TÁC PHẨM DỰ THI GIẢI BÁO CHÍ BÚA LIỀM VÀNG

Khẳng định vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

Thứ Tư, 05/10/2016, 08:28 [GMT+7]
.
.

Quán triệt chủ trương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt cùng các Nghị quyết của Đảng về “đổi mới phương thức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, những năm qua công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trong sạch vững mạnh, được các cấp uỷ, tổ chức Đảng từ tỉnh tới cơ sở quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều kết quả toàn diện.

Các tổ chức cơ sở Đảng xuất sắc được biểu dương tại hội nghị biểu dương, khen thưởng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm (2011-2015) tháng 9-2016.
Các tổ chức cơ sở Đảng xuất sắc được biểu dương tại hội nghị biểu dương, khen thưởng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm (2011-2015) tháng 9-2016.

Hầu hết các TCCSĐ đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, từng bước cụ thể và thực hiện rõ hơn cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; tập trung giải quyết kịp thời nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp ở địa phương, đơn vị; đề ra nhiều giải pháp hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất - kinh doanh, xây dựng nông thôn mới, quản lý trật tự đô thị và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; huy động nhiều nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, xoá đói, giảm nghèo, hỗ trợ các mô hình kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Đặc biệt, nâng cao chất lượng TCCSĐ, các cấp uỷ còn chỉ đạo xây dựng nhiều đề án, chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể tập trung xây dựng TCCSĐ, củng cố các cơ sở yếu kém. Công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên đã từng bước hiệu quả, thực chất hơn, xây dựng cụ thể hoá tiêu chí và phương pháp đánh giá. Việc giao nhiệm vụ và đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh được chú trọng, gắn với việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng hằng năm. Công tác xét duyệt các hình thức khen thưởng được thực hiện chặt chẽ, gắn với kiểm điểm việc thực hiện các chỉ tiêu thi đua đã đăng ký...

Với những cách làm đó nên ở loại hình nào, công tác xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh cũng có nhiều điển hình rõ nét. Cụ thể như TCCSĐ trong lực lượng vũ trang đã bám sát nhiệm vụ của từng đơn vị, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo quốc phòng - quân sự địa phương, an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biên giới, biển đảo, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo trực tiếp, toàn diện mọi mặt công tác của đơn vị; công tác Đảng, công tác chính trị được quan tâm; cán bộ, chiến sĩ nắm vững và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Trong đó nổi bật như Đảng bộ Phòng Chính trị (Đảng bộ Quân sự tỉnh); Đảng bộ Phòng Tham mưu và Đảng bộ Phòng Chính trị (Bộ đội Biên phòng tỉnh); Đảng bộ Quân sự huyện Hải Hà, Hoành Bồ; Chi bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (Đảng bộ Công an tỉnh)...

Các TCCSĐ trong các loại hình doanh nghiệp phát huy vai trò hạt nhân chính trị, duy trì nền nếp sinh hoạt, tạo thành nền tảng của Đảng, tác động trực tiếp đến sự ổn định và phát triển của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay. Nhiều TCCSĐ đã đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nhất là nâng cao vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh; thu nhập của công nhân, lao động từng bước ổn định; thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường; quan tâm lãnh đạo cải tiến khoa học kỹ thuật, sáng kiến giải pháp công nghệ. Hầu hết tổ chức Đảng trong doanh nghiệp đã cụ thể hoá chức năng, nhiệm vụ, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, xác định rõ cơ chế và mối quan hệ làm việc giữa cấp uỷ với hội đồng quản trị, giám đốc; chú trọng công tác tổ chức cán bộ, lãnh đạo thông qua vai trò đảng viên là cán bộ chủ chốt và các tổ chức đoàn thể. Trong đó nổi bật là: Đảng bộ Công ty CP Than Núi Béo, Công ty CP Thông Quảng Ninh... TCCSĐ trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp đã thể hiện vai trò lãnh đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đề cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; chú trọng đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho các cấp lãnh đạo và hiệu quả cải cách hành chính; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, xây dựng và thực hiện các quy định, quy chế và nội quy cơ quan, bảo đảm vừa phát huy dân chủ, vừa nâng cao trách nhiệm và quản lý mọi hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên.

Nhìn chung điểm nổi bật ở các TCCSĐ là đã thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo và thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Trong quá trình lãnh đạo đã chủ động vận dụng sáng tạo, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống, thích ứng với cơ chế quản lý mới. Trong giai đoạn tiếp theo, yêu cầu đặt ra đối với công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh là rất cao, là nhân tố quyết định đến vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ngay từ ở cơ sở. Bởi vậy, Đảng bộ tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh ngày càng phát triển bền vững.

Hoài Anh

.
.
.
.
.
.
.
.