Đề xuất về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội

Thứ Ba, 11/09/2018, 21:26 [GMT+7]
.
.

Bộ Quốc phòng đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Quốc phòng cho biết, hiện nay, việc kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng được quy định tại Điều 68 của Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; Quốc hội thể chế hóa nhiều văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết trong hệ thống pháp luật.

Các quy định trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về cơ bản đáp ứng được yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bước đầu bảo đảm cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện nội dung kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng. Các chính sách ban hành đã phát huy hiệu quả và đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm và tăng cường tiềm lực quốc phòng.

Bên cạnh đó, cũng còn những bất cập, hạn chế, cụ thể, quy định của một số văn bản quy phạm pháp luật chưa sát với khả năng đáp ứng của nền kinh tế, dẫn đến không bảo đảm nguồn lực để thực hiện, làm chậm tiến độ, gây lãng phí. Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm tra, thẩm định quy hoạch, kế hoạch, dự án, công trình thiếu rõ ràng. Tình trạng chỉ quan tâm đến phát triển kinh tế, coi nhẹ việc bảo đảm quốc phòng còn phổ biến. Một số văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, ngành còn có nội dung chồng chéo, khó thực hiện; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan chức năng ở các địa phương trong phối hợp thẩm định các văn bản liên quan của các Bộ, ngành và các địa phương chưa rõ, quan hệ phối hợp chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

Từ những cơ sở trên, việc xây dựng, ban hành Nghị định quy định chi tiết về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng là hết sức cần thiết và có đầy đủ cơ sở pháp lý nhằm góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng bảo vệ Tổ quốc vừa giữ được thế trận quốc phòng vừa tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội

Dự thảo nêu rõ, nội dung kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội là việc tổ chức các nhiệm vụ quốc phòng bảo đảm môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội; việc Quân đội cùng tham gia lao động sản xuất, xây dựng khu kinh tế - quốc phòng, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp và đơn vị Quân đội được giao thực hiện nhiệm vụ kinh tế kết hợp quốc phòng góp phần ổn định và phát triển kinh tế đất nước.

Các hình thức kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội chủ yếu gồm: Xây dựng phát triển các khu kinh tế - quốc phòng; kết hợp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm góp phần giảm nghèo bền vững, ổn định dân cư, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, trên các địa bàn chiến lược.

Hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp phục vụ quốc phòng và đơn vị Quân đội được giao thực hiện nhiệm vụ kinh tế kết hợp quốc phòng tạo ra cơ sở vật chất, tăng cường tiềm lực quốc phòng, tiềm lực kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần bộ đội.

Đoàn kinh tế - quốc phòng thực hiện đồng thời 3 chức năng: đội quân công tác, đội quân chiến đấu, đội quân lao động sản xuất. Ngoài lực lượng thuộc biên chế chính thức của Đoàn kinh tế - quốc phòng, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện chương trình “Tăng cường trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng” theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Khánh Linh (Chinhphu.vn)

.
.
.
.
.
.
.
.