.

Thực hiện nghị quyết T.Ư 4 (Khóa XI): Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình

Cập nhật lúc 06:01, Thứ Sáu, 04/05/2012 (GMT+7)

Triển khai Kế hoạch của BTV Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI), các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên phải nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình.

Đối tượng kiểm điểm, tự phê bình và phê bình là các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên từ tỉnh đến cơ sở. Các đồng chí uỷ viên Ban thường vụ (BTV) kiểm điểm cả ở tập thể BTV cấp uỷ và ở chi bộ; cấp uỷ viên thì kiểm điểm ở BTV hoặc ban cán sự đảng, đảng đoàn, trong tập thể lãnh đạo cơ quan và ở chi bộ; đảng viên kiểm điểm ở chi bộ.

Nguyên cán bộ chủ chốt của tỉnh thảo luận việc đưa Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) vào sinh hoạt đảng.
Nguyên cán bộ chủ chốt của tỉnh thảo luận việc đưa Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI) vào sinh hoạt đảng.

Về nội dung kiểm điểm, các tập thể, cá nhân căn cứ vào 3 vấn đề cấp bách trong Nghị quyết T.Ư 4 và Quy định về những điều đảng viên không được làm, đối chiếu với thực tế, liên hệ đến những năm trước đó để kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; làm rõ tại sao những khuyết điểm, yếu kém đã chỉ ra từ nhiều năm nay nhưng chậm khắc phục, có mặt lại yếu kém, phức tạp thêm. Cụ thể, về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, cần kiểm điểm làm rõ những biểu hiện, mức độ suy thoái cả về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; kiểm điểm việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; phân tích nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân và hướng đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái.

Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, cần kiểm điểm làm rõ những yếu kém của tập thể, cá nhân trong công tác tổ chức cán bộ; kiểm điểm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ; làm rõ tình trạng có phải vì người mà sinh thêm tổ chức, sinh thêm chỉ tiêu, biên chế không? Có tình trạng độc đoán, mất dân chủ, cục bộ địa phương trong đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ không? Có tác động hoặc bị tác động trong bổ nhiệm cán bộ, nhất là đối với những người thân, quen không? Đã thực sự kiên quyết đấu tranh với những sai trái trong công tác cán bộ chưa? Từ đó, phải xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân và giải pháp khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác cán bộ.

Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cần kiểm điểm và chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, việc cụ thể hoá và thực hiện nguyên tắc này như thế nào? Đồng thời, phải làm rõ quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, nhất là quyền hạn, trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền trong công tác cán bộ, trong nhiệm vụ chuyên môn. Từ đó, xác định xem có tình trạng lợi dụng danh nghĩa tập thể để áp đặt ý đồ cá nhân không? Có biểu hiện thành tích thì gắn cho cá nhân, khuyết điểm lại đổ tại tập thể không? Xác định nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân và giải pháp khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm.

BTV Tỉnh uỷ chỉ rõ: Trong ba nội dung trên, nội dung thứ nhất là trọng tâm, xuyên suốt, chi phối hai nội dung sau. Kế hoạch của BTV Tỉnh uỷ cũng nêu rõ những nội dung cần đi sâu kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân. BTV Tỉnh uỷ chỉ đạo kiểm điểm tập thể trước, kiểm điểm cá nhân sau; kiểm điểm người đứng đầu trước, các thành viên khác sau. Báo cáo kiểm điểm của tập thể phải gửi trước để các thành viên, lãnh đạo nghiên cứu kỹ, chuẩn bị ý kiến đóng góp. Từng cá nhân trình bày bản tự kiểm điểm trước tập thể, để các thành viên khác góp ý trực tiếp tại hội nghị; sau đó cá nhân tiếp thu, hoàn thiện bản kiểm điểm. Kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần đi sâu vào những nội dung được góp ý, gợi ý, trả lời thẳng vào các câu hỏi; chỉ ra ưu điểm, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đề ra lộ trình, phương hướng, biện pháp khắc phục.

Theo kế hoạch, BTV Tỉnh uỷ và các đơn vị cấp tỉnh tiến hành kiểm điểm trong tháng 7, tháng 8-2012. Kiểm điểm ở cấp huyện và tương đương, cách làm tương tự ở cấp tỉnh, hội nghị kiểm điểm phải có đại diện lãnh đạo các ban đảng của Tỉnh uỷ và bộ phận thường trực thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 của tỉnh dự, theo dõi; thời gian tiến hành trong tháng 8, tháng 9-2012. Kiểm điểm ở cấp cơ sở và đảng viên trong tháng 9, tháng 10-2012. BTV cấp uỷ cơ sở tiếp thu gợi ý kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của cấp trên (nếu có) và gợi ý kiểm điểm đối với những chi bộ, đảng viên. Ở chi bộ, tập thể chi uỷ kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trước, sau đó đến bí thư chi bộ, chi uỷ viên và các đảng viên.

Sau khi hoàn thành kiểm điểm, các cấp uỷ, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả kiểm điểm và thông báo, tiếp thu ý kiến góp ý của tập thể và cá nhân. UBKT Tỉnh uỷ phối hợp với các ban đảng của Tỉnh uỷ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên thực hiện kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Nếu thấy việc thực hiện kiểm điểm chưa đạt yêu cầu thì UBKT báo cáo BTV Tỉnh uỷ xem xét, chỉ đạo kiểm điểm lại hoặc kiểm điểm bổ sung.

Ngọc Hà

,
.
.
.
.
.