Thông báo đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính (Đấu giá theo thủ tục rút gọn)

Hội đồng định giá tài sản sung quỹ Nhà nước trong lĩnh vực Lâm nghiệp thị xã Quảng Yên thông báo tổ chức đấu giá lô tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước.

.
.
    .
.
.
.
.
.
.