Hoàn thành việc xây dựng hệ thống tiêu chí tỉnh công nghiệp

Thứ Hai, 07/05/2012, 05:08 [GMT+7]
.
.

 

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 925/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nghiên cứu, xây dựng hệ thống tiêu chí tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII tiếp tục xác định mục tiêu đã được đề ra từ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII là phấn đấu xây dựng Quảng Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2015 (về trước cả nước 5 năm). Tuy nhiên, nước ta lại chưa có hệ thống tiêu chí tỉnh công nghiệp. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Giám đốc Sở Công thương cho biết: Để có cơ sở thực hiện mục tiêu trên, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Công thương chủ trì phối hợp xây dựng hệ thống tiêu chí tỉnh công nghiệp. Tuy gặp nhiều khó khăn vì là địa phương đầu tiên xây dựng nhưng được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh và sự chủ động, nỗ lực của bộ phận soạn thảo, Đề án đến nay đã hoàn thành. Đây là căn cứ, là cơ sở để rà soát, đánh giá, tiếp tục thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Đây cũng sẽ là tài liệu hữu ích cho các tỉnh, thành phố khác khi triển khai công việc này. Mới đây, tỉnh Bắc Ninh đã đặt vấn đề học tập kinh nghiệm của Quảng Ninh trong việc xây dựng hệ thống tiêu chí này.

Vận chuyển than trên khai trường Công ty CP Than Cọc Sáu.
Vận chuyển than trên khai trường Công ty CP Than Cọc Sáu.

Theo Đề án được phê duyệt, hệ thống tiêu chí của Quảng Ninh đến năm 2015 cơ bản thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại gồm 18 tiêu chí, chỉ tiêu (gọi tắt là tiêu chí) và được chia thành 3 nhóm.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Mạnh Hà: “Đề án đã nêu các giải pháp chung. Sở Công thương hiện đang tham mưu cho tỉnh kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương nhằm thực hiện thắng lợi toàn diện các tiêu chí trong hệ thống tiêu chí tỉnh công nghiệp vào năm 2015”.

Nhóm thứ nhất gồm 6 tiêu chí kinh tế: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm phải đạt trên 13%; GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành phải đạt từ 3.000 đến 3.050 USD; cơ cấu kinh tế phải đạt: dịch vụ từ 43 đến 45%, công nghiệp và xây dựng từ 53 đến 54%, nông nghiệp từ 4 đến 5%; tỷ trọng hàng công nghiệp xuất khẩu/tổng kim ngạch xuất khẩu phải đạt trên 80%; tỷ trọng VA/GO (tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp/tốc độ tăng giá trị tăng thêm) phải đạt từ 42 đến 45%; tỷ trọng hàm lượng KHCN trong giá trị sản xuất công nghiệp phải đạt 45%.

Nhóm thứ hai gồm 9 tiêu chí văn hoá - xã hội và chất lượng cuộc sống: Tỷ lệ dân số đô thị cần đạt 60% so với tổng dân số; tỷ lệ lao động nông nghiệp/tổng số lao động phải đạt trên 35%; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo/tổng số lao động phải đạt từ 60 đến 65%; tỷ lệ lao động có trình độ cao/tổng số lao động phải đạt trên 10%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới cần nhỏ hơn 5%; tỷ lệ đầu tư cho nghiên cứu và ứng dụng KHCN phải đạt 2%/GDP; chỉ số phát triển con người (HDI) cần đạt 0,828; chỉ số mức chênh lệch giàu nghèo phải đạt 20/80; tỷ lệ bác sĩ/tổng số dân cần đạt là 9,5/1 vạn.

Nhóm thứ ba gồm 3 tiêu chí về môi trường: Tỷ lệ che phủ rừng đạt từ 45 đến 50%; tỷ trọng chất thải rắn công nghiệp được xử lý, tái chế đạt 90 đến 95%; lượng nước sinh hoạt là 100 đến 120 lít/người/ngày đêm.

Ở nhóm kinh tế, có 2 tiêu chí đã đạt, 3 tiêu chí dự báo sẽ đạt vào năm 2015, còn 1 tiêu chí (tỷ trọng hàm lượng KHCN trong giá trị sản xuất công nghiệp) cần phấn đấu. Ở nhóm văn hoá - xã hội và chất lượng cuộc sống, mới có 1 tiêu chí hoàn thành; 6 tiêu chí dự báo sẽ đạt; 2 tiêu chí cần phấn đấu (tỷ lệ lao động nông nghiệp/tổng số lao động; tỷ lệ đầu tư cho nghiên cứu và triển khai ứng dụng KHCN). Ở nhóm về môi trường, tiêu chí tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh hiện đã đạt; 2 tiêu chí còn lại là tỷ trọng chất thải rắn công nghiệp được xử lý, tái chế và lượng nước sinh hoạt/người/ngày đêm, dự báo sẽ đạt vào năm 2015.

Để hoàn thành các tiêu chí này, UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp là: Đẩy mạnh cải cách hành chính, thể chế kinh tế thị trường, chủ động hội nhập quốc tế; tăng cường quản lý nhà nước; đổi mới sắp xếp các doanh nghiệp theo hướng bền vững; thực hiện lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế; phát huy lợi thế so sánh để tập trung phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp chế biến, công nghiệp sạch với công nghệ cao; tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư để thực hiện các tiêu chí, nhất là cho việc ứng dụng KHCN và các tiêu chí văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống; phát triển nguồn nhân lực; duy trì các tiêu chí đã đạt, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.

Về lộ trình thực hiện, sau khi phê duyệt và công bố hệ thống tiêu chí này, trong năm nay, trên cơ sở nhiệm vụ UBND tỉnh giao, các cấp, các ngành sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các tiêu chí liên quan đến ngành, địa phương mình. Tỉnh sẽ giới thiệu, quảng bá hệ thống tiêu chí và xúc tiến đầu tư để giới thiệu và kêu gọi dự án đầu tư vào tỉnh. Năm 2013 và 2014 tiếp tục xúc tiến đầu tư; tăng cường lãnh đạo, quản lý, điều hành để thực hiện kế hoạch, mục tiêu đề ra; sơ kết, rà soát việc thực hiện các tiêu chí để có giải pháp phù hợp. Năm 2015, tỉnh sẽ đánh giá việc thực hiện các tiêu chí. Để thực hiện tốt các tiêu chí tỉnh công nghiệp, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị.

Ngọc Hà

 

.
.
.
.
.
.
.
.