Giao ban công tác Dân vận Cụm miền Đông năm 2016

Thứ Tư, 30/11/2016, 11:06 [GMT+7]
.
.

Ngày 29/11, tại huyện Tiên Yên, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác Dân vận Cụm miền Đông năm 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2016, công tác dân vận của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trong các lĩnh vực công tác. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các phong trào thi đua yêu nước, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

Công tác dân vận của Đảng ngày càng được các cấp ủy, chính quyền quan tâm và đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị, qua đó góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân; MTTQ, các tổ chức chính trị, xã hội tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, triển khai thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xâu dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng thời Ban Dân vận các cấp đã thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với công tác sơ, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Các phong trào thi đua "Dân vận khéo" tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là hoạt động phối hợp thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị còn mang tính hình thức; trình độ năng lực của một bộ phận cán bộ dân vận, mặt trận, các đoàn thể, cán bộ làm công tác dân tộc, tôn giáo chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Triển khai nhiệm vụ công tác dân vận năm 2017, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp về công tác dân vận, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân; triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của tỉnh đi vào cuộc sống. Đẩy mạnh các phong trào thi đua "dân vận khéo" gắn với "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo, giữ vững trật tự xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Quang Hưng (Đài Tiên Yên)

.
.
.
.
.
.
.
.