Điều kiện an toàn thực phẩm bếp ăn, nước uống trên tàu biển

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với bếp ăn, nước ăn uống và định lượng bữa ăn của thuyền viên làm việc trên tàu biển.

.
.
.
.
.
.
.
.
.