TÁC PHẨM DỰ THI GIẢI BÁO CHÍ BÚA LIỀM VÀNG

Quyết tâm đổi mới hoạt động của MTTQ và các đoàn thể

Thứ Ba, 27/09/2016, 15:02 [GMT+7]
.
.

Trong quá trình đổi mới, Quảng Ninh đã xác định phải đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị theo hướng hiệu quả, gần dân, vì dân, huy động sức mạnh nhân dân, tăng cường giám sát và phản biện xã hội. Trong đó, đòi hỏi mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội (CT-XH) cần phải tiếp tục đổi mới về tư duy, nhận thức, phương pháp, cách thức tổ chức và hoạt động để góp phần đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và tinh giản bộ máy, biên chế. Điều đó được bắt đầu thực hiện bằng Đề án “Xây dựng cơ quan tham mưu giúp việc chung trong khối MTTQ, các đoàn thể CT-XH cấp huyện”.

Tìm giải pháp KHẮC PHỤC những bất cập

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên có vai trò rất quan trọng trong hệ thống chính trị, đó là củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới. Tuy nhiên, thực trạng tổ chức bộ máy, biên chế và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH ở cấp huyện còn nhiều bất cập. Đó là, sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, bởi theo Quy định 282-QĐ/TW, ngày 1-4-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phần chức năng, nhiệm vụ của MTTQ và các đoàn thể CT-XH có nhiều điểm tương đồng. Đồng thời, tổ chức bộ máy cấp huyện phân tán, mỗi tổ chức chỉ có từ 3-5 cán bộ, nên việc huy động sức mạnh tổng hợp hiệu quả thấp. Cơ cấu tổ chức “nội sinh” phục vụ cho chính tổ chức mình cao, đã tạo nên một bộ máy, cán bộ mang tính hành chính. Cơ chế chịu trách nhiệm và đánh giá hiệu quả hoạt động không rõ ràng; chưa phát huy được hết tính tự nguyện của đoàn viên, hội viên. Cùng với đó, MTTQ không có đối tượng tác động trực tiếp, mà thông qua các tổ chức thành viên, đại biểu tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình; đối tượng của các tổ chức trùng lắp, một người tham gia vào nhiều tổ chức đoàn thể, nên chịu tác động chồng chéo. Một số phong trào còn mang tính hình thức, chưa đi sâu, đi sát thực tiễn, ít tính tới hiệu quả cuối cùng; chưa tập trung được nguồn lực để thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Để khắc phục những bất cập này và được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Quyết định số 44-QĐ/TU ngày 30-11-2015 “Phê duyệt, triển khai thực hiện Đề án xây dựng cơ quan tham mưu, giúp việc dùng chung trong khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH cấp huyện”. Mục tiêu của Đề án là nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể CT-XH cấp huyện; xây dựng, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, đạt hiệu quả cao; khắc phục tình trạng “hành chính hóa”, tạo chuyển biến về cơ chế hoạt động nhằm thống nhất triển khai thực hiện nhiệm vụ toàn khối, hướng về cơ sở để giải quyết lĩnh vực yếu, địa bàn yếu, địa bàn trọng điểm; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm chất lượng, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đây sẽ là cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung cho khối, mà trực tiếp, thường xuyên là ban thường trực Ủy ban MTTQ, ban thường vụ các đoàn thể CT-XH cấp huyện để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động của từng tổ chức. Đây cũng là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác mặt trận và đoàn thể theo quy định của luật, pháp lệnh và điều lệ của mỗi tổ chức. Thống nhất tên gọi là khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH cấp huyện.

Tạo sức mạnh tổng hợp, thống nhất

Thực hiện Quyết định số 44-QĐ/TU, ngày 30-11-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hiện nay toàn tỉnh có 12/14 huyện, thị xã, thành phố triển khai đề án “Xây dựng mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ, các đoàn thể CT-XH cấp huyện”. Sau khi được thành lập, cơ quan khối các địa phương đã chủ động xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu tài chính; Quy chế làm việc của Cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và tổ chức CT-XH. Đồng thời, hoàn thiện các thủ tục hành chính của cơ quan, gắn biển tên, khắc dấu của khối, bố trí chỗ ngồi làm việc theo từng tiểu ban, báo cáo ngành chức năng cấp mã và bố trí ngân sách...

Đồng chí Nguyễn Xuân Long, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tiên Yên, cho biết: Theo Quyết định số 108-QĐ/TU ngày 29-12-2015 của BTV Tỉnh ủy, Tiên Yên đã thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung cho MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện. Về tổ chức bộ máy, cơ quan Khối có Trưởng khối là Ủy viên BTV Huyện ủy - Trưởng Ban Dân vận - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện; Phó trưởng khối là trưởng các đoàn thể chính trị, xã hội huyện; các bộ phận giúp việc gồm văn phòng, tiểu ban tuyên truyền - vận động, tiểu ban kiểm tra, giám sát, tiểu ban dân chủ - pháp luật. Sau 9 tháng đi vào hoạt động, cơ quan Khối đã ổn định, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn khối trong thực hiện nhiệm vụ cụ thể, giảm lực lượng phục vụ nội sinh. Đội ngũ cán bộ trong khối có tính chuyên môn hóa cao hơn, chất lượng, hiệu quả công việc và nhất là vai trò chủ trì của MTTQ và tính liên minh của cả khối được nâng cao.

Thực tế gần 1 năm qua cho thấy, các cấp ủy cơ sở đã thể hiện quyết tâm chính trị cao; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền quán triệt về việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ, các đoàn thể CT-XH cấp huyện” tại cơ sở. Đồng thời, chủ động làm việc, định hướng, trao đổi, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai Đề án ở cấp huyện. Đặc biệt, nhận thức của cấp ủy, cán bộ công chức, viên chức Cơ quan Khối MTTQ và đoàn thể CT-XH cấp huyện được nâng lên rõ rệt, tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện Đề án. Việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, nhất là việc bố trí cho cán bộ bộ phận văn phòng và các tiểu ban ngồi chung thực hiện công tác tham mưu, giúp việc cho cơ quan Khối tại các địa phương có hiệu quả rõ nét hơn so với các đơn vị vẫn bố trí ngồi theo mô hình cũ. Kết quả ban đầu đã khẳng định các hoạt động của Khối bước đầu tránh được sự chồng chéo; bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc chung từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, tạo ra sức mạnh tổng hợp, thống nhất; việc cơ cấu lại đội ngũ cán bộ có tính chuyên môn hóa cao hơn trong triển khai các hoạt động của cả Khối. Qua hoạt động tăng cường vai trò liên minh chính trị của MTTQ; nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương và của ngành dọc cấp trên...

Việc thành lập khối cũng đã góp phần xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy tinh gọn, tiết kiệm được ngân sách nhà nước và cơ sở vật chất; góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu đổi mới hệ thống chính trị trong tình hình mới.

Hà Chi

.
.
.
.
.
.
.
.