Khiếu nại về mức hỗ trợ của ông Nguyễn Văn Bê (TX Quảng Yên) không có cơ sở

Thứ Ba, 23/07/2019, 12:14 [GMT+7]
.
.

Tháng 4/2018, UBND TX Quảng Yên ban hành quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển Tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp tại khu vực đầm Nhà Mạc, TX Quảng Yên (giai đoạn 1). Theo đó, đã thu hồi 361,8m² đất nông nghiệp của hộ ông Nguyễn Văn Bê (khu 3, phường Phong Cốc, TX Quảng Yên). Không đồng ý với phương án bồi thường, ông Bê đã có đơn gửi các cấp chính quyền.

Mô hình Cảng biển và Khu công nghiệp Đầm Nhà Mạc, TX Quảng Yên.
Mô hình Tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp đầm Nhà Mạc, TX Quảng Yên.

Cụ thể, ông Bê khiếu nại với 2 nội dung: Dự án phát triển Tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp tại khu vực đầm Nhà Mạc (giai đoạn 1) không thuộc thẩm quyền thu hồi đất của Nhà nước, không thuộc một trong các trường hợp nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 2, 3, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013 và mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm phải hỗ trợ 5 lần giá đất nông nghiệp là 318.000 đồng/m².

Trả lời đơn của ông Bê, UBND TX Quảng Yên ban hành Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 không chấp nhận nội dung khiếu nại. Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại này, ông Bê tiếp khiếu nại lên tỉnh.

Để giải quyết, UBND tỉnh đã giao Sở TN&MT tìm hiểu vụ việc. Theo kết quả xác minh của Sở TN&MT, Khu công nghiệp - dịch vụ đầm Nhà Mạc được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư và bổ sung vào danh mục các khu công nghiệp của tỉnh, dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 với tổng diện tích 3.710ha, trong đó, diện tích khu công nghiệp là 1.500ha. Tháng 9/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1792/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư dự án phát triển Tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp tại khu vực đầm Nhà Mạc. Ngày 8/3/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 609/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2.000 Tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp tại khu vực đầm Nhà Mạc, TX Quảng Yên. Tháng 4/2018, UBND thị xã ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án.

Căn cứ điểm a, khoản 2, Điều 62, Luật Đất đai 2013 quy định, Nhà nước thu hồi đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, công cộng trong các trường hợp thực hiện các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất, bao gồm: Dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; khu đô thị mới, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức...

Như vậy, căn cứ quy định của Luật Đất đai cho thấy, dự án trên thuộc thẩm quyền Nhà nước thu hồi đất. Tại các buổi đối thoại, khi được giải thích, ông Vũ Nguyên Văn (con ông Nguyễn Văn Bê) thống nhất không khiếu nại liên quan đến nội dung về thẩm quyền thu hồi đất. Tuy nhiên, ông Bê vẫn bảo lưu nội dung khiếu nại về việc hỗ trợ, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm. Ông Bê cho rằng, mức hỗ trợ 2,5 lần giá đất nông nghiệp là quá thấp. Ông đề nghị được hỗ trợ theo mức bằng 5 lần giá đất nông nghiệp.

Liên quan đến nội dung này, mục 6, Điều 4, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP quy định hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm không quá 5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi. Diện tích hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương. Tại điều khoản này cũng quy định mức hỗ trợ cụ thể do UBND cấp tỉnh quy định căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương.

Còn theo khoản 1, điều 13 bản quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 3000/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bằng 2,5 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất do UBND tỉnh quy định. UBND tỉnh cũng ban hành văn bản số 5111/UBND-TM4 ngày 22/8/2016 hướng dẫn UBND cấp huyện với nội dung việc áp dụng bảng giá đất để tính hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm đối với đất nông nghiệp bị thu hồi trong khu dân cư, trong phạm vi địa giới hành chính phường thực hiện theo đúng quy định tại điểm 3.2, khoản 3, điều 1, Quyết định số 3238/2014/QĐ-UBND.

Căn cứ các quy định pháp luật và kết quả xác minh về nguồn gốc, giấy tờ về đất đai, quá trình quản lý sử dụng đất của hộ ông Bê, UBND TX Quảng Yên đã lập, phê duyệt mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề tìm kiếm việc làm cho hộ ông Bê đối với phần diện tích đất nông nghiệp trồng cây hàng năm bị thu hồi là 53.000 đồng/m² x 2,5 lần x 120% = 159.000 đồng/m2 để thực hiện dự án là đúng quy định của nhà nước. Vì vậy, nội dung khiếu nại, kiến nghị của ông Bê về mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm phải được hỗ trợ bằng 5 lần giá đất nông nghiệp là không có cơ sở xem xét giải quyết.

Vì các lẽ trên, ngày 1/7/2019, UBND tỉnh có Quyết định số 2672/QĐ-UBND không chấp nhận nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bê. UBND tỉnh giao UBND TX Quảng Yên chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp với các tổ chức đoàn thể và UBND phường Phong Cốc tiếp tục gặp gỡ, đối thoại, tuyên truyền vận động công dân chấp hành pháp luật.

Trần Thanh

.
.
.
.
.
.
.
.