.

Công khai về tình hình và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

Cập nhật lúc 04:55, Thứ Ba, 13/12/2011 (GMT+7)

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư số 11/2011, quy định tiêu chí nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN). Thông tư có hiệu lực từ ngày 1-1-2012.

Thông tư được áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc tổ chức thực hiện công tác PCTN, nhận định tình hình TN và đánh giá công tác PCTN.

Theo quy định của Thông tư, tình hình TN được đo lường, dự báo dựa trên quy mô và tính chất TN, phản ánh thông qua các yếu tố sau: Mức độ phổ biến của các nhóm hành vi TN trên các lĩnh vực quản lý nhà nước; mức độ thiệt hại do các hành vi TN gây ra đối với Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; mức độ nghiêm trọng của các hành vi TN; cấu trúc của TN theo các nhóm hành vi TN; tính có tổ chức trong việc thực hiện các hành vi TN; tính liên kết giữa hành vi TN với các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tiêu chí đo lường quy mô TN trên cơ sở nhận thức của công chúng về mức độ phổ biến của hành vi TN; nhận thức của CBCC về những thiệt hại do TN gây ra đối với ngân sách nhà nước; chi phí không chính thức của doanh nghiệp trong giao dịch với cơ quan nhà nước; chi phí không chính thức của người dân trong giao dịch với cơ quan nhà nước. Tiêu chí đo lường tính chất TN trên cơ sở tỷ lệ tương quan giữa các loại tội phạm TN; tỷ lệ tội phạm TN nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; tỷ lệ vụ án TN được khởi tố, truy tố và đưa ra xét xử; tỷ lệ tương quan giữa số tội phạm TN với số vụ án TN; tỷ lệ các vụ án TN có yếu tố nước ngoài; tỷ lệ các vụ án TN có liên quan các tội phạm khác.

Cũng theo quy định của Thông tư, công tác PCTN được đánh giá dựa trên các nỗ lực PCTN, kết quả phát hiện, xử lý TN, tác động của công tác PCTN đối với niềm tin của nhân dân và tình hình TN. Theo đó, tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thiện của chính sách, pháp luật về PCTN trên cơ sở các văn bản dưới luật được ban hành đúng theo quy định của Luật PCTN; các văn bản được ban hành, sửa đổi, bổ sung theo đúng Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020 và Kế hoạch thực thi Công ước Liên hợp quốc tế về chống TN; các hành vi TN được hình sự hoá, các biện pháp PCTN được quy định theo đúng yêu cầu của việc thực thi Công ước Liên hợp quốc về chống TN. Tiêu chí về mức độ đáp ứng của bộ máy chỉ đạo và các cơ quan chuyên trách PCTN trên cơ sở các cơ quan, đơn vị chuyên trách về PCTN được thành lập theo quy định của pháp luật; cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ trong các cơ quan, đơn vị chuyên trách về PCTN được bố trí theo kế hoạch biên chế, đáp ứng yêu cầu về cơ cấu chức danh, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ; cán bộ trong các cơ quan, đơn vị chuyên trách về PCTN được đào tạo, bồi dưỡng về các kỹ năng cần thiết về PCTN  theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tiêu chí về mức độ tham gia của xã hội trong công tác PCTN trên cơ sở mức độ tham gia thực hiện các hoạt động PCTN của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, cơ quan truyền thông; mức độ tiếp cận của người dân đối với thông tin về TN và PCTN; tỷ lệ cá nhân được khen thưởng do có thành tích trong phát hiện hành vi TN. Tiêu chí đánh giá kết quả phát hiện TN căn cứ vào tỷ lệ các vụ việc TN được phát hiện qua tự kiểm tra nội bộ; tỷ lệ các vụ việc TN được phát hiện qua hoạt động thanh tra; tỷ lệ các vụ việc TN được phát hiện qua hoạt động kiểm tra; tỷ lệ các vụ việc TN được phát hiện qua hoạt động giám sát; tỷ lệ các vụ việc TN được phát hiện qua hoạt động kiểm toán; tỷ lệ các vụ việc TN được phát hiện qua giải quyết tố cáo; tỷ lệ các vụ việc TN được phát hiện qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Tiêu chí đánh giá kết quả xử lý TN căn cứ vào tỷ lệ đối tượng TN bị xử lý hình sự; tỷ lệ các đối tượng TN bị xử lý hành chính; tỷ lệ thu hồi về tiền và tài sản trong lĩnh vực thanh tra; tỷ lệ thu hồi về tiền và tài sản trong lĩnh vực kiểm toán; tỷ lệ thu hồi về tiền và tài sản trong các vụ án TN. Tiêu chí đánh giá tác động của công tác PCTN đối với niềm tin của nhân dân và tình hình TN trên cơ sở mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp, CBCC về hiệu quả PCTN; mức độ tin tưởng của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức đối với việc thực hiện mục tiêu ngăn chặn và đẩy lùi TN; mức độ chuyển biến của tình hình TN. Ban hành kèm theo Thông tư là phụ lục Phương pháp tính chỉ số đo lường về thực trạng TN và một số ví dụ về phương pháp tính số liệu, thang điểm bảng BARS...

Thông tư cũng quy định trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc cung cấp thông tin phục vụ việc nhận định tình hình TN, đánh giá công tác PCTN; phối hợp với Thanh tra Chính phủ trong việc tiến hành các khảo sát, phân tích, nhận định về tình hình TN và đánh giá công tác PCTN. Thanh tra Chính phủ chủ trì phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền phân tích thông tin, dữ liệu để đề xuất với Chính phủ nội dung nhận định về tình hình TN, đánh giá công tác PCTN và công bố công khai nhận định của Chính phủ về tình hình TN, đánh giá của Chính phủ về công tác PCTN hàng năm.

(Theo Văn phòng BCĐ PCTN tỉnh)

,
.
.
.
.
.