Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

"Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW để tạo động lực trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên"

Thứ Ba, 28/06/2016, 07:19 [GMT+7]
.
.

Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thay thế cho Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011. Bên cạnh việc kế thừa và phát huy những quan điểm chỉ đạo trong thời gian qua, Bộ Chính trị (khoá XII) đã nêu ra nhiều quan điểm chỉ đạo mới trong Chỉ thị 05. Báo Quảng Ninh đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Cao Tường Huy, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, về nội dung này.

- Thưa đồng chí, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011, Quảng Ninh đã đạt được những kết quả gì trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?

+ 5 năm qua, các cấp uỷ Đảng và cả hệ thống chính trị của tỉnh đã tập trung quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị một cách nghiêm túc, bài bản, đưa việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của tổ chức Đảng; nhiệm vụ lâu dài, thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đó đã nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu được nâng lên một cách rõ rệt. Thực hiện nghiêm lời Bác dạy “việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”, trên cơ sở các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh uỷ đã tập trung chỉ đạo, lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, dành mọi nguồn lực để thực hiện dứt điểm và hiệu quả nhiều nội dung quan trọng (trong đó có những việc mới, khó như: Đổi mới mô hình tăng trưởng; thực hiện 3 đột phá chiến lược: Phát triển hạ tầng đồng bộ, xây dựng đường cao tốc, sân bay, cải cách hành chính, xây dựng trung tâm hành chính công, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế; di dời các nhà bè trên Vịnh Hạ Long...); đồng thời giải quyết triệt để các vấn đề nổi cộm, dễ gây bức xúc trong nhân dân (vấn đề quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư dự án; ô nhiễm môi trường; việc cải cách thủ tục hành chính, sự minh bạch thông tin trong lãnh đạo, quản lý…) để củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Kết quả qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã trực tiếp góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp uỷ Đảng, địa phương, đơn vị. Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc tập trung các giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) đã làm cho niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng và chính quyền được tăng lên rõ rệt. Thông qua các cuộc điều tra dư luận xã hội của tỉnh, tỷ lệ số người được hỏi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng sau 2 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 từ 52% lên 67%; sau 3 năm thực hiện tăng lên 73,5%. Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW trên địa bàn tỉnh cơ bản đạt chuyển từ “học tập” sang “làm theo”.

- Thưa đồng chí, Chỉ thị 05-CT/TW có những điểm gì mới so với Chỉ thị số 03-CT/TW?

+ So với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khoá XI, Chỉ thị 05 có một số điểm mới. Đó là, trong Chỉ thị 05, Bộ Chính trị xác định: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Điều này đã nhấn mạnh hơn nữa về tầm quan trọng, vị trí, vai trò của việc học Bác đối với công tác xây dựng Đảng một cách toàn diện, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, chứ không chỉ giới hạn trong nhóm giải pháp về chính trị tư tưởng. Cùng với đó, trong Chỉ thị 05, Bộ Chính trị yêu cầu phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có nghĩa là, phải làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời, phải tiếp tục đầu tư nghiên cứu, phát triển tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, trong Chỉ thị 05, Bộ Chính trị nhấn rất mạnh vai trò của “người đứng đầu”. Ngay khi xác định mục đích, yêu cầu, Chỉ thị đã nêu rõ: Phải “xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ”.

Bên cạnh đó, Chỉ thị 05 cũng yêu cầu gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương số 33-NQ/TW về “xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương số 29-NQ/TW về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Và trong Chỉ thị 05, Bộ Chính trị khoá XII yêu cầu rất cao về việc gắn “xây” với “chống”; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Điểm khác nữa là Chỉ thị 05 rất quan tâm đến vấn đề xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ, cụ thể là yêu cầu: Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Mặt khác, Chỉ thị 05 không giới hạn thời gian thực hiện, như trong các chỉ thị 06-CT/TW khoá X và Chỉ thị 03-CT/TW khoá XI, trong đó, đều xác định việc thực hiện chỉ thị để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc nhiệm kỳ khoá X và khoá XI. Lần này, Bộ Chính trị khoá XII đã ban hành một Chỉ thị rộng hơn về nội hàm, cao hơn về yêu cầu và lâu dài hơn về thời gian.

- Thưa đồng chí, để thực hiện tốt Chỉ thị 05, Quảng Ninh sẽ phát huy những bài học kinh nghiệm nào từ quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW?

+ Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, Quảng Ninh đã rút ra được những bài học kinh nghiệm quan trọng. Và đây đều là những bài học cần thiết, hoàn toàn có thể áp dụng và phát huy trong quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05. Thứ nhất: Phải gắn chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lựa chọn, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề còn hạn chế, yếu kém gây bức xúc trong nhân dân.

Thứ hai: Phải phát huy tốt vai trò của các cấp uỷ, nhất là người đứng đầu trên cả hai mặt “lãnh đạo, chỉ đạo” và “gương mẫu, đi đầu”; tâm huyết, chủ động, tích cực nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới tư duy, tầm nhìn, sáng tạo cách làm có hiệu quả để thực hiện các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Và điều quan trọng là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt phải thực sự nêu gương, dám nghĩ dám làm, quyết liệt trong tư duy và hành động.

Thứ ba: Đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân, để lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Chú trọng công tác phát hiện, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến với những nội dung sát thực tế, có chất lượng, có tính bền vững và có sức lan toả rộng.

Thứ tư: Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hằng năm việc thực hiện Chỉ thị bằng nhiều hình thức và phương pháp phù hợp; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đảm bảo thường xuyên, kịp thời, sâu sắc.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hà Chi (Thực hiện)

.
.
.
.
.
.
.
.