Thông báo bán đấu giá tài sản

Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của ông Nguyễn Văn Thanh và bà Lê Thị Chi

.
.
.
.
.
.
.
.
.