Ban Dân vận Tỉnh uỷ: Tăng cường đánh giá, rút kinh nghiệm

Thứ Tư, 10/09/2014, 09:12 [GMT+7]
.
.

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận của Đảng “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã nỗ lực nhằm phát huy vai trò trong xây dựng và củng cố các tổ chức quần chúng, huy động sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương; góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Vũ Thành Long, Phó Ban Dân vận Tỉnh uỷ cho biết: Nhằm nâng cao năng lực tham mưu, tăng cường hơn nữa công tác dân vận trong tình hình mới, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Ban Dân vận Tỉnh uỷ đặc biệt coi trọng việc đánh giá, rút kinh nghiệm trong thực thi công việc. Qua công tác đánh giá, Ban nhận định rõ một số hạn chế cần khắc phục là: Việc nắm địa bàn của một số cán bộ, đảng viên để tham mưu giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân đôi khi còn chậm; tình trạng khiếu kiện đông người, vượt cấp còn diễn biến phức tạp; công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến đảng viên và nhân dân, nhất là ở thôn, bản, khu phố của hệ thống dân vận các cấp đôi lúc chưa kịp thời, tính thuyết phục chưa cao…

Hội nghị giao ban công tác dân vận năm 2013. (Ảnh minh hoạ)
Hội nghị giao ban công tác dân vận năm 2013. (Ảnh minh hoạ)

Cùng với việc chỉ rõ những hạn chế, Ban đã xác định nguyên nhân của những tồn tại để kịp thời có biện pháp điều chỉnh, khắc phục. Trước mắt, Ban xác định để tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới phải đổi mới và nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên và xây dựng, ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, quy chế làm việc, quy chế phối hợp. Từ đó, Ban Chi uỷ, lãnh đạo cơ quan Ban Dân vận căn cứ yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh để chỉ đạo, triển khai nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kết luận liên quan đến công tác dân vận của cấp có thẩm quyền trong cán bộ, đảng viên. Trong học tập, Ban thực hiện đổi mới theo hướng gắn với hoạt động của Ban, đảm bảo cho mỗi cán bộ, đảng viên đều được học tập, quán triệt, nắm và hiểu sâu sắc các nội dung cơ bản của chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên; đồng thời qua học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết, mỗi cán bộ, đảng viên trong hệ thống dân vận sẽ nâng cao tính dự báo, tính phát hiện những vấn đề mới, những tình huống mới để xác định yêu cầu, nội dung, giải pháp và trách nhiệm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ...

Ban Chi uỷ, tập thể lãnh đạo Ban và cán bộ, đảng viên cũng xác định rõ vai trò tham mưu trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh. Đặc biệt là tham mưu công tác vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước theo tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước phải thi đua”. Ban Dân vận Tỉnh uỷ đang tập trung tham mưu việc tăng cường đổi mới hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; đề xuất, triển khai các mô hình, phong trào, các chương trình đề án, cuộc vận động bám sát yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo các hoạt động phải cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và phù hợp với thực tiễn, đáp ứng lợi ích hợp pháp của nhân dân. Cùng với đó, Ban cũng chú trọng việc xây dựng chương trình phối hợp với các ban, ngành liên quan trong tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trong công tác dân vận chính quyền; từng bước nâng cao chất lượng công tác nắm và phản ánh tình hình nhân dân; xây dựng và hoàn thiện màng lưới cung cấp, xử lý thông tin về tình hình nhân dân phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Ban cũng xác định, mấu chốt quan trọng trong công tác nắm tình hình, đó là cán bộ phải tăng cường đi cơ sở, bám cơ sở, chủ động nắm và đề xuất với cấp uỷ, chính quyền phát hiện và xử lý những vấn đề bức xúc trong cộng đồng…

Theo đồng chí Phó Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ban cũng đặc biệt coi trọng việc đánh giá chất lượng thực thi công việc của cán bộ, đảng viên. Hàng tháng, các phòng thuộc Ban có báo cáo cụ thể về công tác tham mưu những nội dung công việc và tham mưu những điểm mới, nội dung mới trong triển khai công tác. Nếu như trước đây, mỗi quý Ban thực hiện bình xét thi đua, thì nay Ban thống nhất bình xét thi đua trong tháng thông qua việc kiểm điểm công việc và đánh giá kết quả hoàn thành công việc của mỗi cán bộ, đảng viên trong Ban phù hợp với từng vị trí việc làm, đồng thời có khen thưởng, kỷ luật rõ ràng. Với cách làm này, mỗi cán bộ, đảng viên đã nỗ lực hơn trong công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng hệ thống dân vận thực hiện tốt vai trò công tác dân vận của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Nguyễn Huế

.
.
.
.
.
.
.
.