.

Văn phòng BCĐ PCTN tỉnh: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc

Cập nhật lúc 05:04, Thứ Năm, 17/11/2011 (GMT+7)

Thực hiện Quyết định số 138 (ngày 9-12-2009) của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2324 (ngày 3-8-2010) thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Quảng Ninh (Văn phòng BCĐ tỉnh). Văn phòng là một đầu mối thuộc tỉnh, hoạt động theo chế độ chuyên trách, có chức năng tham mưu, giúp việc, tổ chức phục vụ các hoạt động của BCĐ, Trưởng BCĐ tỉnh.

Trụ sở cơ quan Văn phòng BCĐ PCTN tỉnh.
Trụ sở cơ quan Văn phòng BCĐ PCTN tỉnh.

Ngay sau khi thành lập, Văn phòng đã từng bước ổn định tổ chức, đi vào hoạt động đạt hiệu quả; đã có nhiều cố gắng trong công tác tham mưu, giúp việc, tổ chức phục vụ các hoạt động của BCĐ, Trưởng BCĐ tỉnh. Cụ thể: Xây dựng Chương trình công tác năm 2011 sát hợp với tình hình, trong đó chú trọng công tác phòng ngừa, đồng thời tăng cường kiểm tra một số lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác PCTN; hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo về PCTN để thống nhất thực hiện trong toàn tỉnh; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo công tác PCTN theo định kỳ và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của T.Ư, của tỉnh (trong 10 tháng năm 2011, đã ban hành 138 văn bản, báo cáo các loại). Văn phòng đã giúp BCĐ tỉnh đạo xây dựng Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư 3 (Khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí”. Văn phòng trực tiếp làm việc với 16 ngành, địa phương, đơn vị thuộc tỉnh để nắm tình hình, kết quả triển khai thực hiện; theo dõi, đôn đốc tổng kết 5 năm thực hiện Luật PCTN, sơ kết giai đoạn thứ nhất kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020. Văn phòng tổ chức phục vụ chu đáo các đoàn công tác của T.Ư, đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc với BCĐ tỉnh; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phục vụ thành công hội nghị toàn quốc triển khai công tác PCTN do Văn phòng BCĐ T.Ư về PCTN tổ chức tại Quảng Ninh v.v..

Triển khai Chương trình công tác PCTN năm 2011, Văn phòng đã tham mưu giúp BCĐ tỉnh tổ chức 7 lớp tập huấn, tuyên truyền về PCTN cho gần 1.000 cán bộ chủ chốt của 186 xã, phường, thị trấn trong tỉnh, đạt kết quả tốt; biên soạn cuốn tài liệu “Một số văn bản của Đảng, Nhà nước về PCTN” để cấp phát cho đơn vị cơ sở; phối hợp mở chuyên mục PCTN, hỏi đáp pháp luật trên Báo Quảng Ninh; tích cực xây dựng trang thông tin điện tử của BCĐ, Văn phòng BCĐ tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác PCTN.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phát hiện tham nhũng, Văn phòng đã chủ trì xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp với UBKT Tỉnh uỷ, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh và TAND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải quyết các vụ việc tham nhũng; cung cấp, trao đổi thông tin về PCTN, lãng phí. Văn phòng giúp BCĐ, Trưởng BCĐ theo dõi, đôn đốc các cơ quan tư pháp sớm kết thúc điều tra, truy tố để đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng đảm bảo đúng quy định của pháp luật, tăng cường công tác đấu tranh, phát hiện hành vi tham nhũng. Văn phòng duy trì họp định kỳ hàng tháng với Tổ Thư ký giúp việc các uỷ viên BCĐ tỉnh; sau các cuộc họp kịp thời có văn bản thông báo những nội dung đã thống nhất để các uỷ viên BCĐ kịp thời nắm bắt, chỉ đạo.

Trong thời gian tới, để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Văn phòng BCĐ tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyên viên; làm tốt vai trò là cơ quan đầu mối, chủ động về các mặt công tác để tham mưu, giúp việc cho BCĐ và Trưởng BCĐ tỉnh trong công tác PCTN, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chính Nghĩa (Văn phòng BCĐ PCTN tỉnh)

,
.
.
.
.
.