.

Tạo nguồn cán bộ thời kỳ CNH-HĐH đất nước

Cập nhật lúc 04:07, Thứ Tư, 30/11/2011 (GMT+7)

Quy hoạch đạt chuẩn theo từng chức danh

Thực hiện Nghị quyết 42 của Bộ Chính trị, cấp uỷ các cấp, ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình với nhiều cách làm sáng tạo. Trong đó đặc biệt là việc mở rộng đối tượng lấy ý kiến giới thiệu rộng hơn quy định. Đồng thời, thực hiện tốt việc nhận xét, đánh giá cán bộ; xây dựng các tiêu chuẩn chức danh làm căn cứ quy hoạch cán bộ. Đáng chú ý là việc thực hiện phương châm “động” và “mở” trong quy hoạch; tiến hành quy hoạch ở cả 3 cấp (cơ sở, huyện, tỉnh), lấy quy hoạch cấp dưới để xây dựng quy hoạch cán bộ cấp trên. Phát huy dân chủ trong giới thiệu, phát hiện nguồn, bảo đảm cơ cấu, tính kế thừa và phát triển của quy hoạch, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trước mắt và lâu dài. Hầu hết số cán bộ được giới thiệu dự nguồn quy hoạch đạt tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị theo từng chức danh cán bộ. Cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ đã được cấp uỷ, cơ quan, đơn vị quan tâm, chú trọng phát hiện, giới thiệu đưa vào nguồn quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý…

Đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 42 và Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị (khóa IX), tháng 11-2022.
Đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 42 và Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị (khóa IX), tháng 11-2011.

Công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ

Qua gần 7 năm thực hiện Nghị quyết 42 (ngày 30-11-2004) về “Công tác quy hoạch cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” và Nghị quyết số 11 (ngày 25-11-2002) về “Công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý” của Bộ Chính trị (khoá IX), công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh đã có những bước chuyển biến toàn diện, không ngừng phát huy năng lực của mỗi cá nhân, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

Tính đến tháng 12-2007, các đơn vị đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2010-2015. Cụ thể, cấp cơ sở, tổng số nguồn quy hoạch các chức danh là 4.220 đồng chí; trong đó số dự nguồn mới 21%, tỷ lệ nữ 16,42%, nguồn quy hoạch chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã là 2.470 đồng chí. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và đảng bộ trực thuộc tỉnh, nguồn quy hoạch các chức danh giám đốc, phó giám đốc, trưởng, phó, ban, ngành... là 313 đồng chí; trong đó dự nguồn mới 26,7%, tỷ lệ nữ 16,61%.

Nguồn quy hoạch chức danh uỷ viên BCH các đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và đảng bộ trực thuộc là 981 đồng chí; nguồn chức danh uỷ viên BTV các đảng bộ huyện, thị xã, thành phố và đảng bộ trực thuộc là 285 đồng chí; nguồn quy hoạch các chức danh chủ chốt các huyện, thị xã, thành phố là 167 đồng chí.

Đối với cấp tỉnh, nguồn quy hoạch chức danh uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh gồm 118 đồng chí, đạt 2,14 lần so với số lượng BCH đương nhiệm; trong đó dự nguồn mới 77,11%, tỷ lệ nữ 16,94%, dân tộc thiểu số đạt 4,27%. Nguồn quy hoạch uỷ viên BTV Tỉnh uỷ là 31 đồng chí, đạt 2,06 lần so với số lượng quy định; trong đó dự nguồn mới 64,51%, tỷ lệ nữ 19,35%. Nguồn quy hoạch các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh là 37 đồng chí, đạt 3,7 lần so với số cán đương nhiệm; trong đó dự nguồn mới 54,8%, tỷ lệ nữ 10,81%.

Từ năm 2007 đến nay, hầu hết các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý được bố trí, bổ sung kiện toàn đều nằm trong quy hoạch; đạt tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị theo từng chức danh cán bộ. Kết quả đại hội đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2010-2015, 100% các đồng chí trúng cử cấp uỷ trong quy hoạch, cấp xã đạt 98,7%; kết quả bầu cử HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, 100% các đồng chí trúng cử nằm trong quy hoạch, cấp xã đạt 96,3%.

