Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Chủ động học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Thứ Ba, 01/11/2016, 10:10 [GMT+7]
.
.

Tỉnh uỷ Quảng Ninh xác định việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm năm 2016; yêu cầu các cấp, các ngành cần tích cực chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và phổ biến sâu rộng trong nhân dân theo tinh thần đổi mới, thiết thực, chọn nội dung, cách tiến hành phù hợp với từng đối tượng học tập; gắn việc quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, ngày 10-6-2016 Tỉnh uỷ tổ chức học tập nghị quyết cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt toàn tỉnh, được truyền trực tuyến tới 17/21 đảng bộ trực thuộc, qua đó phát huy hiệu quả tích cực công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; góp phần tiết kiệm chi phí tổ chức hội nghị, tạo sự nhất quán, thống nhất về thông tin lãnh đạo, chỉ đạo từ tỉnh đến địa phương, cơ sở. Sau hội nghị cán bộ lãnh đạo chủ chốt toàn tỉnh, các cấp uỷ trực thuộc tỉnh đã khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và triển khai nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và chương trình hành động của Tỉnh uỷ, nghị quyết của BTV Tỉnh uỷ, gắn với nhiệm vụ, kế hoạch của địa phương, đơn vị, đưa các nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Căn cứ tình hình cụ thể, các địa phương, đơn vị có chỉ đạo, triển khai phù hợp với thực tiễn để công tác học tập nghị quyết bảo đảm kế hoạch đề ra và đạt chất lượng hiệu quả cao nhất. Nhiều đơn vị đã chủ động mời báo cáo viên trung ương, cấp tỉnh; tích cực sử dụng CNTT, hệ thống đường truyền trực tuyến để tiếp tục tổ chức tới cấp cơ sở. Vì thế, công tác tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong toàn tỉnh hoàn thành sớm so với kế hoạch đề ra. Việc sớm được học tập, quán triệt đã giúp cho cấp cơ sở nhanh chóng triển khai bổ sung chương trình hành động của địa phương, đơn vị. Theo báo cáo, đến ngày 15-9, 21/21 huyện, thị, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc tỉnh đã hoàn thành học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chương trình hành động số 06-Ctr/TU của Tỉnh uỷ về triển khai thực hiện nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, thị xã, thành phố; trên 98,5% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, đảm bảo kế hoạch đề ra. Một số đơn vị có số đảng viên tham gia 100% như Quân sự, Biên phòng, Công an, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Hải quan tỉnh. Ngày 15-7 Đảng uỷ Công an tỉnh đã hoàn thành việc học tập, quán triệt nghị quyết, là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh hoàn thành việc học tập. Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã tổ chức nhiều lớp học cho đoàn viên, hội viên của mình, thu hút được trên 85% đoàn viên, hội viên tham gia.

Cùng với công tác tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh, công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết trong các tầng lớp nhân dân cũng được cấp uỷ Đảng từ tỉnh đến cơ sở tiến hành sâu rộng, với nhiều hình thức hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm đông đảo các tầng lớp nhân dân đều được phổ biến, tuyên truyền.

Sau khi tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, các cấp uỷ đều có hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập viết bài thu hoạch cá nhân. Đến nay về cơ bản cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành việc viết bài thu hoạch theo quy định. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã nhận được 385/482 bài thu hoạch, kế hoạch cá nhân của các đồng chí thuộc diện BTV Tỉnh uỷ quản lý. Ban Tuyên giáo cấp huyện đã nhận được 3.383/3.602 bài thu hoạch của các đồng chí thuộc diện BTV cấp huyện quản lý. Hầu hết các chi, đảng bộ cơ sở đã thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo triển khai viết thu hoạch sau học tập và hoàn thành việc thu, quản lý các bài viết thu hoạch của đảng viên thuộc đơn vị quản lý. Chất lượng bài viết thu hoạch đảm bảo yêu cầu, đa số bài viết được đánh máy trên khổ giấy A4 và có hình thức trình bày sạch, đẹp; thể hiện nhận thức cá nhân về những nội dung cơ bản và mới,  mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nghị quyết; đồng thời đề ra nhiệm vụ, trách nhiệm của cá nhân đối với những nội dung liên quan, lĩnh vực mình phụ trách; có kiến nghị, đề xuất giải pháp để thực hiện chương trình hành động của Tỉnh uỷ cũng như của địa phương, đơn vị. Riêng bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ TX Quảng Yên được viết tay 100%. Thông qua viết thu hoạch, đã giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu hơn về các nội dung nghị quyết, đồng thời liên hệ, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công việc, cuộc sống.

Có thể khẳng định, việc triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng được các cấp uỷ Đảng từ tỉnh đến cơ sở quan tâm và tập trung chỉ đạo từ việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động đến nội dung và hình thức, bố trí đối tượng từng lớp học hợp lý, vừa đảm bảo tập trung tiếp thu nghị quyết, vừa đảm bảo điều hành công việc thường xuyên của địa phương, đơn vị. Phương pháp tổ chức học tập có bước đổi mới, dành thời gian thích hợp cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, thảo luận những vấn đề mới đặt ra. Tinh thần thái độ tiếp thu nghị quyết của cán bộ, đảng viên phần lớn nghiêm túc, thể hiện rõ trách nhiệm của mình trong tiếp thu nghị quyết của Đảng. Qua học tập quán triệt, hầu hết các cấp uỷ Đảng, cán bộ, đảng viên thể hiện sự đồng tình, nhất trí cao với mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp mình.

Chu Thị Tươi (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

.
.
.
.
.
.
.
.