Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ tiếng Trung

Thứ Sáu, 06/11/2020, 14:05 [GMT+7]
.
.

Bà Châu Thị Thùy Mỹ (An Giang) có chứng chỉ tiếng Trung HSK4. Bà Mỹ tìm hiểu Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ nhưng không thấy có hướng dẫn đối với trường hợp của bà. Bà Mỹ đề nghị cơ quan chức năng giải đáp vấn đề này.

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có Bảng tham chiếu, quy đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ B1, B2 Khung châu Âu (để xét trình độ ngoại ngữ khi dự tuyển và khi tốt nghiệp). Theo nội dung của Bảng tham chiếu, chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp độ 4 tương đương cấp độ B2 theo Khung tham chiếu chung châu Âu.

Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/1/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam xác định mức độ tương thích giữa Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam và Khung tham chiếu chung châu Âu như sau: Bậc B2 của Khung tham chiếu chung châu Âu tương đương bậc 4 của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Như vậy, chứng chỉ tiếng Trung HSK4 tương đương trình độ B2 theo Khung tham chiếu chung châu Âu hoặc bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Theo Chinhphu.vn

.
.
.
.
.
.
.
.