.

Tinh gọn đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở thôn, khu

Cập nhật: 06:29, 20/11/2013 (GMT+7)

Tại kỳ họp thường kỳ lần này (diễn ra trong 2 ngày 19 và 20-11), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thảo luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc rà soát các cơ chế, chính sách đã ban hành để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Bí thư chi bộ khu phố 2a, phường Cao Thắng (TP Hạ Long) triển khai việc vận động nhân dân ủng hộ kinh phí đưa điện lưới ra Cô Tô tới trưởng các đoàn thể, tổ trưởng dân phố trong khu.
Bí thư chi bộ khu phố 2a, phường Cao Thắng (TP Hạ Long) triển khai việc vận động nhân dân ủng hộ kinh phí đưa điện lưới ra Cô Tô tới trưởng các đoàn thể, tổ trưởng dân phố trong khu.

Thu hút sự quan tâm của nhiều đại biểu, nhất là việc đề nghị sửa đổi Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND ngày 10-12-2009 “Về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, khu phố theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP” và Nghị quyết số 23/2010/NQ-HĐND ngày 11-12-2009 “Về việc quy định số lượng, mức phụ cấp hằng tháng đối với phó thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh; quy định phụ cấp cho cán bộ, công chức xã; những người hoạt động không chuyên trách; bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, khu phố khi kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố”. Theo nhận định của Tổ rà soát do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thành lập, quá trình thực hiện các nghị quyết này đã mang lại hiệu quả nhất định, tạo sự phấn khởi, động viên trực tiếp đối với đội ngũ cán bộ cơ sở. Tuy nhiên, số người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn đã tăng lên rất nhiều, toàn tỉnh hiện có 46.049 người (chiếm 93,2% tổng số cán bộ, công chức chuyên trách và không chuyên trách), bình quân có 248 người/xã; 27 người/thôn. Thực tế cho thấy, việc phân công nhiệm vụ cho các chức danh này nhiều khi chưa rõ ràng, thiếu kiểm tra, kiểm soát nên hiệu quả hoạt động còn nhiều hạn chế. Trong khi đó, tổng kinh phí chi hằng năm cho số cán bộ này của toàn tỉnh khoảng 216 tỷ đồng, bình quân 1,16 tỷ đồng mỗi xã, 117 triệu đồng/thôn.

Ngày 28-5-2013, Hội nghị T.Ư 7 (khoá XI) đã ban hành Kết luận số 64-KL/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo là: “Tăng cường kiêm nhiệm công việc, khoán phụ cấp để giảm dần số lượng những người hoạt động không chuyên trách gắn với việc tăng thu nhập của cán bộ, công chức cấp xã. Mỗi thôn, tổ dân phố và tương đương có một số chức danh (không quá 3 người) được hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước; tăng quyền làm chủ của nhân dân gắn với việc đẩy mạnh thực hiện các hình thức tự quản và xã hội hoá ở cộng đồng dân cư”.

Ngày 8-4-2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2013/NĐ-CP quy định về nội dung này, trong đó cũng xác định thực hiện khoá quỹ phụ cấp đối với các chức danh nêu trên. Đồng thời giao UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định số lượng và chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn; mức phụ cấp của từng chức danh từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, cấp thôn đảm bảo phù hợp với thực tế địa phương.

Theo Tổ rà soát, nếu thực hiện cơ chế khoán phụ cấp đối với 3 chức danh (dự kiến gồm: Bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận cấp thôn) thì vừa đảm bảo đúng chủ trương, chính sách, đồng thời thực hiện tiết kiệm được nguồn kinh phí đáng kể. Cụ thể, sẽ giảm bớt dự toán chi từ năm 2014 ít nhất gồm: Phó thôn 19.211 triệu đồng; trưởng các chi hội đoàn thể 26.627 triệu đồng; phó các chi hội đoàn thể 19.731 triệu đồng, tổng cộng là 65.579 triệu đồng. Với các đối tượng còn lại gồm: Công an viên, thôn đội trưởng, bảo vệ dân phố... mặc dù chế độ chi có văn bản của Nhà nước quy định, nhưng nếu có cơ chế kiêm nhiệm sẽ có khả năng tiết kiệm hơn nữa.

Từ những căn cứ như nêu trên, Tổ rà soát của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đề nghị sửa đổi các nghị quyết nêu trên của HĐND tỉnh cho phù hợp với Kết luận số 64-KL/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở” ngày 28-5-2013 của Ban Chấp hành T.Ư và Nghị định 29/2013/NĐ-CP về “sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã”.

Về vấn đề này, bên cạnh một số ý kiến băn khoăn vì cho rằng, nếu cắt giảm sẽ không động viên được đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp thôn, thì hầu hết các đồng chí Tỉnh uỷ viên, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, địa phương cơ bản thống nhất chủ trương phải tinh giản cho gọn nhẹ bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ không chuyên trách các thôn, khu trên địa bàn tỉnh. Nhiều ý kiến thống nhất cao với việc khoán phụ cấp các chức danh khác cho 3 chức danh “cứng” như nêu trên ở các thôn, khu. Cụ thể, mỗi chức danh “cứng” nêu trên sẽ kiêm nhiệm thêm một vài chức danh khác ở thôn để góp phần tinh giản, gọn nhẹ bộ máy. Và để tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương này, các cấp uỷ cần tập trung tuyên truyền, vận động để cả hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là những người đang trực tiếp thụ hưởng chế độ phụ cấp dự kiến bị cắt giảm này hiểu, chia sẻ khó khăn với tỉnh trong bối cảnh kinh tế, nguồn thu của tỉnh có nhiều khó khăn trong khi lại cần nguồn lực lớn để đầu tư phát triển.

Năm 2014, tỉnh xác định chủ đề công tác năm là “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh giản bộ máy và biên chế”. Đây là một trong những việc làm đầu tiên thể hiện chủ đề công tác của tỉnh trong năm tới.

Đỗ Ngọc Hà