Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng

Thứ Ba, 12/08/2014, 05:44 [GMT+7]
.
.

Sau khi kiểm điểm theo Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ đã đề ra 8 nhóm giải pháp, 12 nhiệm vụ khắc phục hạn chế.

Để đấu tranh chống suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức và lối sống, Ban Chấp hành và BTV Tỉnh uỷ đã ban hành nhiều văn bản như Chỉ thị 18-CT/TU ngày 21-3-2013 về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 15-7-2013 “Một số nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên”. BTV Tỉnh uỷ và các cấp uỷ trong tỉnh cũng thường xuyên sơ kết việc học và làm theo gương Bác Hồ; chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị thông tin báo chí hàng tuần, thường xuyên điều tra xã hội học về niềm tin của nhân dân đối với Đảng. UBND tỉnh đã xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Phường Hồng Hà (TP Hạ Long) toạ đàm về việc học và làm theo gương Bác Hồ.
Phường Hồng Hà (TP Hạ Long) toạ đàm về việc học và làm theo gương Bác Hồ.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, BTV Tỉnh uỷ đã xây dựng và tổ chức thực hiện đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Đáng chú ý là sau khi thí điểm, việc thi tuyển vào các vị trí chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp đã được tiến hành rộng rãi trong tỉnh…

Về xác định thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Tỉnh uỷ chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện các quy chế hoạt động, thường xuyên đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các tầng lớp nhân dân.

Sau một năm triển khai, Bộ Chính trị đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 ở tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, Bộ Chính trị đã ra Thông báo kết luận số 151-TB/TW về kết quả kiểm tra, trong đó chỉ rõ những kết quả cũng như những công việc mà Đảng bộ tỉnh cần tiếp tục thực hiện. BTV Tỉnh uỷ đã xây dựng Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 12-3-2014 để thực hiện Thông báo kết luận của Bộ Chính trị. Yêu cầu được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xác định là gắn kết chặt chẽ giữa việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, Thông báo kết luận số 151-TB/TW, Chỉ thị 03-CT/TW với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. BTV Tỉnh uỷ đề ra 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Ở nhiệm vụ thứ nhất, BTV Tỉnh uỷ chỉ đạo rà soát 2 nội dung, gồm: Công tác lập kế hoạch khắc phục của tập thể cấp uỷ, tập thể lãnh đạo, của từng cá nhân, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; kết quả thực hiện các kế hoạch, mức độ thực hiện được so với mục tiêu đề ra. Những nội dung mà BTV Tỉnh uỷ lưu ý cần tập trung rà soát để tiếp tục thực hiện tốt hơn việc khắc phục hạn chế là: Công tác xây dựng chiến lược phát triển và Đề án xây dựng đặc khu kinh tế Vân Đồn; việc điều chỉnh cơ chế chính sách đối với cán bộ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện cải cách hành chính, xây dựng các trung tâm hành chính công; việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để phát triển sản xuất; ưu tiên nguồn lực sớm hoàn thành các công trình hạ tầng có tính động lực để thúc đẩy phát triển; tập trung giải quyết những vấn đề mà nhân dân quan tâm, chú trọng chống tiêu cực, tham nhũng và lãng phí, quản lý tốt tài nguyên than…

Có thể thấy rằng, các nội dung trên đây đã được các cấp, các ngành trong tỉnh tích cực, chủ động triển khai thực hiện. Tiêu biểu là các ban, ngành, đoàn thể đã hoàn thành việc xây dựng chiến lược phát triển và Đề án xây dựng đặc khu kinh tế Vân Đồn. Trung tâm Hành chính công tỉnh và 5 địa phương trong tỉnh đã đi vào hoạt động, bước đầu khẳng định được hiệu quả tích cực.

Ở nhiệm vụ thứ hai, BTV Tỉnh uỷ chỉ đạo bổ sung những nội dung trọng tâm mới, nhận thức mới, cách làm mới nhằm thực hiện tốt hơn nữa việc khắc phục những hạn chế. Triển khai những nội dung trong nhóm nhiệm vụ này, thời gian qua, Quảng Ninh là địa phương đi đầu trong việc triển khai các Kết luận số 63-KL/TW và 64-KL/TW của Ban Chấp hành T.Ư Đảng, thông qua việc xây dựng và triển khai Đề án “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và tinh giản bộ máy, biên chế”; xác định chủ đề công tác năm 2014 là “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tinh giản bộ máy, biên chế và đồng hành cùng doanh nghiệp”. Việc xây dựng, triển khai Đề án này theo BTV Tỉnh uỷ chính là giải pháp căn bản, quan trọng để nâng cao hiệu quả khắc phục các hạn chế, khuyết điểm. Cùng với đó, các cấp uỷ trong tỉnh đã khẩn trương rà soát, bổ sung quy hoạch cấp uỷ và cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020; đẩy mạnh việc luân chuyển, bố trí cán bộ chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ tới. Sau khi Bộ Chính trị ban hành các quyết định 217 và 218-QĐ/TW về MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng và chính quyền, các cấp uỷ, chính quyền và MTTQ, các đoàn thể trong tỉnh đã chủ động triển khai để góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng.

Ngọc Hà

.
.
.
.
.
.
.
.