

(Đồng chí Cao Tường Huy, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, trả lời phỏng vấn Báo Quảng Ninh)

- Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong công tác tuyên giáo của Đảng bộ Quảng Ninh trong năm 2016?

+ Công tác tuyên giáo năm 2016 đã bám sát tình hình thực tiễn của tỉnh, hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đã triển khai thực hiện đạt được những kết quả quan trọng. Đó là, tuyên truyền sâu rộng, có hiệu quả Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn toàn tỉnh; tập trung chỉ đạo tuyên truyền các ngày lễ lớn, các chủ trương, đường lối của Đảng; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2016... Toàn tỉnh đã tổ chức hơn 11.600 cuộc tuyên truyền miệng, khoảng 1,1 triệu lượt người nghe với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Cùng với đó là tăng cường hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí, trong năm 2016 đã tổ chức 40 hội nghị thông tin báo chí hàng tuần, nhằm định hướng công khai thông tin báo chí những vấn đề nhân dân quan tâm, góp phần tuyên truyền, quảng bá sâu rộng đến khán, thính giả về mảnh đất và con người Quảng Ninh vượt ra ngoài phạm vi của tỉnh, của đất nước. Đồng thời, công tác tuyên giáo cũng tăng cường điều tra dư luận xã hội; nắm bắt dư luận về những vấn đề chính trị, xã hội quan trọng như quản lý đất đai; đời sống công nhân ngành than; về nâng cao năng lực, sức chiến đấu; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và tinh giản biên chế. Trong năm, đã tổ chức 3 cuộc điều tra dư luận xã hội với gần 2.000 phiếu điều tra.

Song song với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã thực hiện được nội dung quan trọng như: Tập trung tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đồng thời triển khai sâu rộng việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Đồng thời, thường xuyên nắm tình hình về công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục lịch sử, truyền thống cho học sinh trong các trường học trên địa bàn tỉnh; kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát đội ngũ cán bộ, tiến hành sắp xếp, luân chuyển đội ngũ cán bộ các phòng chuyên môn Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đảm bảo phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

- Việc học tập, nghiên cứu lý luận thực tiễn là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của công tác lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã thực hiện nhiệm vụ này như thế nào, thưa đồng chí?

+ Xác định việc nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết của Đảng; nghiên cứu lý luận thực tiễn là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của công tác lý luận chính trị, trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tham mưu cho Tỉnh uỷ tổ chức nghiên cứu, học tập Nghị quyết bằng hình thức trực tuyến đến 17/21 Đảng bộ trực thuộc tỉnh với sự tham gia của gần 2.000 đại biểu; 21/21 đảng bộ trực thuộc hoàn thành chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XII của Đảng; cấp phát gần 21.000 cuốn tài liệu các loại phục vụ việc học tập, nghiên cứu nghị quyết. Đặc biệt, là đợt học tập, nghiên cứu, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã tạo bước chuyển biến về chất trong rèn luyện cán bộ, đảng viên, góp phần vào công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Sau các hội nghị học tập nghị quyết đã thực hiện nghiêm túc việc viết bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ, lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; có đảng bộ yêu cầu 100% bài thu hoạch viết bằng tay.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tham mưu cho Tỉnh uỷ tăng cường phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, lý luận Trung ương và đội ngũ chuyên gia đầu ngành để tổ chức các hội nghị, hội thảo mang tính chất nghiên cứu lý luận về những vấn đề như: Đảng cầm quyền, đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng mô hình chính quyền địa phương, chính quyền điện tử, đổi mới mô hình tăng trưởng, mô hình đặc khu...; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ biên soạn cuốn sách “Quảng Ninh 30 năm đổi mới cùng đất nước”... Qua đó, hình thành nên một hệ thống lý luận mới, mang tính khoa học, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn đặt ra cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra thực tế việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 5-5-2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020” tại Công ty Cổ phần Nhật Long. Ảnh: Trúc Linh
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra thực tế việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 5-5-2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020” tại Công ty Cổ phần Nhật Long. Ảnh: Trúc Linh

- Bước sang năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã đặt ra những nhiệm vụ quan trọng gì, thưa đồng chí?

+ Trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV yêu cầu ngành Tuyên giáo cần đổi mới toàn diện, xác định mục tiêu của công tác tuyên giáo là tạo được sự đồng thuận trong nhân dân đối với sự phát triển xã hội, cần tiếp tục đổi mới phương thức nắm bắt dư luận xã hội, nhất là ở các địa bàn trọng điểm; định hướng dư luận, tạo niềm tin trong nhân dân, tuyên truyền để người dân hiểu và đồng tình với những chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm đạt mục tiêu nghị quyết đã đề ra. Do vậy, ngành Tuyên giáo Quảng Ninh sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động. Để đáp ứng được các yêu cầu, mục tiêu và nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2017 và trong thời gian tới, chúng tôi xác định tập trung vào một số nhiệm vụ sau đây: Một là, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 3-12-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về phương hướng, nhiệm vụ năm 2017”. Trong đó, tập trung tuyên truyền và triển khai thực hiện chủ đề công tác năm là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”. Với chủ đề công tác đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng Đề án “Phát triển văn hoá, xây dựng con người Quảng Ninh văn minh, lành mạnh, thân thiện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”. Tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016 của BCH Trung ương (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hai là, đổi mới sâu sắc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng; tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương cũng như của Đảng bộ tỉnh đã đề ra, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2017 và của cả nhiệm kỳ 2015-2020. Ba là, phải làm chủ được vai trò định hướng dư luận xã hội trong bối cảnh thông tin đa chiều, mạng xã hội nở rộ, cách thức tiếp cận thông tin của mỗi người dân ngày càng đa dạng. Ngoài ra, Ban Tuyên tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá; nâng cao chất lượng tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ triển khai thực hiện các lĩnh vực công tác khoa giáo, văn hoá, văn nghệ, lịch sử Đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở; không ngừng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bản đó sẽ tạo tiền đề, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đưa Quảng Ninh trở thành vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Bắc, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Bảo Bình (Thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.