Thông báo bán đấu giá tài sản

Công ty cổ phần Đấu Giá Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá tài sản của Ông Vũ Văn Tuấn và Bà Ngô Thị Nụ

.
.
.
.
.
.
.
.
.