Đổi mới công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên

Thứ Năm, 02/08/2012, 06:38 [GMT+7]
.
.

Trải qua 82 năm xây dựng và trưởng thành ngành Tuyên giáo của Đảng; công tác tuyên giáo, nhất là công tác tuyên truyền miệng (TTM) đã có đóng góp rất quan trọng vào những thành tích to lớn của công tác tư tưởng nói chung, hoạt động tuyên truyền nói riêng.

Trong thời đại bùng nổ thông tin ngày nay, các phương tiện thông tin đại chúng ngày càng hiện đại và phát triển, nhưng công tác TTM vẫn là hình thức không thể thay thế. Hiện tỉnh có trên 700 báo cáo viên (BCV) các cấp và hàng ngàn tuyên truyền viên ở các xã, phường, thị trấn, đoàn thể, các tổ chức xã hội..., cho thấy hoạt động TTM được các cấp uỷ đảng, cơ quan, đoàn thể rất quan tâm. Từ năm 1997 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức được 4 cuộc thi BCV giỏi về các chủ đề: Nghị quyết T.Ư 2 (khoá VIII) về giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ; Nghị quyết Đại hội IX của Đảng; tư tưởng Hồ Chí Minh. Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã thu hút gần 4.000 BCV các cấp trong tỉnh tham gia, nhiều đồng chí đoạt giải cao ở tỉnh và toàn quốc. Bên cạnh đó, các cuộc thi tuyên truyền viên giỏi của các cấp, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã góp phần to lớn đẩy lùi, chặn đứng tai, tệ nạn xã hội, xây dựng cuộc sống lành mạnh, khơi dậy sức sáng tạo.

Hoạt động TTM ngày càng có nền nếp. Những chuyên đề về kinh tế - xã hội của tỉnh; hoạt động của các ngành; xây dựng nông thôn mới; triển khai các nghị quyết của T.Ư, của tỉnh; các chuyên đề thời sự trong nước và quốc tế. v.v.. được kịp thời thông tin, đã góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những diễn biến phức tạp, đấu tranh có hiệu quả với chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh tư tưởng, an ninh kinh tế - chính trị - xã hội. Gần đây, lịch tổ chức hội nghị BCV của tỉnh được sắp xếp vào lịch chỉ đạo chung của Tỉnh uỷ, tạo điều kiện thuận lợi cho các đồng chí thường trực cấp uỷ dự, đã có tác dụng tích cực tới đội ngũ BCV. Nhiều sự kiện lớn và có ý nghĩa đã được chuyển tải kịp thời tới rộng rãi các đối tượng cán bộ, đảng viên, từ đó định hướng tốt dư luận xã hội.

Tuy đã có những đổi mới nhất định trong hoạt động của đội ngũ BCV TTM, nhưng xét về những vấn đề cụ thể, còn nhiều việc cần phải khắc phục. Đó là: Lực lượng BCV, tuyên truyền viên đông, nhưng chưa mạnh, hiệu quả hoạt động chưa cao; số BCV hoạt động thường xuyên và có chất lượng chưa nhiều; sự khô cứng trong những bài nói chuyện, chậm được khắc phục; tuyên truyền chưa gợi mở được nhiều những tư duy mới, mà mới chỉ dừng lại ở bài nói, bài viết định sẵn; chưa nghiên cứu đầy đủ các đối tượng nên tính hấp dẫn chưa cao; sự duy trì nền nếp thông tin TTM ở cấp cơ sở chưa thường xuyên. Nhìn chung, hoạt động của đội ngũ này còn chưa mạnh. Điều đáng chú ý là sự quan tâm của cấp uỷ về BCV TTM chưa nhiều, chưa thực sự được coi trọng. CLB người cao tuổi ở các địa phương hoạt động khá tích cực, nhưng sự chỉ đạo, tạo điều kiện cần thiết cho họ về mọi mặt chưa nhiều. Trong điều kiện bùng nổ thông tin, thông tin nhiều chiều, nhiều nguồn…, nếu không tổ chức duy trì, lãnh đạo hoạt động có nền nếp và định hướng cụ thể cho hoạt động BCV TTM, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tình cảm, suy nghĩ và dư luận chung.

Để thực hiện tốt hơn quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ đặt ra trong Nghị quyết T.Ư 5 (khoá IX) “Về công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới” và Chỉ thị số 30-CT/TU (ngày 14-10-2003) của BTV Tỉnh uỷ “Về tiếp tục đổi mới phương pháp và nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết T.Ư 5 (khoá IX)”, cần tiếp tục đổi mới công tác TTM thời gian tới.

Trước hết, cần đổi mới nội dung TTM, đáp ứng yêu cầu và sự mong đợi của người nghe. Hiện 80% số dân trong tỉnh đã được tiếp nhận thông tin qua các phương tiện thông tin hiện đại, các phương tiện thông tin đại chúng. Do vậy, việc xác định nội dung thông tin TTM có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trình độ học vấn của người nghe ngày càng cao, không chỉ cần số lượng mà cả chất lượng thông tin, thông tin có chọn lọc, có định hướng. BCV phải xây dựng được các nhóm sự kiện theo thời gian, theo lĩnh vực, trong các mối quan hệ nhiều chiều để có đủ số lượng vấn đề thông tin, phạm vi thông tin và phục vụ các đối tượng được thông tin.

Đổi mới phương pháp, hình thức hoạt động TTM, tăng cường đối thoại giữa người nói và người nghe. Tuỳ theo vị trí, chức vụ của BCV mà dùng các phương pháp đối thoại phù hợp và hiệu quả. BCV phải là người chủ động gợi mở những vấn đề đối thoại, người nghe phải thực sự quan tâm và tham gia đối thoại. Cần phải chú ý đến đối tượng để có sự phân tích diễn giải cho phù hợp để định hướng suy nghĩ, xây dựng niềm tin.

BCV là người có quan hệ trực tiếp đến đối tượng tuyên truyền, tự chịu trách nhiệm về nội dung, phương pháp, phương thức và xử lý các tình huống khi tuyên truyền và là “vai” chính trong hoạt động TTM. Vì thế cần tăng cường xây dựng đội ngũ BCV có lập trường vững vàng, phẩm chất và năng lực chuyên môn nghiệp vụ, cung cấp thông tin định hướng cho hoạt động tuyên truyền của BCV.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác TTM, từ tổ chức đội ngũ, công tác cán bộ, đi liền với cơ chế chính sách. Hình thành một tổ chức có đủ khả năng và điều kiện để giúp cấp uỷ lãnh đạo và chỉ đạo công tác TTM. Đồng thời, kiểm tra hoạt động công tác TTM của các cơ quan chức năng thuộc quyền lãnh đạo và chỉ đạo của cấp uỷ. Biểu dương những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trong hoạt động tuyên truyền; kiên quyết xử lý những cá nhân, cán bộ tuyên truyền có biểu hiện lệch lạc, tuyên truyền không đúng với đường lối chính sách, lồng ý kiến cá nhân làm sai lệch chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, gây tổn hại đến sự đoàn kết trong nội bộ và cộng đồng dân cư.

Đổi mới về phương pháp, phương thức TTM là một đòi hỏi cấp bách để thực hiện quyền thông tin ở trong Đảng và xã hội, đồng thời cũng là một nhiệm vụ làm cho dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội.

Nguyễn Đức Hanh (Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ)

.
.
.
.
.
.
.
.