Luân chuyển hợp lý

Cùng với đó, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị, BTV Tỉnh uỷ đã chỉ đạo các cấp, ngành, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ cụ thể. Phương pháp luân chuyển cán bộ được triển khai đồng bộ, mạnh mẽ và có bước đi vững chắc trong tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên ở các cấp, ngành, địa phương, đơn vị; tạo sự thống nhất trong nhận thức, nhất quán về tư tưởng chỉ đạo, khắc phục khuynh hướng khép kín trong từng ngành, địa phương. Qua 9 năm thực hiện Nghị quyết này, toàn tỉnh đã luân chuyển được 1.123 lượt cán bộ. Tổng số cán bộ được luân chuyển là 767 đồng chí, trong đó có 160 cán bộ được luân chuyển từ khối đảng, đoàn thể sang khối quản lý nhà nước; 153 đồng chí từ quản lý nhà nước sang khối đảng, đoàn thể… Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đã gắn công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo với thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh; quan tâm xem xét, lựa chọn những đồng chí trong quy hoạch, trẻ tuổi, người dân tộc thiểu số, đối tượng Đảng. Hầu hết cán bộ lãnh đạo, quản lý sau luân chuyển đã nhanh chóng trưởng thành, thực hiện tốt công việc mới. Đây cũng là bước quan trọng chuẩn bị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cho nhiệm kỳ đại hội đảng và HĐND, UBND các cấp.

Qua thực tiễn công tác luân chuyển cán bộ, tỉnh đã rút ra một số kinh nghiệm. Đó là: Cần phải có kế hoạch, lộ trình và những giải pháp cụ thể; gắn luân chuyển với việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh; đặc biệt chú ý việc xem xét lựa chọn những đồng chí trong quy hoạch trẻ tuổi, có triển vọng, được trải nghiệm qua các môi trường công tác, có tầm nhìn chiến lược, có mối quan hệ rộng với các ban, ngành cấp trên, tạo nhiều lợi thế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thu hút tốt nguồn lực cho địa phương. Riêng đối với cán bộ luân chuyển tăng cường cho cấp xã, ngoài kiến thức quản lý nhà nước, quản lý xã hội cần phải có kinh nghiệm và kỹ năng cần thiết để giải quyết, xử lý được những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn v.v.

Tại hội nghị của tỉnh tổng kết thực hiện các Nghị quyết 42 và Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị (tháng 11-2011), đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh uỷ đã nhấn mạnh: Đẩy mạnh công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và luân chuyển cán bộ sẽ tạo sự chủ động, khắc phục được tình trạng thiếu hụt trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị. Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ đảm nhận các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp vững vàng về chính trị, trong sáng về đạo đức, thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ và năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Bắt đầu từ thời điểm này, cần đẩy mạnh hơn nữa cho các công tác đào tạo, quy hoạch, luân chuyển cán bộ, lãnh đạo để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.

Nguyễn Huế
 

ĐỂ CÔNG TÁC NÀY THỰC SỰ LÀ GIẢI PHÁP QUAN TRỌNG

Đồng chí Nguyễn Hải Khiên, Trưởng Phòng Nội vụ TX Cẩm Phả: “Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp và cộng đồng trách nhiệm”

Đảng ta luôn khẳng định, công tác cán bộ là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ là những giải pháp quan trọng, góp phần thực hiện chủ trương đổi mới công tác cán bộ của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Thời gian qua TX Cẩm Phả đã tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ đã góp phần sử dụng có hiệu quả và tạo sự đồng đều trong đội ngũ cán bộ; bồi dưỡng toàn diện cán bộ, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện trong thực tiễn, khắc phục tình trạng khép kín, cục bộ trong từng ngành, lĩnh vực, tổ chức… Để công tác cán bộ tiếp tục đạt kết quả, cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp và cộng đồng trách nhiệm của các cơ quan chức năng, cấp uỷ, lãnh đạo các địa phương, đơn vị trong công tác luân chuyển cán bộ; xây dựng cơ chế chính sách và quy định phù hợp cũng như quản lý chặt chẽ cán bộ trong diện luân chuyển; xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ, hợp lý cho cán bộ luân chuyển; các đơn vị tiếp nhận cán bộ luân chuyển quan tâm bố trí, phân công nhiệm vụ hợp lý, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần để cán bộ yên tâm công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Mướt, Chủ tịch Hội LHPN xã Quảng Tân (Đầm Hà): “Bố trí, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng”

