Phương án hỗ trợ hộ ông Lê Văn Oanh đã đúng quy định

Thứ Năm, 28/11/2019, 15:12 [GMT+7]
.
.

Ngày 17/4/2018, UBND TX Quảng Yên ban hành Quyết định số 703/QĐ-UND “Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Phát triển Tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp tại khu vực Đầm Nhà Mạc, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn 1) năm 2017”. Trong đó, thu hồi của hộ ông Lê Văn Oanh (khu 3, phường Phong Cốc, TX Quảng Yên) 2.525,6m2 đất nông nghiệp trồng cây hằng năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy kiểm tra công tác GPMB Dự án Phát triển tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp tại khu vực Đầm Nhà Mạc vào ngày 8/10/2019. Ảnh: Phạm Tăng.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tường Huy kiểm tra công tác GPMB Dự án Phát triển Tổ hợp cảng biển và KCN tại khu vực Đầm Nhà Mạc, ngày 8/10/2019. Ảnh: Phạm Tăng

Cùng ngày 17/4/2018, UBND TX Quảng Yên ban hành Quyết định số 702/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện Dự án trên, trong đó có hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm với hộ ông Oanh là: 53.000 đồng x 2.525,6m2 x 2,5 lần x 12% = 401.570.400 đồng.Tuy nhiên, ông Oanh không đồng ý phương án trên nên gửi đơn khiếu nại đến UBND TX Quảng Yên với nội dung: Dự án Phát triển tổ hợp cảng biển và Khu công nghiệp Đầm Nhà Mạc (giai đoạn 1) không thuộc thẩm quyền thu hồi đất của Nhà nước (không thuộc một trong các trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định Khoản 2, Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013; mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm phải áp dụng theo Điểm 3.2, Khoản 3, Điều 1 Quyết định số 3238/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh và mục 6 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ (mức hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm  tính trên 1m2 đất nông nghiệp bị thu hồi thì chủ đầu tư phải hỗ trợ 5 lần giá đất nông nghiệp là: 53.000 đồng/m2 x 5 lần x 120%= 318.000 đồng/m2.

Tiếp đến ngày 22/10/2018, Chủ tịch UBND TX Quảng Yên có Quyết định số 2766/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu), nhưng ông Oanh không đồng ý và tiếp khiếu nại lên tỉnh. Sau khi nhận đơn của công dân, tỉnh đã giao cho Đoàn xác minh giải quyết khiếu nại (lần 2) thực hiện. Đối với nội dung khiếu nại về thẩm quyền thu hồi đất, tại buổi làm việc ngày 19/9/2019 với Đoàn xác minh giải quyết khiếu nại (lần 2), ông Oanh đã thống nhất không khiếu nại nội dung này nên Chủ tịch UBND tỉnh không xem xét, giải quyết.

Còn nội dung về mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, qua kết quả xác minh cho thấy: Mục 6, Điều 4, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP quy định: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 19 của Nghị định này khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền; hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất quy định tại các điểm d, đ và e khoản 1 Điều 19 của Nghị định này (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thì được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định: Hỗ trợ bằng tiền không quá 5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá  đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi: Diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương theo quy định tại Điều 129 Luật Đất đai. Mức hỗ trợ cụ thể do UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của địa phương.

Còn theo Khoản 1, Điều 13 Bản quy định “Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” ban hành kèm theo Quyết định số 3000/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh quy định hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được thực hiện theo Điều 84 Luật Đất đai, Khoản 2 và 3 Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP; Khoản 6, Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP quy định: “Đối với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; Hỗ trợ bằng 2,5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất do UBND tỉnh quy định".

Theo văn bản số 5111/UBND-TM4 ngày 22/8/2016 của UBND tỉnh  “Về việc áp dụng giá đất tại Quyết định số 3238/2014/QD-UBND  làm căn cứ tính hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm” hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh với nội dung: Việc áp dụng bảng giá đất để tính hỗ trợ  đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm đối với đất nông nghiệp  bị thu hồi trong khu dân cư, trong phạm vi địa giới hành chính phường thực hiện theo đúng quy định tại Điểm 3.2, Khoản 3, Điều 1 Quyết  định số 2338/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh "Giá đất nông nghiệp trong khu dân cư thị trấn, khu dân cư nông thôn, trong phạm vi địa giới hành chính phường (không phải là đất vườn, ao trong cùng thửa đất nhà ở) tính bằng 120% mức giá đất nông nghiệp cùng loại cao nhất trong phường, xã , thị trấn”.

Qua xem xét, căn cứ quy định của pháp luật cho thấy,  UBND TX Quảng Yên đã áp dụng đúng chính sách, quy định của pháp luật. Sau khi đối thoại với công dân, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4836/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 về việc giải quyết khiếu nại lần 2 đối với ông Lê Văn Oanh. Theo đó, đồng ý với Quyết định số 2766/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của Chủ tịch UBND TX Quảng Yên; không chấp nhận nội dung ông Oanh khiếu nại về mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đồi nghề và tìm kiếm việc làm.

Cầm Khuê

.
.
.
.
.
.
.
.