Những năm qua, cấp uỷ đảng, chính quyền xã Quảng Tân đặc quan tâm, chú trọng đến công tác cán bộ, trong đó đẩy mạnh quy hoạch, đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức cán bộ, công chức xã. Căn cứ danh sách quy hoạch, hàng năm xã tiến hành rà soát, bổ sung nguồn cán bộ, công chức mới đối với các chức danh quy hoạch chưa đảm bảo về số lượng, cơ cấu, chất lượng theo quy định. Xã tạo điều kiện cho cán bộ, công chức diện quy hoạch đi học tập, bồi dưỡng chuyên môn, lý luận, quản lý nhà nước…, đáp ứng yêu cầu tăng cường cán bộ chủ chốt, ổn định nội bộ, rèn luyện, thử thách cán bộ, nhanh chóng tiếp cận với công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để công tác này đạt hiệu quả hơn nữa, các cấp uỷ đảng cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch luân chuyển cán bộ theo định hướng để bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý, đảm bảo tính kế thừa và chuyển tiếp giữa quy trình bố trí, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, quan tâm đến cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số, vùng sâu, xa.

Đồng chí Phạm Văn Hoài, Bí thư Đảng uỷ xã Đông Ngũ (Tiên Yên): “Luân chuyển cán bộ phải đảm bảo yêu cầu quy hoạch”

Thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền xã Đông Ngũ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Xã đã thực hiện tốt việc nhận xét, đánh giá cán bộ, xây dựng các chức danh, làm căn cứ quy hoạch cán bộ, đã phát huy dân chủ trong giới thiệu, phát hiện nguồn, đảm bảo cơ cấu, tính kế thừa và phát triển của quy hoạch. Từ năm 2001-2011, Đảng uỷ đã đưa 227 lượt cán bộ vào quy hoạch các chức danh chủ chốt; cử 12 đồng chí đi học đại học, 17 đồng chí học trung cấp, 1 đồng chí học cao cấp lý luận, 34 đồng chí học trung cấp lý luận, 15 đồng chí học trung cấp quản lý nhà nước… Hầu hết số cán bộ được giới thiệu dự nguồn quy hoạch đạt tiêu chuẩn theo từng chức danh. Đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức xã đạt chuẩn 100%, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác này, việc luân chuyển cán bộ cần dựa trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; tăng cường chế độ chính sách đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức xã.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn: “Bố trí, sử dụng cán bộ trẻ phù hợp chiều hướng phát triển”

Ngay sau khi Nghị quyết số 11 và Nghị quyết số 42 của Bộ Chính trị (khoá IX) ban hành, BTV Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong tỉnh quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc; xây dựng, thực hiện đồng bộ các văn bản quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ đoàn các cấp. BTV Tỉnh Đoàn thường xuyên rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội - Đội từ tỉnh xuống cơ sở, trước hết là trong BCH và đội ngũ cán bộ chuyên trách để đưa vào nguồn giới thiệu quy hoạch. Từ năm 2002 đến nay, đã có 45 cán bộ đoàn cấp tỉnh, 298 cán bộ cấp huyện, 702 cán bộ cấp cơ sở được luân chuyển và giữ vị trí chủ chốt công tác Đảng và công tác chuyên môn. Công tác kiện toàn, thay thế được bổ sung kịp thời, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn theo hướng trẻ hoá, tri thức hoá, đã khắc phục được tình trạng bị động, thiết hụt trong bố trí, sắp xếp cán bộ Đoàn.

Để làm tốt hơn công tác này, cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể cần phối hợp, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hơn nữa công tác quy hoạch cán bộ. Hàng năm tổ chức rà soát để điều chỉnh, bổ sung quy hoạch kịp thời, quan tâm công tác lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ của địa phương; bố trí, sử dụng cán bộ trẻ phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường và chiều hướng phát triển.

Nhật Dạ

 

,
.
.
.
.
.